Nr 68/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2016/2017

 
Decyzja Nr 68/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 listopada 2016 roku

 

w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów
w roku akademickim 2016/2017
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 4 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia
Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 lipca 2015 roku  
w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), ustalam,
co następuje:
 
§ 1
Wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2016/2017 wynoszą:
 1)  maksymalna kwota stypendium socjalnego             1043,00 zł,
 2)  minimalna kwota stypendium socjalnego                  104,00 zł,
 3)  maksymalna kwota stypendium socjalnego 
     w zwiększonej wysokości  z tytułu zamieszkania
     doktoranta w domu studenckim lub obiekcie
     innym niż dom studencki                                     1443,00 zł,
 4)  minimalna kwota stypendium socjalnego 
     w zwiększonej wysokości  z tytułu zamieszkania
     doktoranta w domu studenckim lub obiekcie
     innym niż dom studencki                                       504,00 zł,
 5)   maksymalna  kwota stypendium socjalnego
     w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
     doktoranta z niepracującym małżonkiem
     lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim
     lub obiekcie innym niż dom studencki                     1543,00 zł,
 6)   minimalna  kwota stypendium socjalnego
     w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
     doktoranta z niepracującym małżonkiem
     lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim
     lub obiekcie innym niż dom studencki                       604,00 zł,
 7)   kwoty stypendium specjalnego dla osób
     niepełnosprawnych:
       a)  w stopniu lekkim                                            300,00 zł,
       b)  w stopniu umiarkowanym                                 370,00 zł,
       c)  w stopniu znacznym                                       500,00 zł.
 
 § 2
Kwotę stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania doktoranta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki oraz stypendium socjalnego
w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania doktoranta z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, poza kwotą maksymalną
i minimalną, stanowi różnica pomiędzy wysokością dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się
o stypendium, a wysokością dochodu netto na osobę w rodzinie doktoranta po zaokrągleniu do pełnych złotych.
 
 § 3
1. Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich w roku
   akademickim 2016/2017 otrzymuje do 60% najlepszych doktorantów pierwszego roku na danym
   wydziale ze średnią nie niższą niż 4,0 uzyskaną z postępowania rekrutacyjnego.
2. Kwota stypendium dla najlepszych doktorantów I roku wynosi: 597,00 zł.
 
§ 4
1.  Stypendium  dla najlepszych doktorantów  na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich
    w roku akademickim 2016/2017 otrzymuje do 60% najlepszych doktorantów danego roku
    na wydziale.
2.   Liczba punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższa niż 20, natomiast
    kwota stypendium dla najlepszych doktorantów nie może być wyższa niż 1000,00 zł.
 
§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.11.2016
Data publikacji:
02.12.2016 21:38
Data aktualizacji:
02.12.2016 21:38
Liczba wyświetleń:
1129
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec68.docx18.53 KB