Wersja strony Nr 34/2016 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wynagradzania społecznych inspektorów pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z dnia 29 wrzesień, 2016 - 10:11

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 

 
Decyzja Nr 34/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku
 
w sprawie wynagradzania społecznych inspektorów pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku
z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r.
poz. 567), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, realizujący zadania wynikające
    z pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy, otrzymują zryczałtowane wynagrodzenie
    w wysokości:
      1)   200 zł –  w przypadku pełnienia funkcji Uczelnianego Inspektora Pracy,
      2)   100 zł – w przypadku pozostałych inspektorów pracy.
2.  Uczelniany Inspektor Pracy przekazuje co miesiąc do Sekcji Płac, zaakceptowane przez prorektora
    właściwego ds. kadr, imienne listy osób uprawnionych do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
§ 2
Traci moc Decyzja Nr 7 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2003 r.
w sprawie wynagradzania społecznych inspektorów pracy.
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku.
 
 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.09.2016
Data publikacji:
29.09.2016 10:11
Data aktualizacji:
29.09.2016 10:11
Liczba wyświetleń:
1183
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec34.docx14.46 KB