Wersja strony Biuro Kadr i Spraw Socjalnych z dnia 9 kwiecień, 2008 - 13:30

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

Strona została usunięta dnia: 2 październik, 2012 - 11:46

 

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 8-10, 10-719 Olsztyn
tel. +4889 523-34-74; fax 524-03-28
kod ewidencji korespondencji: 90-0300; kod finansowy: 9003

http://www.uwm.edu.pl/pl/bkiss/

Kierownik

mgr inż. Jerzy Brzóska
tel. +4889 523-34-74

Do obowiązków Biura należy:

1) wykonywanie zadań zleconych przez Rektora lub Kanclerza związanych z realizacją polityki kadrowej określonej przez Senat,

2) prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, przebiegiem pracy i rozwiązywaniem stosunku pracy,

3) prowadzenie spraw socjalnych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami i rencistami,

4) opracowywanie projektów rocznych planów szkoleń pracowników administracji i przedstawianie ich Kanclerzowi do zatwierdzenia,

5) nadzór nad terminowym dokonywaniem okresowych ocen pracowników, obsługa administracyjna procesu oceny oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.

Sekcja Kadr Nauczycieli Akademickich

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 9 i 10, 10-719 Olsztyn
tel. +4889 523-34-74, fax 524-03-28
kod ewidencji korespondencji: 90-0301; kod finansowy: 9003

Główny specjalista

mgr inż. Teresa Prusik tel. +4889 523-34-74

Specjaliści

Danuta Dąbrowska tel. +4889 523-32-97
inż. Danuta Kowalczyk tel. +4889 523-37-71
mgr Danuta Punda tel. +4889 523-48-60

Samodzielni referenci

Lucyna Kubiak tel. +4889 523-44-26
Krystyna Stasiak tel. +4889 523-44-03
mgr inż. Bożena Zalewska tel.
+4889 523-37-71

Sekcja Kadr Pracowników
Nie Będących Nauczycielami Akademickimi

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 8, 10-719 Olsztyn
tel. +4889 523-37-74
kod ewidencji korespondencji: 90-0302; kod finansowy: 9003

Kierownik

Marianna Skowasz-Spas tel. +4889 523-37-74

Specjalista

Stanisława Adamska tel. +4889 523-43-42

Samodzielni referenci

Ewa Bałundo tel. +4889 523-48-60
Irena Grzymkowska tel. +4889 523-43-41

Sekcja Nauczycieli Akademickich i Sekcja Kadr Pracowników Nie Będących Nauczycielami Akademickimi, każda w odniesieniu do odpowiedniej (wynikającej z nazwy sekcji) grupy pracowników:

1. prowadzą akta osobowe pracowników,

2. przygotowują dokumenty oraz informacje dotyczące potrzeb kadrowych jednostek organizacyjnych,

3. przygotowują dokumentację dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,

4. przyjmują, ewidencjonują i sprawdzają pod względem formalnym wnioski w sprawach:

a. awansów pracowników,

b. postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego zatrudniania nauczycieli akademickich na poszczególne stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c. odbycia stażu krajowego,

5. opracowują roczne i wieloletnie plany oraz sprawozdania i analizy dotyczące:

a. stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nadawanych przez jednostki Uniwersytetu,

b. tytułów i stopni naukowych uzyskiwanych przez pracowników Uniwersytetu,

c. postępowania kwalifikacyjnego wobec nauczycieli akademickich,

d. naukowego i zawodowego stażu krajowego,

e. stypendiów i urlopów naukowych,

6. kierują i nadzorują przebieg wstępnych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu,

7. informują o trybie i warunkach dokształcania oraz uzyskiwania w tym celu przewidzianych przepisami form pomocy,

8. opracowują roczne plany szkoleń pracowników,

9. rozliczają czas pracy pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10. przygotowują dokumentację związaną z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę,

11. prowadzą sprawy dotyczące szkolenia, doskonalenia zawodowego, kursów specjalistycznych oraz przygotowują materiały sprawozdawcze i analityczne,

12. opracowują, przy współudziale kierowników jednostek organizacyjnych, wnioski w sprawach odznaczeń i wyróżnień pracowników oraz prowadzą ewidencję w tym zakresie,

13. wystawiają legitymacje służbowe i ubezpieczeniowe, potwierdzają ich ważność oraz prowadzą obowiązującą w tym zakresie ewidencję,

14. przygotowują dokumenty związane z nadaniem stopnia doktora i doktora habilitowanego,

15. prowadzą statystykę w sprawach objętych zakresem działania,

16. zapewniają obsługę administracyjną senackiej komisji do spraw kadrowych, uczelnianej komisji oceniającej, komisji dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, komisji ds. opiniowania wniosków o tytuł doktora honoris causa,

17. przekazują jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawy inwentaryzacji bieżące informacje o zmianach na stanowiskach osób materialnie odpowiedzialnych,

18. dokonują zgłoszenia pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Sekcja Socjalna

ul. Jana Licznerskiego 4B, pok. 13, 10-721 Olsztyn
tel./fax +4889 523-34-00; e-mail:
jolanta.uradzinska@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 90-0303; kod finansowy: 9003

Kierownik

mgr Jolanta Uradzińska tel. +4889 523-34-00

Specjaliści

mgr Barbara Kaczmarska tel. +4889 523-36-00
mgr Wiesław Turemko tel. +4889 523-36-00

Referent

mgr Magdalena Suwińska tel. +4889 523-36-00

Sekcja Socjalna :

1) organizuje i administruje uczelnianą bazą rekreacyjno-wypoczynkową ,

2) organizuje wypoczynek dla pracowników Uniwersytetu i ich rodzin,

3) organizuje imprezy rekreacyjne i sportowe o charakterze cyklicznym na życzenie pracowników,

4) organizuje uroczystości i imprezy dla pracowników i ich rodzin np. choinka noworoczna, wycieczki, zakup biletów na imprezy kulturalne,

5) współpracuje ze związkami zawodowymi przy planowaniu wydatków, realizacji zadań, bieżącej analizie wypoczynku pracowników Uczelni i ich rodzin oraz emerytów i rencistów,

6) organizuje spotkania z emerytami i rencistami,

7) sporządza plan podziału środków funduszu socjalnego,

8) kompletuje dokumentację dotyczącą uzyskiwania przez pracowników pomocy na cele socjalne i mieszkaniowe,

9) prowadzi komputerową bazę danych dotyczącą świadczeń socjalnych,

10) prowadzi sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań.

  • REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE


Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych
Wytworzył:
mgr inż. Jerzy Brzóska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.02.2007
Data publikacji:
23.10.2007 11:48
Data aktualizacji:
02.10.2012 11:46
Liczba wyświetleń:
73185
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument