Nr 104/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
 
Zarządzenie Nr 104/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 listopada 2016 roku
 
w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu, ze zmianami), w związku z § 18 Uchwały Nr 734 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2016 roku oraz § 16 Uchwały
Nr 735 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2016 roku
, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Określa się harmonogram śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

 

 Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

25.01. - 14.02.2017 r. do godz. 15:00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 14.02.2017 r.*

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

25.01. - 14.02.2017 r.

4.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

15.02.2017 r.

5.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

16.02.2017 r.

godz. 11.00

6.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

16.02. - 17.02.2017 r. do godz. 15.00

 

* o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2016
Data publikacji:
05.12.2016 14:44
Data aktualizacji:
05.12.2016 15:19
Liczba wyświetleń:
2120
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz104.docx17.57 KB