Nr 93/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 93/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 września 2016 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z art. 199 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 lipca 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1)  w § 8 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
    „2) zaświadczeń z urzędu skarbowego o dochodzie doktoranta i każdego członka rodziny
    podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
    określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
    od osób fizycznych, zawierających informacje o:
      a)  dochodzie,
      b)  wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
      c)  wysokości należnego podatku,”,
2)  w § 8 w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
    „1) w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
    i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
      a)  ukończył 26. rok życia,
      b)  pozostaje w związku małżeńskim,
      c)  ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust.2 pkt 1 lit. b,
      d)  osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub”.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku.
 
 
 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.09.2016
Data publikacji:
19.10.2016 12:54
Data aktualizacji:
19.10.2016 12:54
Liczba wyświetleń:
1160
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz93.docx25.64 KB