Nr 94/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 94/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 września 2016 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego Zarządzeniem nr 61/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr 75/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 września 2015 roku,
wprowadza się następujące zmiany:
 
1)   w § 5 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
     „3) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, ustala Rektor na początku każdego roku
     akademickiego na podstawie liczby złożonych wniosków, informacji w nich zawartych oraz
     wysokości dotacji na ten cel.” 
 
2)   w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
     „3. Środki z dotacji przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane
     w liczbie nie większej niż 10% studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni
     stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla
     najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.”
 
3)   w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
     „2. Student studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium, o którym mowa w ust. 1,
     z tytułu zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom studencki, do wniosku o przyznanie stypendium
     dołącza oświadczenie o braku możliwości codziennego dojazdu z miejsca stałego zamieszkania
     do uczelni i wysokości kosztów ponoszonych z tego tytułu. Powyższy wymóg stosuje się
     do przyznania stypendium za wspólne zakwaterowanie niepracującego małżonka lub dziecka
     studenta.”
 
4)   w § 8 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
     „2) zaświadczeń z urzędu skarbowego o dochodzie studenta i każdego członka rodziny
     podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
     określonych w art. 27, 30b 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym
     od osób fizycznych, zawierających informacje o:”
 
5)   w § 8 ust. 8. pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
      „c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b,”
   
6)   w § 8 ust. 8. pkt 1 dodaje się lit. d w brzmieniu:
     „d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub,” 
 
7)   w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
     „3. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty
     na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady
     międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim,
     o których mowa w przepisach o systemie oświaty.”
 
8)   w § 13 ust. 3. pkt 2 otrzymuje brzmienie:
     „2) dokument potwierdzający, że jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub
     finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach
     o systemie oświaty,”.
  
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r. z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi
w życie 1 stycznia 2017 roku.
 
 
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.09.2016
Data publikacji:
18.10.2016 14:12
Data aktualizacji:
18.10.2016 14:12
Liczba wyświetleń:
6924
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz94.docx20.91 KB