Nr 116/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia zakresu działania, składu i trybu powoływania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 116/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2016 roku
 
w sprawie określenia zakresu działania, składu i trybu powoływania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: DzU.2016.1842),  § 17 ust. 3 pkt 7 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu oraz §5 Uchwały Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia (ze zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1
1.  Określa się skład i tryb powoływania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
2.  Zespół, o którym mowa w ust. 1 powoływany jest na okres kadencji organów jednoosobowych uczelni.
3.  W skład Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia wchodzą:
      1)  przewodniczący,
      2)  po jednym nauczycielu akademickim reprezentującym każdą podstawową jednostkę organizacyjną
          Uniwersytetu, przy zachowaniu zasady reprezentatywności dziedzin nauki i sztuki,
      3)  przedstawiciele reprezentujący jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe,
      4)  dwóch studentów, wskazanych przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego,
      5)  jeden doktorant, wskazany przez Radę Samorządu Doktorantów,
      6)  przedstawiciel jednostki administracyjnej Uniwersytetu, której zakres działania obejmuje
          
prowadzenie kontroli i audytów.
4.  Członków Uczelnianego Zespołu, w tym przewodniczącego, powołuje Rektor w drodze decyzji.
 
§ 2
Do zakresu działania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia należy:
    1) przygotowanie i doskonalenie uczelnianych dokumentów dotyczących Wewnętrznego Systemu
         Zapewniania Jakości Kształcenia:
           a) wzorów kwestionariuszy ankiet oceny podmiotów i obszarów procesu dydaktycznego, m.in.
               oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego, oceny przedmiotu, monitorowania karier
               absolwentów, opinii pracodawców o programach kształcenia, etc.,
           b) procedury przeprowadzania samooceny funkcjonowania podstawowej jednostki organizacyjnej
               oraz jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej,
           c)  procedur ewaluacji oraz doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
    2) wspieranie i monitorowanie działalności zespołów ds. zapewniania jakości kształcenia
        funkcjonujących na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych,
    3) przedstawianie Senatowi UWM w Olsztynie, corocznie do dnia 31 stycznia, sprawozdania z oceny
        jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki wraz z analizą SWOT, a także przedstawianie
        rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz funkcjonowania Wewnętrznego
        Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
 
§ 3
Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia współpracuje z administracyjną jednostką organizacyjną właściwą do spraw kształcenia i zapewniania jakości kształcenia oraz Zespołami ds. zapewniania jakości kształcenia funkcjonującymi w podstawowych jednostkach organizacyjnych i jednostkach międzywydziałowych oraz ogólnouczelnianych w obszarze działań projakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z opracowaniem narzędzi ewaluacji i metod doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2016
Data publikacji:
08.12.2016 13:08
Data aktualizacji:
08.12.2016 13:08
Liczba wyświetleń:
1389
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz116.docx16.17 KB