Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

 

 
Zarządzenie Nr 92/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 września 2016 roku
 
w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Wprowadza się KSIĘGĘ MARKI Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwaną dalej
    Księgą Marki, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2.   Księga Marki jest systemem identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem, i określa:
      1)  wzór i zasady używania logotypu Uniwersytetu,
      2)  wzory i zasady sporządzania druków firmowych,
      3)  sposób oznakowania wewnątrz i na zewnątrz.
 
§ 2
1.  Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w terminie do 15 października 2016 r.,
    zapoznają podległych im pracowników z treścią Księgi Marki i potwierdzą ten fakt oświadczeniami
    pracowników sporządzonymi według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
    Podpisane oświadczenie włącza się do akt osobowych pracownika.
2.  Nadzór nad realizacją powierza się Prorektorom, Dziekanom oraz Kanclerzowi każdemu według
    jego właściwości.
 
§ 3
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Dopuszcza się stosowanie druków i pieczęci, sporządzonych przed terminem, o którym mowa
    w ust. 1, do wyczerpania zapasów oraz używanie dotychczasowego oznakowania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.09.2016
Data publikacji:
28.09.2016 14:52
Data aktualizacji:
16.11.2016 14:11
Liczba wyświetleń:
6684
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz92.docx24.41 KB
Zal2Zarz92.docx22.88 KB