Nr 80/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji do spraw oceny istnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
Decyzja Nr 80/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 listopada 2016 roku
 
w sprawie powołania Komisji do spraw oceny istnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 5a ust. 1 Uchwały Nr 465 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów (ze zmianami), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1. Powołuję Komisję ds. oceny istnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesu w następującym
    składzie:
       1) prof. dr hab. Andrzej KONCICKI,
       2) prof. dr hab. inż. Mirosław KRZEMIENIEWSKI,
       3) prof. dr hab. Zbigniew WIECZOREK,
       4) dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM,
       5) dr hab. Radosław WIŚNIEWSKI, prof. UWM.
2. Funkcję przewodniczącego Komisji pełnić będzie prof. dr hab. Andrzej KONCICKI z zastrzeżeniem ust. 3
3. Jeżeli ocena istnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów dotyczy członka Komisji, podlega
    on wykluczeniu ze składu opiniującego. W przypadku, gdy opinia dotyczy przewodniczącego Komisji,
    Rektor powierza funkcję przewodniczącego innemu członkowi Komisji.
4. Szczegółowe zasady działania Komisji określa regulamin wprowadzony zarządzeniem Rektora.
 
§ 2
Traci moc Decyzja Nr 16/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 maja 2016 roku
w sprawie powołania Komisji do spraw oceny istnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2016
Data publikacji:
08.12.2016 10:33
Data aktualizacji:
08.12.2016 10:33
Liczba wyświetleń:
784
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec80.docx15.76 KB