Wersja strony Biuro Kadr i Spraw Socjalnych z dnia 1 luty, 2011 - 09:48

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

Strona została usunięta dnia: 2 październik, 2012 - 11:46

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

 

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 8-10, 10-719 Olsztyn
tel. +4889 523-34-74; fax 524-03-28
kod ewidencji korespondencji: 90-0300; kod finansowy: 9003

Kierownik

mgr inż. Jerzy Brzóska

tel. +4889 523-34-74

Z-ca Kierownika

inż. Danuta Kowalczyk

tel. +4889 523-37-71

Do obowiązków Biura należy:

1)     wykonywanie zadań zleconych przez Rektora lub Kanclerza związanych z realizacją polityki kadrowej określonej przez Senat,

2)     prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, przebiegiem pracy i rozwiązywaniem stosunku pracy,

3)     prowadzenie spraw socjalnych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami i rencistami,

4)     opracowywanie projektów rocznych planów szkoleń pracowników administracji i przedstawianie ich właściwemu Prorektorowi do zatwierdzenia,

5)     nadzór nad terminowym dokonywaniem okresowych ocen pracowników, obsługa administracyjna procesu oceny oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.

 

Sekcja Kadr Nauczycieli Akademickich

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 9 i 10, 10-719 Olsztyn
tel. +4889 523-34-74, fax 524-03-28
kod ewidencji korespondencji: 90-0301; kod finansowy: 9003

Kierownik sekcji

mgr inż. Bożena Zalewska tel. +4889 523-34-74

Specjaliści

mgr inż. Anna Zinkiewicz tel. +4889 523-32-97

mgr inż. Joanna Kardaś tel. +4889 524-52-02

Samodzielni referenci

Krystyna Stasiak tel. +4889 523-44-03

mgr inż. Joanna Surowiec tel. +4889 523-44-03

Starszy referent

mgr Agnieszka Czaplejewicz tel. +4889 523-44-26

 

Sekcja Kadr Pracowników
Nie Będących Nauczycielami Akademickimi

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 8, 10-719 Olsztyn
tel. +4889 523-37-74
kod ewidencji korespondencji: 90-0302; kod finansowy: 9003

Kierownik sekcji

Marianna Skowasz-Spas tel. +4889 523-37-74

Główny specjalista

mgr inż. Halina Dembowska tel. +4889 523-48-60

Specjalista

Ewa Bałundo tel. +4889 523-48-60

Irena Grzymkowska tel. +4889 523-43-41

Hanna Walczak tel. +4889 523-43-41

 

Sekcja Nauczycieli Akademickich i Sekcja Kadr Pracowników Nie Będących Nauczycielami Akademickimi, każda w odniesieniu do odpowiedniej (wynikającej z nazwy sekcji) grupy pracowników:

 

1)     prowadzą akta osobowe pracowników,

2)     przygotowują dokumenty oraz informacje dotyczące potrzeb kadrowych jednostek organizacyjnych,

3)     przygotowują dokumentację dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,

4)     przyjmują, ewidencjonują i sprawdzają pod względem formalnym wnioski w sprawach:

a)     nagród Rektora i Ministra,

b)     awansów pracowników,

c)     postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego zatrudniania nauczycieli akademickich na poszczególne stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d)     odbycia stażu krajowego,

5)     opracowują roczne i wieloletnie plany oraz sprawozdania i analizy dotyczące:

a)     stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nadawanych przez jednostki Uniwersytetu,

b)     tytułów i stopni naukowych uzyskiwanych przez pracowników Uniwersytetu,

c)     postępowania kwalifikacyjnego wobec nauczycieli akademickich,

d)     naukowego i zawodowego stażu krajowego,

e)     stypendiów i urlopów naukowych,

6)     kierują i nadzorują przebieg wstępnych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu,

7)     informują o trybie i warunkach dokształcania oraz uzyskiwania w tym celu przewidzianych przepisami form pomocy,

8)     opracowują roczne plany szkoleń pracowników,

9)     rozliczają czas pracy pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) przygotowują dokumentację związaną z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę,

11) prowadzą sprawy dotyczące szkolenia, doskonalenia zawodowego, kursów specjalistycznych oraz przygotowują materiały sprawozdawcze i analityczne,

12) opracowują, przy współudziale kierowników jednostek organizacyjnych, wnioski w sprawach odznaczeń i wyróżnień pracowników oraz prowadzą ewidencję w tym zakresie,

13) wystawiają legitymacje służbowe, potwierdzają ich ważność oraz prowadzą obowiązującą w tym zakresie ewidencję,

14) przygotowują dyplomy związane z nadaniem stopnia doktora i doktora habilitowanego,

15) prowadzą statystykę w sprawach objętych zakresem działania,

16) zapewniają obsługę administracyjną senackiej komisji do spraw kadrowych, uczelnianej komisji oceniającej, komisji dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, komisji ds. opiniowania wniosków o tytuł doktora honoris causa,

17) przekazują jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawy inwentaryzacji bieżące informacje o zmianach na stanowiskach osób materialnie odpowiedzialnych,

18) dokonują zgłoszenia pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Sekcja Socjalna

ul. Jana Licznerskiego 4B, pok. 13, 10-721 Olsztyn
tel./fax +4889 523-34-00; e-mail:
jolanta.uradzinska@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 90-0303; kod finansowy: 9003

Kierownik

mgr Jolanta Uradzińska tel. +4889 523-34-00

Specjaliści

mgr Barbara Kuczmarska tel. +4889 523-36-00

mgr Wiesław Turemko tel. +4889 523-36-00

mgr Zbigniew Liminowicz tel. +4889 523-36-00

Sekcja Socjalna:

1)     organizuje i administruje uczelnianą bazą rekreacyjno-wypoczynkową ,

2)     organizuje wypoczynek dla pracowników Uniwersytetu i ich rodzin,

3)     organizuje imprezy rekreacyjne i sportowe o charakterze cyklicznym na życzenie pracowników,

4)     organizuje uroczystości i imprezy dla pracowników i ich rodzin np. choinka noworoczna, wycieczki, zakup biletów na imprezy kulturalne,

5)     współpracuje ze związkami zawodowymi przy planowaniu wydatków, realizacji zadań, bieżącej analizie wypoczynku pracowników Uczelni i ich rodzin oraz emerytów i rencistów,

6)     organizuje spotkania z emerytami i rencistami,

7)     sporządza plan podziału środków funduszu socjalnego,

8)     kompletuje dokumentację dotyczącą uzyskiwania przez pracowników pomocy na cele socjalne i mieszkaniowe,

9)     prowadzi komputerową bazę danych dotyczącą świadczeń socjalnych,

10) prowadzi sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań.

·         REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

·         DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych
Wytworzył:
mgr inż. Jerzy Brzóska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.02.2007
Data publikacji:
23.10.2007 11:48
Data aktualizacji:
02.10.2012 11:46
Liczba wyświetleń:
73176
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument