konkurs na stanowisko specjalisty w Biurze ds. Projektów Europejskich

Strona została usunięta dnia: 24 październik, 2016 - 12:54

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko
specjalisty w Biurze ds. Projektów Europejskich
 
 
Opis stanowiska
1.    Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów
     współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.    Wstępne opiniowanie wniosków o zgodę na realizację projektów współfinansowanych
      z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.    Udział w procesie przygotowywania dokumentacji projektowej oraz dokumentacji aplikacyjnej.
4.    Przygotowywanie dokumentów do podpisania umowy.
5.    Nadzór nad prawidłową realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
6.    Współpraca z kierownikami projektów.
7.    Współpraca z Instytucją Pośredniczącą/Zarządzającą.
8.    Realizacja projektów zgodnie z przepisami dotyczącymi trwałości projektów i udzielania
     pomocy publicznej.
9.    Przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych niezbędnych do prawidłowej realizacji
     projektów.
10. Obsługa administracyjno – organizacyjna zespołów kontrolujących projekty.
11. Udzielanie pracownikom Uniwersytetu informacji dotyczących procedur obowiązujących
      w procesie aplikacji i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
      Społecznego.
12. Monitoring projektów zgodnie z przepisami i procedurami obowiązującymi w Uniwersytecie
      oraz przedstawianie bieżącej informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i zagrożeniach
      w realizacji projektów.
13. Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz jej wprowadzanie do elektronicznego systemu
      informatycznego.
 
Wymagania
1.    Wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne lub prawnicze.
2.    Minimum 2-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych
     z funduszy europejskich.
3.    Znajomość procedur i przepisów dotyczących pozyskiwania funduszy europejskich
     w szczególności z PO WER.
4.    Znajomość zasad udzielania pomocy publicznej.
5.    Znajomość zasad kwalifikowalności kosztów w ramach projektów współfinansowanych
     z funduszy europejskich.
6.    Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.    Praktyczne doświadczenie w realizacji projektów.
8.    Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Word i Excel.
9.    Umiejętność pracy pod presją czasu.
10. Odpowiedzialność, skrupulatność, dokładność.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.    Życiorys i list motywacyjny.
2.    Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM: http://bip.uwm.edu.pl/node/969
3.    Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
4.    Kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
5.    Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.
6.    Mile widziane referencje.
7.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
     w ofercie dla potrzeb rekrutacji.
 
Prosimy o złożenie oświadczenia następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie
„Konkurs na Specjalistę w Biurze ds. Projektów Europejskich ul. Prawocheńskiego 9,
Olsztyn 10-720 w
terminie do dnia28 października 2016 roku.
 
 
 
Inne informacje
·         Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie
      nie będą rozpatrywane.
·         Złożone dokumenty nie będą zwracane.
·         Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie
      i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
·         Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
      do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego
      kandydata.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.10.2016
Data publikacji:
14.10.2016 09:44
Data aktualizacji:
24.10.2016 12:54
Liczba wyświetleń:
3123
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument