Nr 110/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

 
Zarządzenie Nr 110/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 listopada 2016 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 35/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim  w Olsztynie
 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 167 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842), rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów
i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. z 2011 r.
Nr 196 poz. 1167) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z Uchwałą Nr 190 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcających, realizowanych w  Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 35/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów  podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, wprowadza się następujące zmiany:
  1)  dodaje się § 1a w brzmieniu:
   „ § 1a
      1. Absolwentowi studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
          w Olsztynie wydaje się suplement do świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
          z zastrzeżeniem ust. 2.
      2. Suplement, o którym mowa w ust. 1, sporządzany na podstawie posiadanych dokumentów,
          wydaje podstawowa jednostka organizacyjna na pisemny wniosek absolwenta, w ciągu 30 dni
          od daty złożenia wniosku.
      3. Absolwent otrzymuje oryginał suplementu, natomiast odpis przeznaczony do akt przechowywany
          jest w teczce osobowej słuchacza studiów podyplomowych.”
  2)  dodaje się § 1b w brzmieniu:
   „§ 1b
    1.  Suplement zawiera:
        1)  nazwę uczelni i nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej (wydziału),
        2)  tytuł sporządzanego dokumentu w brzmieniu: „Suplement do świadectwa ukończenia studiów
            podyplomowych ważny ze świadectwem wydanym w dniu ……. roku” ( w przypadku
            świadectw posiadających numer, w tytule należy podać również numer
            świadectwa/rejestru),
        3)   nazwę zakresu studiów podyplomowych,
        4)  informację o posiadaczu świadectwa: nazwisko, imię/imiona, datę urodzenia, tj. dzień,
            miesiąc (pisany słownie), rok,
        5)  informację o składowych programu studiów podyplomowych:
            a)  liczbę porządkową i wykaz zrealizowanych przedmiotów w danym semestrze, z podaniem
                szczegółowych treści kształcenia, liczbą godzin, liczbą punktów ECTS,
            b)  wynik ukończenia studiów (ocenę),
            c)  informację o uprawnieniach (kwalifikacjach) posiadacza świadectwa,
        6)  poświadczenie suplementu:
            a)  nazwę miejscowości i datę sporządzenia suplementu: dzień, miesiąc (pisany słownie),
                rok,
            b)  podpis i pieczęć dziekana (umieszczone z prawej strony dokumentu),
            c)  pieczęć urzędową wydziału (odciśniętą pod tekstem dokumentu, w środku, na wysokości
                złożonego podpisu).
    2.  Sporządzając suplement do świadectwa ukończenia studiów podyplomowych należy:
        1) stosować czcionkę Times New Roman CE 12 pkt., kolor czarny,
        2) drukować dwustronnie na białym papierze, w formacie A4,
        3)  wpisując nazwę uczelni, nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej (wydziału), tytuł
            dokumentu, napis: „odpis przeznaczony do akt” oraz nazwę studiów podyplomowych,
            stosować wersaliki,
        4)  wynik ukończenia studiów podyplomowych: zgodnie z warunkami zaliczania studiów
            podyplomowych i uzyskania świadectwa, określonymi w dokumentacji w sprawie utworzenia
            studiów podyplomowych,
        5)  stosować numerację stron,
        6)  informacje, o których mowa w § 1b ust. 1 pkt. 4-6, poprzedzić tytułem, odpowiednio:
            „INFORMACJA O POSIADACZU ŚWIADECTWA”, „INFORMACJA O SKŁADOWYCH PROGRAMU”,
            „POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU” i oznaczyć rzymską numeracją.
    3.  Suplement powinien być opieczętowany pieczęcią urzędową wydziału na każdej karcie w lewym
        górnym rogu i zszyty w tym miejscu w sposób uniemożliwiający wymianę kart.
    4.  Na suplemencie do świadectwa ukończenia studiów podyplomowych nie można dokonywać
        sprostowań błędów i skreśleń, z uwzględnieniem ust. 5.
    5.  W przypadku wystąpienia błędów lub omyłek, suplement podlega wymianie.
    6.  Na „odpisie przeznaczonym do akt” wykonanym wg wzoru określonego dla suplementu
       do świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, pod tytułem umieszcza się napis:
       „odpis przeznaczony do akt.”
 
§ 2
W procedurze odbioru i doręczenia suplementu, a w przypadku utraty oryginału, sporządzania duplikatu, stosuje się przepisy regulujące zasady wydawania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, określone zarządzeniem Nr 35/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów  podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim  w Olsztynie.
 
§ 3
1. Suplementy wydaje się absolwentom studiów podyplomowych, realizujących dokształcanie
   w zakresie organizacji pomocy społecznej, prowadzone w latach 1997 – 2012.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2016
Data publikacji:
28.12.2016 13:55
Data aktualizacji:
28.12.2016 14:01
Liczba wyświetleń:
1780
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz110.doc49.5 KB