KONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJ W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Strona została usunięta dnia: 7 grudzień, 2016 - 14:51
 

 

KONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJ
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko technika symulacji medycznej – pełny etat
 
Oferta dotyczy zatrudnienia w ramach projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” realizowanego w latach 2016-2023. Wynagrodzenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Opis stanowiska
1.  Umowa na okres próbny, następnie na czas określony do dnia 30 czerwca 2023 r.
2.  Praca zgodnie z harmonogramem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa pracy i innych
    aktów normatywnych.
3.  Główne zadania:
 • przygotowanie sprzętu przed zajęciami, sprawdzenie kompletności oraz sprawności zestawów
  i urządzeń;
 • ocena sprawności i kompletności powierzonego sprzętu po zakończeniu zajęć symulacyjnych, porządkowanie sal po zakończonych zajęciach;
 • nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów, urządzeń medycznych i drobnego sprzętu medycznego;
 • zgłaszanie przełożonym stwierdzonych usterek;
 • wykonywanie bieżących drobnych napraw sprzętu, konserwacja i czyszczenie powierzonego sprzętu;
 • obsługa techniczna sprzętu audio-wideo, oprogramowania, symulatorów medycznych w trakcie zajęć symulacyjnych;
 • dbałość o sprawność wyposażenia elektrycznego, elektronicznego i informatycznego;
 • dbałość o wyposażenie Centrum Symulacji Medycznej oraz minimalizacja kosztów jego utrzymania;
 • kontrola i analizowanie stanu zapasów sprzętu medycznego i materiałów zużywalnych oraz dokonywanie niezbędnych zamówień za zgodą przełożonego;
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, w tym opisów przedmiotów zamówienia związanych z potrzebami Centrum Symulacji Medycznej;
 • prace w komisjach przetargowych i komisjach odbioru przedmiotów zamówienia;
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawami bieżącymi;
 • pomoc w realizacji planowanych zajęć dydaktycznych we współpracy z prowadzącymi zajęcia
 • i instruktorami (przydział sal ze względu na specyfikę i tematykę zajęć, modyfikacja planu ze względu na zaistniałe potrzeby, informowanie studentów i prowadzących zajęcia);
 • udział w zaplanowanych szkoleniach.
 
Wymagania
1.  Wykształcenie średnie lub wyższe oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe.
2.  Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i elektronicznego, w tym audio-wideo
    wykorzystywanego podczas zajęć symulacyjnych.
3.  Kwalifikacje do napraw i konserwacji powierzonego sprzętu.
4.  Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
5.  Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
6.  Chęć stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
7.  Gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego w realizację
    wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych
   źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin
   miesięcznie.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.  CV i list motywacyjny.
2.  Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie UWM: http://bip.uwm.edu.pl/node/969
3.  Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
4.  Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów
    potwierdzających posiadane kwalifikacje.
5.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
    dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
    roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko technika symulacji medycznej, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, w terminie do dnia 30.12.2016 r.
O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów do Centrum.
 
Inne informacje
 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
 • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Projektów Europejskich
Wytworzył:
Biuro ds. Projektów Europejskich
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.11.2016
Data publikacji:
07.11.2016 13:33
Data aktualizacji:
07.12.2016 14:51
Liczba wyświetleń:
2761
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument