Nr 120/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Sztuka projektowania i konserwacji zieleni zabytkowej ”

 
Zarządzenie Nr 120/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2016 roku
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Sztuka projektowania
 i konserwacji zieleni zabytkowej ”
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1842 ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 marca 2015 roku), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.   Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa tworzy się studia podyplomowe w zakresie
    „
Sztuka projektowania i konserwacji zieleni zabytkowej”.
2.   Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
3.   O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
    dokumentów.
4.   Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
5.   Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 3600,00 zł (słownie: trzy tysiące
    sześćset złotych 00/100).
6.   Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem.
 
§ 2
Studia podyplomowe „Sztuka projektowania i konserwacji zieleni zabytkowej” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie studiów podyplomowych.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
           
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
29.12.2016 08:51
Data aktualizacji:
29.12.2016 08:52
Liczba wyświetleń:
1356
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz120.doc31.5 KB