Wersja strony Zamówienia publiczne z dnia 6 maj, 2014 - 11:56

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

 

ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI

 

Dział Zamówień Publicznych

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 308, 309, 311, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 524-51-11, 524-52-15, 523-34-20, 524-51-81 fax. 523-32-78
kod ewidencji korespondencji: 90-0902; kod finansowy: 551-9100

http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 

mgr inż. Marek Jastrzębski

tel. 089 524 52 15

fax 089 523 32 78

e-mail: jasma@uwm.edu.pl

 

STANOWISKO DS. KOMUNIKACJI, SPRAW ADMINISTRACYJNO - ORGANIZACYJNYCH DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, REALIZACJI UMÓW, I SPRAWOZDAWCZOŚCI
( informacja w spr. wniosków ):

 

mgr Katarzyna Trypuz

tel. 089 523 34 20

fax 089 523 32 78

e-mail: katarzyna.trypuz@uwm.edu.pl

 

STANOWISKO DS. MONITORINGU FAKTUR,

 

mgr Katarzyna Gleba

tel. 089 523 47 06

fax 089 523 32 78

e-mail: katarzyna.gleba@uwm.edu.pl

 

 

mgr Agnieszka Topa

tel. 089 523 47 06

fax 089 523 32 78

e-mail: agnieszka.topa@uwm.edu.pl

 

   

mgr Sylwia Niemiec

tel. 089 523 47 06

fax 089 523 32 78

e-mail: sylwia.niemiec@uwm.edu.pl

 

SEKCJA REALIZUJĄCA ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH:

 

mgr Magdalena Gradel

tel.089 524 51 11 lub 523 39 12

fax 089 523 32 78

e-mial:magdalena.gradel@uwm.edu.pl

 

lic. Luiza Falkowska

tel. 089 524 51 11 lub 523 39 12

fax 089 523 32 78

e-mial: luiza.falkowska@uwm.edu.pl

 

lic. Dorota Borkowska

tel. 089 524 51 11 lub 523 39 12

fax 089 523 32 78

e-mial: dorota.borkowska@uwm.edu.pl

 

SEKCJA REALIZUJĄCA ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DOSTAW ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
I APARATURY BADAWCZEJ:

 

mgr Anna Adamkiewicz

tel. 089 524 52 39

fax 089 523 32 78

e-mail: anna.adamkiewicz@uwm.edu.pl

 

mgr Anna Opalach

tel. 089 524 52 39

fax 089 523 32 78

e-mail: anna.opalach@uwm.edu.pl

 

mgr Karolina Kostrzewa

tel. 089 524 51 11, 089 523 39 12

fax 089 523 32 78

e-mail: karolina.kostrzewa@uwm.edu.pl

 

SEKCJA REALIZUJĄCA ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU USŁUG ORAZ DOSTAW O CHARAKTERZE SUKCESYWNYM:

mgr Barbara Drozd

tel. 089 524 51 81

fax 089 523 32 78

e-mial: barbara.drozd@uwm.edu.pl

 

mgr Katarzyna Sądej

tel. 089 524 51 81

fax 089 523 32 78

e-mail: katarzyna.sadej@uwm.edu.pl

 

mgr Magdalena Zawisza

tel. 089 524 51 81

fax 089 523 32 78

e-mail: magdalena.sedrowska@uwm.edu.pl

 

 mgr Zygmunt Bartnikowski
   tel. 089 523 34 72
   fax 089 523 32 78

Zespół ds. Zamówień Publicznych działa na podstawie odrębnych przepisów
i prowadzi postępowania w zakresie zamówień publicznych, w szczególności:

1)     określa przedmiot zamówienia,

2)     wybiera tryb postępowania,

3)     opracowuje dokumentacje niezbędną do przetargu,

4)     udostępnia dokumentacje przetargową oferentom,

5)     udziela pisemnych i telefonicznych informacji o przetargach,

6)     gromadzi oferty przetargowe,

7)     przygotowuje posiedzenia Komisji Przetargowej,

8)     prowadzi dokumentację w postępowaniu o zamówienia publiczne,

9)     opracowuje odpowiedzi na protesty i odwołania,

10) opracowuje projekty umów kończących postępowanie przetargowe,

11) nadzoruje realizację zamówienia,

12) opracowuje procedury postępowania w sprawach o zamówienia publiczne.

  

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

W OLSZTYNIE

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1

1. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
   jest jednolitym dokumentem obowiązującym wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu,
   mającym zastosowanie do zamówień publicznych udzielanych na dostawy, roboty budowlane
   i usługi.

 
2. Regulamin obejmuje zasady postępowania jednostek Uniwersytetu w sprawach zamówień
   publicznych w zakresie:

1)     planowania zamówień,

2)     przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia,

3)     prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,

4)     zawarcia umowy o wykonanie zamówienia,

5)     płatności z tytułu wykonanych zamówień,

6)     ewidencjonowania i archiwizowania dokumentacji udzielonych zamówień. 

3. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

1)    awaria budowlana – zaistniałą na skutek nie przewidzianych okoliczności, pilną potrzebę udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej
nie ujętej w planowanych robotach budowlanych,

2)     planowane roboty budowlane – zamówienia o wykonanie robót budowlanych ujętych
w zbiorczym planie remontów i inwestycji obiektów dydaktycznych, administracyjnych
i socjalno-bytowych,

3)     plan zamówień jednostki – sporządzone przez wnioskodawcę, na podstawie przyznanych jej środków finansowych, zestawienie obejmujące wszystkie zamówienia jakie jednostka organizacyjna przewiduje do realizacji w danym roku budżetowym,

4)    protokół – protokół postępowania o zamówienia publiczne sporządzony zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

5)     realizator – jednostki organizacyjne Zamawiającego upoważnione i zobowiązane
do wykonywania czynności, określonych w niniejszym Regulaminie,

6)     regulamin – Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie,

7)     specyfikacja – Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) sporządzaną
dla danego zamówienia zgodnie z zapisami ustawy pzp,

8)    środki finansowe – wszystkie środki finansowe będące w dyspozycji Uniwersytetu,
bez względu na źródło ich pochodzenia,

9)    wartość zamówienia – ustaloną z należytą starannością przez wnioskodawcę, szacunkową wartość udzielanego na jego potrzeby zamówienia,

10) Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

11) ustawa pzp– ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759) wraz z aktami wykonawczymi,

12) wnioskodawca – jednostkę organizacyjną Zamawiającego, dysponującą częścią przyznanych Uniwersytetu środków finansowych i upoważnioną do określania potrzeb w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych,

13) zamawiający – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

14) zamówienie – składane przez Wnioskodawcę do Realizatora zapotrzebowanie na dostawy, usługi i roboty budowlane,

15) zamówienie zbiorcze – prowadzone wspólnie dla całego Uniwersytetu zmówienia na dostawę towarów i usług,

16) zbiorczy plan zamówień – plan zamówień Uniwersytetu sporządzony przez Dział Zamówień Publicznych na podstawie planów sporządzonych przez realizatorów, zatwierdzony przez Rektora.

4. Zasady powoływania i pracy komisji przetargowej regulują odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ II

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ 

§ 2

1.  Wydatkowanie środków w ramach zamówień publicznych odbywa się na podstawie
    sporządzonego zbiorczego planu zamówień.
 
2.  Realizacja wniosku o zamówienie nie ujętego w planie, możliwa jest wyłącznie
    w nadzwyczajnych przypadkach, których wnioskodawca w dacie sporządzania planu nie mógł
    przewidzieć.
 
3. Za terminowe i rzetelne sporządzenie planu zamówień jednostki organizacyjnej odpowiada
   jej kierownik.

§ 3

1. Do dnia 31 października każdego roku Wnioskodawcy składają do właściwego Realizatora,
   zatwierdzone przez Dziekana Wydziału lub Kanclerza plany zamówień jednostki organizacyjnej
   w zakresie dostaw towarów i usług.
 
2. Plany zamówień jednostki organizacyjnej w zakresie robót budowlanych składa się, zgodnie
   z trybem określonym w ust.1, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok realizacji
   robót.
 
3. Plan zamówień sporządza się zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
   Regulaminu.
 
4. Wnioskodawca współpracuje w sporządzeniu zbiorczego planu zamówień, udzielając stosownych
   wyjaśnień uzupełniających do treści przedłożonego planu zamówień jednostki.

§ 4

1. Na podstawie planów zamówień jednostek organizacyjnych Dział Zamówień Publicznych
   sporządza zbiorczy plan zamówień i przekazuje go Kanclerzowi do 30 listopada każdego roku.
 
2. Zbiorczy plan zamówień zatwierdza Rektor na wniosek Kanclerza.
 
3. Zatwierdzony zbiorczy plan zamówień przekazywany jest przez Kanclerza Realizatorowi.
 
4. Na podstawie zbiorczego planu zamówień Rektor wydaje decyzję wyznaczającą terminy
   składania zamówień, a
Dział Zamówień Publicznych sporządza ogłoszenia o planowanych
   zamówieniach.

 

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

§ 5

1. Przygotowanie zamówienia publicznego następuje zgodnie z ustawą pzp.
 
2. Warunkiem rozpoczęcia we właściwym trybie postępowania przetargowego jest wystąpienie
   przez Wnioskodawcę do Realizatora z wnioskiem sporządzonym według wzoru określonym
   w załączniku Nr 2 oraz uzyskanie opinii kwestury w zakresie możliwości sfinansowania
   wnioskowanego zamówienia.
 
3. Realizatorzy niezwłocznie po wpłynięciu wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie
   publiczne sprawdzają zgodność zamówienia z planem rocznym i wszczynają procedurę.
 
4. W odniesieniu do zamówień będących awarią budowlaną, czynności przygotowania
   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmują wskazanie nazwy roboty
   budowlanej oraz uzasadnienie okoliczności uzasadniającej jej awaryjny charakter.
 
5. Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach, w zależności od wartości zamówienia określonej
    zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp są publikowane:

1)    w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych,

2)     przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,

3)     na tablicy ogłoszeń w Rektoracie przy gabinecie Kanclerza,

4)     na stronie internetowej Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu.

 

PROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

§ 6

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia obejmuje całokształt czynności przewidzianych ustawą
   pzp do momentu jego prawomocnego zakończenia. W szczególności prowadzone postępowanie
   obejmuje:

1)    sporządzanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia lub zaproszenia do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

2)     prowadzenie przewidzianej ustawą dokumentacji czynności postępowania,

3)     dokonywanie oceny złożonych ofert,

4)     proponowanie wyboru najkorzystniejszej oferty,

5)     prowadzenie negocjacji przy zamówieniu realizowanym w trybie z wolnej ręki,

6)     czynności w zakresie wniesionych w postępowaniu środków odwoławczych,

7)     podpisanie umowy.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
   do czynności prowadzenia postępowania zalicza się również sporządzenie kosztorysu
   inwestorskiego.
 
3. We wszystkich czynnościach związanych z udzielaniem zamówień publicznych Zamawiającego
   reprezentuje Kanclerz.
 
§ 7

 

1. Podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych są: przetarg nieograniczony
    oraz przetarg ograniczony.
 
2. Zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem o wartości zamówienia równej lub przekraczającej
    kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp dla:

1)     robót budowlanych,

2)     dostaw i usług,

3)     trybu zamówienia z wolnej ręki,

zamawiający zobowiązany jest w terminie trzech dni od dnia wszczęcia postępowania zawiadomić Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.

3. Jeżeli zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w trybie innym niż przetarg
   nieograniczony lub ograniczony, Komisja Przetargowa sporządza uzasadnienie wyboru trybu,
   a następnie składa do Kanclerza, który w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku, zatwierdza
   albo odmawia zatwierdzenia trybu.
 
4. Treść zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 sporządza  Dział Zamówień Publicznych,
   a zatwierdza i podpisuje Kanclerz.

 

UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

§ 9

1. Z wykonawcą, którego oferta w następstwie przeprowadzonego i zakończonego postępowania
   o udzielenie zamówienia, została uznana za najkorzystniejszą, zawierana jest umowa
   o wykonanie zamówienia publicznego.
 
2. Treść umowy o udzielenie zamówienia publicznego wymaga uzgodnienia i zaparafowania przez
   Radcę Prawnego Zamawiającego.
 
3. Czynności związane z przygotowaniem i zawarciem umowy z wybranym wykonawcą wykonywane
   są przez Realizatora.
 
4. Umowy o udzielenie zamówienia publicznego obligatoryjnie podpisują osoby upoważnione
   do reprezentacji Uniwersytetu w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych.
 
5. Podstawą stwierdzającą wykonanie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych jest
    protokół odbioru wykonanych robót, a w zakresie dostaw towarów i usług potwierdzenie
    wykonania na fakturze.

 

PŁATNOŚCI Z TYTUŁU WYKONANIA ZAMÓWIEŃ

§ 10

1. Każdy dokument, na podstawie którego wydatkowane są środki finansowe w Uniwersytecie
   (w szczególności faktura, rachunek) musi być opisany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
   przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
 
2. Opisu wskazanego w ust. 1 dokonuje, ponosząc odpowiedzialność za zgodność podanych
    informacji ze stanem faktycznym, kierownik jednostki, na rzecz której nastąpiła dostawa towaru
   lub usługi.
 
3. Płatności z tytułu wykonania zamówienia publicznego (w szczególności zwrot pobranego wadium
   lub zapłata za wykonanie umowy) dokonują właściwe jednostki organizacyjne Kwestury.
 
4. Z wnioskiem do Kwestury o dokonanie płatności, o której mowa w ust. 3, występują osoby
   określone w ust.2 załączając stosowne dokumenty w przedmiocie udzielonego zamówienia
   publicznego.

 

ROZDZIAŁ III: POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO

§ 11

1. Zamówienia, których wartość rynkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości
   14.000 euro mogą być dokonywane z pominięciem trybów i zasad postępowania określonych
   w ustawie pzp w przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 1.
 
2. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia, w sposób szczególny należy przestrzegać
   przepisów dotyczących zakazu dzielenia zamówień oraz zaniżania wartości zamówienia celem
   uniknięcia stosowania ustawy pzp.
 
3. Podstawą obliczenia wartości zamówienia dostaw lub usług jest wartość rynkowa zamówienia.
 
4. Obliczenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 14 dni przed wszczęciem
   procedury zakupu.

§ 12

1. Przedmiotem dostaw towarów, usług lub robót budowlanych, których wartość w skali roku
   kalendarzowego nie przekracza wartości, o której mowa w § 11 ust. 1 mogą być dostawy
   interwencyjne i usługi awaryjne np. naprawy, roboty budowlane, których nie można przewidzieć
   przy sporządzaniu planu budżetowego na dany rok wynikające z bieżących nowych zadań lub
   w przypadku usług i napraw awaryjnych, wykonywanych z przyczyn technicznych np. awarii
   aparatury, sprzętu naukowego.
 
2. Zamówienia na dostawy i usługi w ramach remontów planowanych dokonywane są na podstawie
   wniosku z załączonym, zaakceptowanym przez Kanclerza i Kwestora, zapotrzebowaniem.
 
3. Zamówienia na dostawy interwencyjne, usługi i naprawy awaryjne dokonywane są na podstawie
   wniosku i protokołu konieczności (dostawy-usługi) zawierających dokładne uzasadnienie
   podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej i zatwierdzonych przez Kanclerza
   i Kwestora.
 
4. Zamówienia, o których mowa w ust.1 poprzedza się pisemnym lub telefonicznym zapytaniem
   ofertowym skierowanym do co najmniej dwóch wykonawców, z wyjątkiem tych, które mogą być
   wykonane tylko przez jednego wykonawcę.
 
5. Zamówienia do wartości, o której mowa w § 11 ust. 1 podlegają uproszczonej procedurze przy
   zachowaniu formy pisemnej.
 
6. Od formy pisemnej można odstąpić tylko za zgodą Kanclerza w przypadku, gdy dostawa lub
   usługa musi być dokonana w trybie pilnym (np. dostawa leku, awaria samochodu).

§ 13

1. Zamówienia, o których mowa w § 2 muszą być dokonywane w sposób celowy i oszczędny,
   z zachowaniem należytej staranności i zasady uzyskiwania najniższych cen.
 
2. Wniosek na dokonanie zamówienia, o których mowa w § 2 wymaga zatwierdzenia przez
   Kanclerza i Kwestora.

§ 14

1. Nadzór nad realizacją zamówień publicznych o wartości o której mowa w § 11 ust. 1 w danej
   jednostce organizacyjnej należy do jej kierownika, który wyznacza osobę odpowiedzialną
   za prawidłowe prowadzenie spraw w tym zakresie.
 
2. Nadzór ogólny nad przestrzeganiem postanowień zarządzenia należy do Kanclerza, który może
   powierzyć zadania w tym zakresie innej osobie.

 

EWIDENCJONOWANIE I ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTACJI

UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ

§ 15

1. Jednostki organizacyjne prowadzące postępowanie w sprawie o udzielenie zamówienia
   publicznego (Realizatorzy ) zobowiązane są do ewidencjonowania prowadzonych przez siebie
   postępowań oraz do przechowywania całości dokumentacji związanej z przygotowaniem
   i prowadzeniem zamówienia publicznego, umową o jego wykonanie oraz złożonymi i nie
   podlegającymi zwrotowi ofertami, przez okres 4 lat w sposób gwarantujący nienaruszalność
   ich treści przy zachowaniu tajemnicy służbowej i bezpieczeństwa dokumentów.
 
2. Realizator prowadzi zbiorczy rejestr postępowań o udzielenie zamówienia zawierający:

1)     numer sprawy,

2)     wskazanie jednostki, na rzecz której dokonywano zamówienia (wnioskodawca),

3)     wskazanie wykonawcy,

4)     datę podpisania umowy,

5)     wartość podpisanej umowy (netto i brutto),

6)     termin realizacji umowy.

3. W odniesieniu do awarii budowlanej przechowaniu podlega wniosek o udzielenie zamówienia
   publicznego sporządzony zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu.
 
4. Archiwizacja dokumentacji w sprawie zamówień publicznych odbywa się na podstawie odrębnych
   przepisów.

ROZDZIAŁ III: PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy pzp i inne
   przepisy wewnętrzne Uniwersytetu.
 
2. Udzielanie zamówień i dokonywanie na ich podstawie wydatków w sposób sprzeczny
   z postanowieniami niniejszego regulaminu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych
   i powoduje odpowiedzialność z ustaw o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansach
   publicznych oraz przepisów kodeksu karnego.
 
3. Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących zamówień publicznych udziela  Dział Zamówień
   Publicznych.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Zamówień Publicznych
Wytworzył:
mgr inż. Marek Jastrzębski
Opublikował:
Administrator
Data wytworzenia:
25.10.2007
Data publikacji:
25.10.2007 13:36
Data aktualizacji:
09.07.2021 13:57
Liczba wyświetleń:
271805
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument