Nr 98/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

ZARZĄDZENIE Nr 98/2016

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 października 2016 roku

 

w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego
dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych

 

Realizując postanowienia Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 696 z dnia
27 marca 2015 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

§ 1

Rektor przyznaje w 2016 roku jednorazowe zwiększone wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych, przeznaczając na ten cel kwotę 114 000 zł (słownie: sto czternaście tysięcy złotych) brutto.

 

§ 2

Podstawą przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego, zwanego dalej wynagrodzeniem, jest realizacja projektu badawczego, którego termin rozpoczęcia realizacji przypada na 2015 rok, z wyłączeniem projektu:

    1)    w kosztorysie którego nie zaplanowano kosztów pośrednich lub kosztów ogólnych,

    2)     realizacja którego wymagała ze strony Uczelni wniesienia własnego wkładu finansowego,

    3)     realizowanego w ramach Programów Operacyjnych.

 

§ 3

1. Wynagrodzenie przyznawane jest zespołowi realizującemu projekt.

2. Pisemną propozycję podziału wynagrodzenia dla wykonawców projektu przedstawia kierownik
   projektu, w terminie wskazanym w piśmie Prorektora ds. Nauki.

3.W przypadku nie przedstawienia propozycji podziału wynagrodzenia przez kierownika projektu
   w terminie, o którym mowa w pkt.2, prawo do wynagrodzenia wygasa.

4. O przyznaniu zespołowi badawczemu wynagrodzenia oraz jego wysokości decyduje Rektor
   po zasięgnięciu opinii Senackiej Komisji ds. Nauki.

 

§ 4

1. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, jest uzależniona od wysokości przyznanej
   w projekcie kwoty w części dla Uczelni i przedstawia się następująco: dla projektów badawczych
   finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki,
   Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Komisję Europejską,
   Europejską Agencję Kosmiczną:
 

Kwota projektu w części dla Uczelni

Kwota wynagrodzenia

do kwoty 50 000 zł

1 000 zł brutto

powyżej kwoty 50 000 zł do 200 000 zł

3 000 zł brutto

powyżej kwoty 200 000 zł  do 500 000 zł

5 000 zł brutto

 powyżej kwoty 500 000 zł

7 000  zł brutto

 

2.  Pracownikowi realizującemu projekt badawczy z innych źródeł niż wskazane w ust. 1 Rektor może przyznać wynagrodzenie po przeprowadzeniu analizy kosztów realizacji projektu.

§ 5

Wypłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu przez pracownika aneksu do umowy o pracę
lub aktu mianowania, nie później niż do 1 grudnia 2016 roku.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.10.2016
Data publikacji:
26.10.2016 09:51
Data aktualizacji:
26.10.2016 09:57
Liczba wyświetleń:
2219
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz98.docx20.27 KB