Wersja strony Biuro Kadr i Spraw Socjalnych z dnia 15 marzec, 2012 - 13:57

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

Strona została usunięta dnia: 2 październik, 2012 - 11:46

 Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 8-10, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-34-74; fax 524-03-28

kod ewidencji korespondencji: 90-0300; kod finansowy: 9003

Kierownik

mgr inż. Jerzy Brzóska

tel. +4889 523-34-74

Z-ca Kierownika

inż. Danuta Kowalczyk

tel. +4889 523-37-71

Do obowiązków Biura należy:

1.    wykonywanie zadań zleconych przez Rektora związanych z realizacją polityki kadrowej określonej przez Senat,

2.    realizowanie we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych uczelni uczelnianej polityki zatrudnieniowej nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

3.    prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą pracowniczą wynikającą ze stosunku pracy i ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a w szczególności:

a)   prowadzenie ewidencji i akt osobowych pracowników Uniwersytetu,

b)   załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emerytury i renty,

c)    prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom nagród i odznaczeń państwowych, resortowych oraz Rektora,

d)   współdziałanie z Uczelnianą Komisją Odwoławczą do spraw Oceny Nauczycieli Akademickich, z Rzecznikiem Dyscyplinarnych oraz Komisją Dyscyplinarną do spraw Nauczycieli Akademickich,

e)   prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem zawodowym, kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem kwalifikacji pracowników niebędących nauczycielami akademickim,

f)    sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.

 

Sekcja Kadr Nauczycieli Akademickich

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 9 i 10, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-34-74, fax 524-03-28

kod ewidencji korespondencji: 90-0301; kod finansowy: 9003

Kierownik sekcji

mgr inż. Bożena Zalewska tel. +4889 523-34-74

Specjaliści

mgr inż. Anna Zinkiewicz tel. +4889 523-32-97

mgr inż. Joanna Kardaś tel. +4889 524-52-02

Samodzielni referenci

Krystyna Stasiak tel. +4889 523-44-03

mgr inż. Joanna Surowiec tel. +4889 523-44-03

Starszy referent

mgr Agnieszka Czaplejewicz tel. +4889 523-44-26

mgr inż. Bożena Kołakowska tel. +4889 523-44-26

 

Sekcja Kadr Pracowników

Nie Będących Nauczycielami Akademickimi

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 8, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-37-74

kod ewidencji korespondencji: 90-0302; kod finansowy: 9003

Kierownik sekcji

Marianna Skowasz-Spas tel. +4889 523-37-74

Główny specjalista

mgr inż. Halina Dembowska tel. +4889 523-48-60

Specjalista

Ewa Bałundo tel. +4889 523-48-60

Hanna Walczak tel. +4889 523-43-41

Starszy referent

mgr inż. Katarzyna Akus-Piotrowska tel. +4889 523-43-41

Sekcja Nauczycieli Akademickich i Sekcja Kadr Pracowników Nie Będących Nauczycielami Akademickimi, każda w odniesieniu do odpowiedniej (wynikającej z nazwy sekcji) grupy pracowników:

1.    prowadzą akta osobowe pracowników,

2.    przygotowują dokumenty oraz informacje dotyczące potrzeb kadrowych jednostek organizacyjnych,

3.    przygotowują dokumentację dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,

4.    przyjmują, ewidencjonują i sprawdzają pod względem formalnym wnioski w sprawach:

a)   awansów pracowników,

b)   postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego zatrudniania nauczycieli akademickich na poszczególne stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c)    odbycia stażu krajowego,

5.    opracowują roczne i wieloletnie plany oraz sprawozdania i analizy dotyczące:

a)   stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nadawanych przez jednostki Uniwersytetu,

b)   tytułów i stopni naukowych uzyskiwanych przez pracowników Uniwersytetu,

c)    postępowania kwalifikacyjnego wobec nauczycieli akademickich,

d)   naukowego i zawodowego stażu krajowego,

e)   stypendiów i urlopów naukowych,

6.    kierują i nadzorują przebieg wstępnych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu,

7.    informują o trybie i warunkach dokształcania oraz uzyskiwania w tym celu przewidzianych przepisami form pomocy,

8.    prowadzą sprawy związane ze szkoleniem zawodowym, kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem kwalifikacji pracowników niebędących  nauczycielami akademickim,

9.    rozliczają czas pracy pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10. przygotowują dokumentację związaną z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę,

11. prowadzą sprawy dotyczące szkolenia, doskonalenia zawodowego, kursów specjalistycznych oraz przygotowują materiały sprawozdawcze i analityczne,

12. opracowują, przy współudziale kierowników jednostek organizacyjnych, wnioski w sprawach odznaczeń i wyróżnień pracowników oraz prowadzą ewidencję w tym zakresie,

13. wystawiają legitymacje służbowe i ubezpieczeniowe, potwierdzają ich ważność oraz prowadzą obowiązującą w tym zakresie ewidencję,

14. przygotowują dokumenty związane z nadaniem stopnia doktora i doktora habilitowanego,

15. prowadzą statystykę w sprawach objętych zakresem działania,

16. zapewniają obsługę administracyjną senackiej komisji do spraw kadrowych, uczelnianej komisji oceniającej, komisji dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, komisji ds. opiniowania wniosków o tytuł doktora honoris causa,

17. przekazują jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawy inwentaryzacji bieżące informacje o zmianach na stanowiskach osób materialnie odpowiedzialnych,

18. dokonują zgłoszenia pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Sekcja Socjalna

 

ul. Jana Licznerskiego 4B, pok. 13, 10-721 Olsztyn

tel./fax +4889 523-34-00; e-mail: barbara.kuczmarska@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0303; kod finansowy: 9003

Kierownik

mgr Barbara Kuczmarska tel. +4889 523-34-00

Specjaliści

mgr Wiesław Turemko tel. +4889 523-36-00

Aleksandra Kasprzyk tel. +4889 523-36-00

Referent

Ewa Fafińska tel. +4889 523-36-00

Sekcja Socjalna :

 1. organizuje i administruje uczelnianą bazą rekreacyjno-wypoczynkową ,
 2. organizuje wypoczynek dla pracowników Uniwersytetu i ich rodzin,
 3. organizuje imprezy rekreacyjne i sportowe o charakterze cyklicznym na życzenie pracowników,
 4. organizuje uroczystości i imprezy dla pracowników i ich rodzin np. choinka noworoczna, wycieczki, zakup biletów na imprezy kulturalne,
 5. współpracuje ze związkami zawodowymi przy planowaniu wydatków, realizacji zadań, bieżącej analizie wypoczynku pracowników Uczelni i ich rodzin oraz emerytów i rencistów,
 6. sporządza plan podziału środków funduszu socjalnego,
 7. kompletuje dokumentację dotyczącą uzyskiwania przez pracowników pomocy na cele socjalne i mieszkaniowe,
 8. prowadzi komputerową bazę danych dotyczącą świadczeń socjalnych,
 9. prowadzi sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań.

 

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

 

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 8-10, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-34-74; fax 524-03-28

kod ewidencji korespondencji: 90-0300; kod finansowy: 9003

Kierownik

mgr inż. Jerzy Brzóska

tel. +4889 523-34-74

Z-ca Kierownika

inż. Danuta Kowalczyk

tel. +4889 523-37-71

Do obowiązków Biura należy:

1.    wykonywanie zadań zleconych przez Rektora związanych z realizacją polityki kadrowej określonej przez Senat,

2.    realizowanie we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych uczelni uczelnianej polityki zatrudnieniowej nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

3.    prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą pracowniczą wynikającą ze stosunku pracy i ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a w szczególności:

a)   prowadzenie ewidencji i akt osobowych pracowników Uniwersytetu,

b)   załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emerytury i renty,

c)    prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom nagród i odznaczeń państwowych, resortowych oraz Rektora,

d)   współdziałanie z Uczelnianą Komisją Odwoławczą do spraw Oceny Nauczycieli Akademickich, z Rzecznikiem Dyscyplinarnych oraz Komisją Dyscyplinarną do spraw Nauczycieli Akademickich,

e)   prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem zawodowym, kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem kwalifikacji pracowników niebędących nauczycielami akademickim,

f)    sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.

 

Sekcja Kadr Nauczycieli Akademickich

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 9 i 10, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-34-74, fax 524-03-28

kod ewidencji korespondencji: 90-0301; kod finansowy: 9003

Kierownik sekcji

mgr inż. Bożena Zalewska tel. +4889 523-34-74

Specjaliści

mgr inż. Anna Zinkiewicz tel. +4889 523-32-97

mgr inż. Joanna Kardaś tel. +4889 524-52-02

Samodzielni referenci

Krystyna Stasiak tel. +4889 523-44-03

mgr inż. Joanna Surowiec tel. +4889 523-44-03

Starszy referent

mgr Agnieszka Czaplejewicz tel. +4889 523-44-26

mgr inż. Bożena Kołakowska tel. +4889 523-44-26

 

Sekcja Kadr Pracowników

Nie Będących Nauczycielami Akademickimi

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 8, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-37-74

kod ewidencji korespondencji: 90-0302; kod finansowy: 9003

Kierownik sekcji

Marianna Skowasz-Spas tel. +4889 523-37-74

Główny specjalista

mgr inż. Halina Dembowska tel. +4889 523-48-60

Specjalista

Ewa Bałundo tel. +4889 523-48-60

Hanna Walczak tel. +4889 523-43-41

Starszy referent

mgr inż. Katarzyna Akus-Piotrowska tel. +4889 523-43-41

Sekcja Nauczycieli Akademickich i Sekcja Kadr Pracowników Nie Będących Nauczycielami Akademickimi, każda w odniesieniu do odpowiedniej (wynikającej z nazwy sekcji) grupy pracowników:

1.    prowadzą akta osobowe pracowników,

2.    przygotowują dokumenty oraz informacje dotyczące potrzeb kadrowych jednostek organizacyjnych,

3.    przygotowują dokumentację dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,

4.    przyjmują, ewidencjonują i sprawdzają pod względem formalnym wnioski w sprawach:

a)   awansów pracowników,

b)   postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego zatrudniania nauczycieli akademickich na poszczególne stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c)    odbycia stażu krajowego,

5.    opracowują roczne i wieloletnie plany oraz sprawozdania i analizy dotyczące:

a)   stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nadawanych przez jednostki Uniwersytetu,

b)   tytułów i stopni naukowych uzyskiwanych przez pracowników Uniwersytetu,

c)    postępowania kwalifikacyjnego wobec nauczycieli akademickich,

d)   naukowego i zawodowego stażu krajowego,

e)   stypendiów i urlopów naukowych,

6.    kierują i nadzorują przebieg wstępnych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu,

7.    informują o trybie i warunkach dokształcania oraz uzyskiwania w tym celu przewidzianych przepisami form pomocy,

8.    prowadzą sprawy związane ze szkoleniem zawodowym, kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem kwalifikacji pracowników niebędących  nauczycielami akademickim,

9.    rozliczają czas pracy pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10. przygotowują dokumentację związaną z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę,

11. prowadzą sprawy dotyczące szkolenia, doskonalenia zawodowego, kursów specjalistycznych oraz przygotowują materiały sprawozdawcze i analityczne,

12. opracowują, przy współudziale kierowników jednostek organizacyjnych, wnioski w sprawach odznaczeń i wyróżnień pracowników oraz prowadzą ewidencję w tym zakresie,

13. wystawiają legitymacje służbowe i ubezpieczeniowe, potwierdzają ich ważność oraz prowadzą obowiązującą w tym zakresie ewidencję,

14. przygotowują dokumenty związane z nadaniem stopnia doktora i doktora habilitowanego,

15. prowadzą statystykę w sprawach objętych zakresem działania,

16. zapewniają obsługę administracyjną senackiej komisji do spraw kadrowych, uczelnianej komisji oceniającej, komisji dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, komisji ds. opiniowania wniosków o tytuł doktora honoris causa,

17. przekazują jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawy inwentaryzacji bieżące informacje o zmianach na stanowiskach osób materialnie odpowiedzialnych,

18. dokonują zgłoszenia pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Sekcja Socjalna

 

ul. Jana Licznerskiego 4B, pok. 13, 10-721 Olsztyn

tel./fax +4889 523-34-00; e-mail: barbara.kuczmarska@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0303; kod finansowy: 9003

Kierownik

mgr Barbara Kuczmarska tel. +4889 523-34-00

Specjaliści

mgr Wiesław Turemko tel. +4889 523-36-00

Aleksandra Kacprzyk tel. +4889 523-36-00

Referent

Ewa Fafińska tel. +4889 523-36-00

Sekcja Socjalna :

 1. organizuje i administruje uczelnianą bazą rekreacyjno-wypoczynkową ,
 2. organizuje wypoczynek dla pracowników Uniwersytetu i ich rodzin,
 3. organizuje imprezy rekreacyjne i sportowe o charakterze cyklicznym na życzenie pracowników,
 4. organizuje uroczystości i imprezy dla pracowników i ich rodzin np. choinka noworoczna, wycieczki, zakup biletów na imprezy kulturalne,
 5. współpracuje ze związkami zawodowymi przy planowaniu wydatków, realizacji zadań, bieżącej analizie wypoczynku pracowników Uczelni i ich rodzin oraz emerytów i rencistów,
 6. sporządza plan podziału środków funduszu socjalnego,
 7. kompletuje dokumentację dotyczącą uzyskiwania przez pracowników pomocy na cele socjalne i mieszkaniowe,
 8. prowadzi komputerową bazę danych dotyczącą świadczeń socjalnych,
 9. prowadzi sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań.

 

·        REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

        ·       DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych
Wytworzył:
mgr inż. Jerzy Brzóska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.02.2007
Data publikacji:
23.10.2007 11:48
Data aktualizacji:
02.10.2012 11:46
Liczba wyświetleń:
73246
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument