Nr 119/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji prac dyplomowych studentów

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
Zarządzenie Nr 119/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2016 roku
 
w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji prac dyplomowych studentów
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz art. 214
ust. 4-6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2016.1842  ze. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.     W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stosuje się procedurę antyplagiatową
     do weryfikowania przygotowywanych prac dyplomowych.
2.     Procedurą objęte są prace dyplomowe przewidziane programem kształcenia oraz programem
     i planem studiów wszystkich form kształcenia i form studiów
.
 
§ 2
Prace dyplomowe weryfikowane i sprawdzane są pod względem oryginalności i samodzielności ich autorów w przygotowaniu pracy przy pomocy elektronicznego systemu antyplagiatowego.
 
§ 3
1.     Student odpowiada za zgodność wersji elektronicznej pracy dyplomowej przesłanej
     do elektronicznego Archiwum Prac Dyplomowych (APD), z wersją drukowaną przedstawioną
     do oceny dokonywanej przez promotora oraz recenzenta.
2.     Zakończenie procedury weryfikacji pracy dyplomowej, stanowi wygenerowany raport.
 
§ 4
1.     Oceny w zakresie wykorzystania w pracy dyplomowej nieuprawnionych zapożyczeń fragmentów
     tekstu dokonuje, na podstawie raportu, wyłącznie promotor pracy dyplomowej.
2.     Promotor pracy, na podstawie raportu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje oceny oryginalności
     pracy dyplomowej wg kryteriów stanowiących element raportu.
3.     W przypadku, gdy praca dyplomowa zawiera nieuprawnione zapożyczenia, nie zostaje
     przedstawiona do dalszego etapu procedury dyplomowania.
4.     W przypadku, o którym mowa w ust. 3 wobec autora, na wniosek promotora pracy dyplomowej,
     zostaje wszczęte postępowanie wyjaśniające, a następnie postępowanie dyscyplinarne. W takim
     przypadku znajdują zastosowanie przepisy art. 214 ust. 4-6 ustawy - Prawo o szkolnictwie
     wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2016.1842, ze. zm.).
 
§ 5
1.     Raport, o którym mowa w § 3 ust. 2 stanowi element dokumentacji przebiegu studiów i jest
     przechowywany w teczce akt osobowych studenta.
2.     Pracownik dziekanatu zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności danych zawartych
     w protokole oceny oryginalności pracy dyplomowej.
 
§ 6
Nadzór nad realizacją zadań związanych z procedurą sprawuje odpowiednio: właściwy prorektor oraz właściwi prodziekani.
 
§ 7
Traci moc Zarządzenie Nr 43/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
19 maja 2015 roku w sprawie
procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów.
 
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
 
 
 
Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
28.12.2016 15:22
Data aktualizacji:
28.12.2016 15:22
Liczba wyświetleń:
3779
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz119.doc49 KB