Nr 99/2016 z dnia 21 października 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 99/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 października 2016 roku

 

w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

 

 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 51/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:
  1)   skreśla się § 22,
  2)   dodaje się § 24a w brzmieniu:
      „§ 24a
       Biuro ds. Projektów Europejskich
 
1.  Biuro ds. Projektów Europejskich jest jednostką organizacyjną wspierającą prace związane
    z przygotowaniem i realizacją uczelnianych i wydziałowych wniosków o dofinansowanie z funduszy
    strukturalnych Unii Europejskiej.
2.   Biurem ds. Projektów Europejskich kieruje Kierownik.
3.   Strukturę Biura ds. Projektów Europejskich stanowią:
     1)  Sekcja Projektów Edukacyjnych,
     2)  Sekcja Projektów Badawczo-Inwestycyjnych,
     3)  Stanowisko Obsługi Prawnej,
     4)  Stanowisko Obsługi Kadrowej,
     5)  Stanowisko Obsługi Systemu IRBIS.
4.   Poszczególne jednostki Biura ds. Projektów Europejskich realizują następujące zadania:
     1)  Sekcja Projektów Edukacyjnych:
          a) wstępne opiniowanie wniosków o zgodę na realizację projektu,
          b) przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej,
          c) przygotowywanie dokumentów do podpisania umowy,
          d) monitoring rzeczowy projektu,
          e) nadzór nad prawidłową realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego,
          f)  współpraca z kierownikiem projektu,
          g) współpraca z Instytucją Pośredniczącą/Zarządzającą,
          h) realizacja projektu zgodnie z przepisami dotyczącymi trwałości projektu/ udzielania pomocy
             publicznej,
          i)   przygotowywanie projektów regulaminów i wewnętrznych aktów prawnych niezbędnych
             do prawidłowej realizacji projektów,
          j)  prowadzenie strony internetowej Biura ds. Projektów Europejskich.
     2)  Sekcja Projektów Badawczo – Inwestycyjnych:
         a)  wstępne opiniowanie wniosków o zgodę na realizację projektu,
         b)  przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej,
         c)  przygotowywanie dokumentów do podpisania umowy,
         d)  monitoring rzeczowy projektu,
         e)  nadzór nad prawidłową realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego,
         f)   współpraca z kierownikiem projektu,
         g)  współpraca z Instytucją Pośredniczącą/Zarządzającą,
         h)  realizacja projektu zgodnie z przepisami dotyczącymi trwałości projektu/ udzielania pomocy
             publicznej,
          i)  przygotowywanie projektów regulaminów i wewnętrznych aktów prawnych niezbędnych
             do prawidłowej realizacji projektów,
          j)  monitoring trwałości projektów,
          k) współpraca z biznesem w zakresie wspólnej realizacji projektów badawczych.
     3)   Stanowisko Obsługi Prawnej:
          a) opiniowanie treści umów pod względem formalno-prawnym,
          b) przygotowywanie projektów regulaminów i wewnętrznych aktów prawnych niezbędnych
             do prawidłowej realizacji projektów,
          c) opiniowanie działań związanych z komercjalizacją, udzielaniem pomocy publicznej,
              współpracą z podmiotami zewnętrznymi,
          d)  udzielanie informacji i wydawanie opinii w zakresie bieżącej działalności Biura ds. Projektów
              Europejskich,
     4)   Stanowisko Obsługi Kadrowej:
          a)  koordynacja zatrudnienia w ramach projektów,
          b)  weryfikacja formalno-prawna wniosków o zatrudnienie,
          c)  przygotowywanie wraz z kierownikiem projektu planów zatrudnienia w projektach,
          d)  sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów niezbędnych do zatrudnienia pracownika
              w projekcie,
          e)  ocena formalno-prawna zakresów czynności,
          f)   prowadzenie rejestru pracowników zatrudnionych w projektach,
          g)  prowadzenie teczek personalnych osób zatrudnionych do realizacji projektu,
          h)  przygotowywanie dokumentacji do kontroli,
           i)  współpraca z podmiotami kontrolującymi,
     5)   Stanowisko Obsługi Systemu IRBIS:
          a)  prowadzenie kancelarii Biura ds. Projektów Europejskich,
          b)  prowadzenie rejestru faktur i umów cywilno-prawnych,
          c)  prowadzenie rejestru umów z podmiotami zewnętrznymi,
          d)  archiwizowanie dokumentów."
3)   tytuł przed § 25 otrzymuje brzmienie:
    „JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE PROREKTOROWI DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW”,
4)   tytuł przed § 27 skreśla się.
5)  pkt 6 w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „6) Dział Telekomunikacji”,
6)   w § 39 zmienia się nazwę Działu Informatyzacji Administracji i Telekomunikacji na
    Dział Telekomunikacji.
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.10.2016
Data publikacji:
04.11.2016 15:23
Data aktualizacji:
12.01.2017 14:24
Liczba wyświetleń:
2104
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz99.doc47.5 KB