Nr 107/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania oraz zasad funkcjonowania Komisji ds. Własności Intelektualnej

 
Zarządzenie Nr 107/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 listopada 2016 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 50/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania oraz zasad funkcjonowania Komisji
ds. Własności Intelektualnej
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 4 ust. 4 zdanie 3 Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr 661 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę
Nr 716 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad ochrony
i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z późn. zm., zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 50/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania oraz zasad funkcjonowania Komisji ds. Własności Intelektualnej wprowadza się następujące zmiany:
1)   w § 1 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
    „ 2) prorektor właściwy ds. nauki”,
2)   w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Przewodniczącym Komisji jest prorektor właściwy ds. nauki, a jego zastępcą prorektor
    właściwy ds. rozwoju uczelni.”
 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2016
Data publikacji:
05.12.2016 15:10
Data aktualizacji:
06.12.2016 13:10
Liczba wyświetleń:
1079
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz107.doc35.5 KB