Nr 78/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Ucze

 

 
Decyzja Nr 78/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2016 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
19 października 2016 roku w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 – po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:
     „16a) prof. dr hab. Marzenna ZAORSKA (WNS)”,
2) w ust. 2:
     a) w pkt 9 lit. c skreśla się kropkę,
     b) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
     „10) Wydział Nauk Społecznych:
             a) dr Joanna ŻEROMSKA-CHARLIŃSKA
             b) dr Przemysław PIOTROWSKI
             c) ks. dr Zbigniew STĘPNIAK.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2016
Data publikacji:
08.12.2016 09:48
Data aktualizacji:
08.12.2016 09:49
Liczba wyświetleń:
857
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec78.doc59.5 KB