Wersja strony Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza z dnia 9 wrzesień, 2016 - 14:41

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
Decyzja Nr 30/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 września 2016 roku
 
w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza
 
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.Zakres kompetencji Rektora określa Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
   (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), Statut Uniwersytetu Warmińsko-
   Mazurskiego w Olsztynie oraz Decyzja w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora,
   Prorektorów oraz Kanclerza.
2. Rektor jest przełożonym wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu.
3. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu, a do jego kompetencji należy:
     1)  reprezentowanie Uniwersytetu na zewnątrz,
     2)  wydawanie wewnętrznych aktów prawnych, z wyłączeniem aktów zastrzeżonych
         do kompetencji innych organów,
     3)  podejmowanie decyzji w sprawie rozdziału środków finansowych, nie zastrzeżonych
         do kompetencji innych organów Uniwersytetu,
     4)  powierzanie wykonywania obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Uniwersytetu,
     5)  udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Uniwersytetu, w tym do zawierania umów
         i dokonywania innych czynności prawnych,
     6)  określanie zasad współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz zawieranie z nimi
         umów o współpracy,
     7)  nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem prawa w Uniwersytecie,
     8)  rozpatrywanie skarg i wniosków,
     9)  tworzenie, znoszenie i przekształcanie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w trybie
         określonym odrębnymi przepisami,
    10) nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z profesorami zwyczajnymi
         i nadzwyczajnymi oraz z osobami, wobec których odrębne przepisy przewidują zatrudnienie
         przez kierownika zakładu pracy,
    11) ochrona informacji niejawnych,
    12) powoływanie osób do pełnienia w Uniwersytecie funkcji określonych odrębnymi przepisami
         oraz określanie zakresu ich zadań, uprawnień i kompetencji,
    13) zwoływanie posiedzeń Senatu i przewodniczenie jego obradom,
    14) powierzanie komisjom senackim zadań związanych z pracami Senatu w ramach pełnienia funkcji
         Przewodniczącego Senatu,
    15) podejmowanie decyzji w sprawach zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu,
    16) wydawanie zezwoleń na organizację zgromadzeń na terenie Uniwersytetu,
    17) podejmowanie decyzji w innych sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
4.  Rektor, z zastrzeżeniem ust. 5, podpisuje:
     1)  dokumenty adresowane w imieniu Uniwersytetu do polskich organów państwowych,
     2)  dokumenty adresowane do przedstawicielstw państw obcych oraz innych podmiotów
         zagranicznych,
     3)  pozostałą korespondencję, gdy wymaga tego waga sprawy.
5.  W przypadkach spowodowanych służbową nieobecnością Rektora i pilnością sprawy, pisma
    o których mowa w ust. 4 podpisuje Prorektor, Kanclerz lub Dyrektor Gabinetu Rektora zgodnie
    z właściwością rzeczową.
6.  Rektorowi podlegają bezpośrednio:
     1)  Prorektorzy,
     2)  Kanclerz,
     3)  Kwestor - w zakresie określonym w ustawie o rachunkowości,
     4)  Dyrektor Gabinetu Rektora,
     5)  Audytor Wewnętrzny,
     6)  Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
     7)  Biuletyn Informacji Publicznej,
     8)  Biuro Rektora,
     9)  Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 1,
   10)  Rzecznik Patentowy - z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 2,
   11)  Rzecznik Prasowy,
   12)  Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Analiz Strategicznych,
   13)  Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych,
   14)  Stanowisko ds. Obsługi Prawnej,
   15)  Zespół Kontroli Wewnętrznej,
   16)  Pełnomocnicy - w zakresie swojego umocowania.
7.  Wykonywanie, w imieniu Rektora, czynności wynikających z nadzoru nad bieżącym
    funkcjonowaniem jednostek, które zgodnie z odrębnymi przepisami, podlegają bezpośrednio
    kierownikowi zakładu pracy, należy do:
     1) Prorektora ds. Kadr w odniesieniu do Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
     2) Prorektora ds. Nauki w odniesieniu do Rzecznika Patentowego.
 
§ 2
1.  Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu przy pomocy:
    1)  Prorektora ds. Kadr,
    2)  Prorektora ds. Kształcenia i Studentów,
    3)  Prorektora ds. Nauki,
    4)  Prorektora ds. Zadań Uczelni Medycznej,
    5)  Prorektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju,
    6)  Kanclerza.
2.  Prorektorzy i Kanclerz realizują swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresami
    kompetencji lub udzielonymi pełnomocnictwami i ponoszą za nie odpowiedzialność.
3.  Przekroczenie uprawnień, wynikających z powierzonych obowiązków lub udzielonego
    pełnomocnictwa, stanowi podstawę dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów ogólnych.
4.  Prorektorzy i Kanclerz zobowiązani są do dbałości o ograniczanie wydatków finansowych
    w zakresie swojego działania i do kontrolowania wydatkowania środków finansowych przyznanych
    na działalność, którą nadzorują oraz ponoszą odpowiedzialność za wydatkowanie środków
    z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych.
5.  Decyzja Prorektora lub Kanclerza, podjęta w ramach jego zakresu działania, jest równoznaczna
    z decyzją Rektora. Decyzje podjęte z naruszeniem obowiązujących przepisów lub decyzje,
    w stosunku do których zgłoszone zostały zastrzeżenia, mogą być zmienione przez Rektora w trybie
    nadzoru.
6.  Pracownicy jednostek organizacyjnych administracji, bez względu na swoją podległość,
    zobowiązani są do udzielania informacji niezbędnych Prorektorom, Kanclerzowi lub Dyrektorowi
    Gabinetu Rektora do realizacji powierzonych im zadań.
 
§ 3
1.  Prorektorzy i Kanclerz w zakresie swojego działania:
    1)  reprezentują Uniwersytet lub Rektora, w przypadku jego nieobecności, na spotkaniach,
        konferencjach i uroczystościach organizowanych poza Uniwersytetem,
    2)  współpracują z:
         a)  krajowymi podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami,
         b)  zagranicznymi podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami na podstawie zawartych
             przez Uniwersytet umów oraz porozumień,
         c)  jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, których zakres zadań obejmuje sprawy należące
             do zakresów ich działania,
    3)  nadzorują funkcjonowanie komisji senackich wskazanych przez Rektora,
    4)  koordynują i sprawują nadzór nad projektami realizowanymi przez Uniwersytet w ramach
        programów unijnych przez podległe im jednostki lub realizowanymi w ramach powierzonych
        zadań,
    5)  prowadzą działalność promocyjną Uniwersytetu w zakresie powierzonych im zadań,
    6)  sprawują nadzór nad:
        a)  opracowywaniem, w układzie rzeczowym, projektów planów rzeczowo-finansowych
            w zakresie zadań realizowanych przez podległe jednostki oraz harmonogramów ich realizacji,
 
         b)  przygotowaniem projektów aktów prawnych, regulujących sprawy należące do zakresu ich
            działania,
        c)  działalnością podległych im jednostek organizacyjnych,
        d)  prawidłowym i terminowym wykonaniem zaleceń pokontrolnych w jednostkach
            organizacyjnych, objętych ich zakresem działania,
    7)  zawierają umowy oraz zaciągają zobowiązania i zatwierdzają ich realizację ze środków
        finansowych, przyznanych w planie rzeczowo-finansowym na realizację zadań objętych
        zakresem ich działania,
    8)  sporządzają analizy i sprawozdania merytoryczne z realizacji planu rzeczowo-finansowego
        w zakresie wykonanych zadań i wykorzystania środków, będących w ich dyspozycji
        lub nadzorze,
    9)   monitorują i analizują procesy realizowane w podległych jednostkach lub w ramach
        powierzonych zadań,
  10)   sprawują kontrolę funkcjonalną i kontrolę przestrzegania dyscypliny finansów publicznych
        i prawa zamówień publicznych przez podległe jednostki organizacyjne, a także w zakresie
        realizacji powierzonych zadań.
2. Prorektor, z zastrzeżeniem ust. 3, podpisuje pisma adresowane w imieniu Uniwersytetu dotyczące
   jego wyłącznej kompetencji.
3.  W przypadkach spowodowanych nieobecnością Prorektora lub pilnością sprawy, pisma, o których
    mowa w ust. 2, podpisuje Rektor lub wyznaczony do zastępstwa Prorektor.
4.  Jeżeli zakres powierzonych zadań obejmuje sprawy należące do zakresu działania kilku Prorektorów
    lub Prorektora i Kanclerza, Rektor wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację tych zadań.
5.  Pod nieobecność Prorektora jego obowiązki wykonuje Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji
    w sprawie zastępstw.
6.  Każdy Prorektor wykonuje swoje zadania we współpracy z pozostałymi Prorektorami i Kanclerzem
    w zakresie ich kompetencji.
7.  Prorektorzy, Kanclerz oraz Kwestor, w zakresie powierzonych im kompetencji, zobowiązani są
    do realizacji zadań w sposób zapewniający stabilną sytuację finansową Uniwersytetu oraz
    przestrzegania przepisów ustaw i przepisów wewnętrznych, w szczególności w zakresie dyscypliny
    finansów publicznych oraz odpowiedzialności z tytułu jej naruszenia.
 
§ 4
Prorektor ds. Kadr
1. Prorektor ds. Kadr tworzy i realizuje politykę kadrową i płacową zgodną ze strategią i programem
   rozwoju Uniwersytetu, reprezentuje Uniwersytet w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym
   w sprawach dyscyplinarnych, oraz dysponowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
2. W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Kadr:
     1)  przedstawia Rektorowi prognozy potrzeb kadrowych niezbędnych do właściwej realizacji zadań
         Uniwersytetu, zgodnie z przyjętą strategią i programem rozwoju,
     2)  nawiązuje, zmienia i rozwiązuje stosunek pracy z:
         a)  nauczycielami akademickimi z wyłączeniem osób, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 10,
         b)  pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi,
     3)  tworzy kryteria oceny pracowników, 
     4)  przewodniczy Uczelnianej Komisji Oceniającej ds. Nauczycieli Akademickich,
     5)  ustala kryteria i zasady kierowania pracowników na krajowe i zagraniczne staże naukowe
         oraz podejmuje decyzje w tym zakresie,
     6)  podejmuje decyzje w sprawach objętych właściwością działania Uczelnianej Komisji
         Inwentaryzacyjnej,
     7)  nadzoruje postępowanie w sprawie udostępniania informacji publicznej w trybie ustawy
         o dostępie do informacji publicznej,
     8)  nadzoruje:
         a)  funkcjonowanie bazy danych nauczycieli akademickich, firmujących kierunki kształcenia,
         b)  proces zatrudniania pracowników, o których mowa w pkt 1, ich okresową ocenę oraz
             sprawy dyscyplinarne,
         c)  ochronę danych osobowych,
         d)  funkcjonowanie bazy wypoczynkowej prowadzonej przez Uniwersytet,
         e)  realizację zadań wynikających z przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
         f)   proces gromadzenia dokumentów historycznych dotyczących Uniwersytetu,
         g)  funkcjonowanie Senackiej Komisji Kadrowej, Senackiej Komisji Statutowej, Senackiej Komisji
             Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Komisji Etyki,
     9)  tworzy politykę w zakresie spraw socjalnych pracowników Uniwersytetu,
   10)   powołuje komisje w sprawach gospodarowania ZFŚS, tj:
         a)  Komisję Zapomogową,
         b)  Komisję Pożyczkową,
         c)  Komisję Wypoczynkowo-Rekreacyjną,
         d)  Komisję Pracowniczego Programu Emerytalnego,
    11)  współpracuje:
         a)  ze związkami zawodowymi, działającymi w Uniwersytecie,
         b)  ze służbami bhp i społeczną inspekcją pracy,
         c)  z Radą Archiwalną.
2.  Prorektor ds. Kadr pełni nadzór nad realizacją zadań przez:
    1)  Dział Kadr,
    2)  Archiwum i Muzeum.
3.  Przy realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Prorektor ds. Kadr zobowiązany jest do:
    1)  stosowania przepisów zewnętrznych i zarządzeń Rektora regulujących zasady zatrudniania
        nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami,
    2)  informowania Rektora o zamiarze zatrudnienia nowego pracownika.
4. Prorektor ds. Kadr, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi odpowiedzialność z tytułu
   naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów w zakresie dyscypliny finansów
   publicznych.
§ 5
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
1. Prorektor ds. Kształcenia i Studentów pełni nadzór nad procesem rozwoju i jakości kształcenia,
   tokiem studiów oraz reprezentuje Uniwersytet w sprawach wynikających z powierzonych zadań.
2. W ramach powierzonych kompetencji, w obszarze spraw związanych z kształceniem, Prorektor
   ds. Kształcenia i Studentów odpowiada za opracowanie i właściwą realizację polityki kształcenia,
   w tym:
    1)  tworzy:
        a)  ofertę edukacyjną dostosowaną do misji i strategii Uniwersytetu oraz odpowiadającej
            na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego,
        b)  minima kadrowe i programowe, niezbędne do funkcjonowania nadzorowanej działalności,
    2)  pełni nadzór i koordynuje wdrażanie nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym,
        prowadzonych na wydziałach (zmiany oferty dydaktycznej, w tym nowe kierunki studiów,
        kształcenie interdyscyplinarne, e-learning, opracowanie oferty edukacyjnej dla cudzoziemców,
        kształcenie w językach obcych),
    3)  pełni nadzór nad:
        a)  funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na poziomie
            uczelnianym,
        b)  przygotowaniem wydziałów i kierunków kształcenia do procesu akredytacji, 
        c)  właściwym funkcjonowaniem systemu ECTS w uczelni,
        d)  procesem rekrutacji na studia I, II i III stopnia, w tym na studia prowadzone w języku
            obcym,
        e)  planowaniem i rozliczaniem obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz
            zatwierdza przydział obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich,
        f)   funkcjonowaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), systemu SYLABUS
            i IRK oraz systemów antyplagiatowych,
        g)  promocją zawodową absolwentów,
        h)  kształceniem na studiach III stopnia i opracowywaniem koncepcji studiów doktoranckich,
         i)  kształceniem ustawicznym (studia podyplomowe, kursy i szkolenia, Uniwersytet Trzeciego
            Wieku, Uniwersytet Dzieci),
         j)  realizacją projektów edukacyjno-szkoleniowych, w tym finansowanych ze środków
            zagranicznych,
         k) promocją oferty edukacyjnej Uniwersytetu.
    4)  organizuje współpracę dydaktyczną Uniwersytetu z jednostkami w kraju i za granicą,
    5)  przydziela oraz nadzoruje wykorzystanie przez wydziały i jednostki międzywydziałowe środków
        finansowych przeznaczonych przez organy Uniwersytetu na:
         a)  rozwój kształcenia,
         b)  działalność dydaktyczną,
         c)  działalność kół naukowych,
         d)  działalność agend kulturalnych.
3.  W ramach powierzonych kompetencji, w obszarze spraw studenckich, Prorektor ds. Kształcenia
    i Studentów nadzoruje:
     1)  gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z tokiem studiów I, II i III stopnia
         oraz jej sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
     2)  wykorzystywanie przez Samorządy Studentów i Doktorantów środków finansowych
         przeznaczonych przez organy Uniwersytetu na działalność studencką i doktorancką,
     3)  przestrzeganie praw studentów i doktorantów przez organy Uniwersytetu, w tym proces
         wydawania decyzji, ustalania i pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne oraz przestrzeganie
         regulaminów, w tym w szczególności Regulaminu Studiów i Regulaminu Studiów Doktoranckich,
     4)  proces podziału dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla studentów i doktorantów,
     5)  funkcjonowanie studenckich kół naukowych,
     6)  funkcjonowanie studenckich agend kulturalnych.
4.  Prorektorowi ds. Kształcenia i Studentów podlegają:
     1)  Biuro ds. Kształcenia,
     2)  Biuro Mediów i Promocji,
     3)  Biuro ds. Studenckich,
     4)  Biuro Informatycznej Obsługi Studiów,
     5)  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,
     6)  Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku,
     7)  Studium Języków Obcych,
     8)  Akademickie Centrum Kultury,
     9)  Centrum Kultury Języka Polskiego dla Cudzoziemców,
   10)  Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM.
5.  W ramach swoich kompetencji i przyznanych uprawnień Prorektor ds. Kształcenia i Studentów:
    1)  pełni funkcję organu odwoławczego i podejmuje decyzje administracyjne w sprawach:
        a)  odwołań studentów od decyzji dziekana,
        b)  odwołań doktorantów od decyzji kierownika studiów doktoranckich w sprawach
            niezastrzeżonych do kompetencji rady wydziału,
        c)  dyscyplinarnych studentów i doktorantów,
    2)  podejmuje decyzje w sprawach:
        a)  legalizacji dokumentów studenckich przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,
        b)  rejestracji uczelnianych organizacji studenckich,
        c)  wyjazdów zagranicznych studentów,
        d)  działalności studenckich kół naukowych,
        e)  tworzenia i funkcjonowania systemu udzielania pomocy materialnej studentom i doktorantom,
        f)   przyznawania wszystkich rodzajów stypendiów dla doktorantów,
    3)  prowadzi postępowania w zakresie imprez i zgromadzeń studentów na terenie Uniwersytetu,
6. Prorektor ds. Kształcenia i Studentów reprezentuje Uniwersytet w Uniwersyteckiej Komisji
   Akredytacyjnej oraz pełni nadzór nad funkcjonowaniem Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych.
7. Prorektorowi ds. Kształcenia i Studentów podlegają, wynikające z nadzoru właścicielskiego, sprawy
   związane z:
    1)  Fundacją Samorządu Studenckiego,
    2)  Fundacją ŻAK.
8. Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi
   odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów
   w zakresie dyscypliny finansów publicznych.
 § 6
Prorektor ds. Nauki
1. Prorektor ds. Nauki realizuje, zgodne ze strategią i programem rozwoju Uniwersytetu, przyjęte
   kierunki działalności naukowej i badawczej oraz reprezentuje Uniwersytet w sprawach:
    1)  związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację programów badawczych,
    2)  umów na prowadzenie przewodów doktorskich i habilitacyjnych,
    3)  umów z wydawnictwami w zakresie publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu.
2. W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Nauki:
    1)  prowadzi działania na rzecz pozyskiwania środków na badania naukowe,
    2)  nadzoruje:
        a)  planowanie i prowadzenie badań naukowych,
        b)  wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe,
        c)  wykorzystanie środków na realizację programów badawczych,
        d)  uczelnianą ofertę naukową w zakresie promocji wyników badań, polityki licencyjnej i ochrony
            patentowej oraz wdrażania wyników badań i działalności eksperckiej,
        e)  proces zakupów aparatury badawczej,
        f)   działalność specjalistycznych laboratoriów, stacji doświadczalnych i stacji dydaktyczno-
            badawczych,
        g)  realizację projektów badawczych i aparaturowych, w tym finansowanych ze środków
            zagranicznych,
    3)  podejmuje decyzje w sprawie dofinansowania zagranicznych podróży służbowych pracowników,
    4)  inicjuje tworzenie nowych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność badawczą,
        innowacyjną i wdrożeniową,
    5)  określa główne kierunki badań i współpracy naukowej na terenie kraju,
    6)  zawiera umowy na realizację programów na badania naukowe, współfinansowanych z funduszy
        pochodzenia krajowego,
    7)  zatwierdza do realizacji wnioski projektów badawczych i podział środków na badania statutowe,
    8)  udziela zezwoleń na organizację w Uniwersytecie sympozjów, konferencji, zjazdów itp. spotkań
        naukowych,
    9)  akceptuje udział pracowników Uniwersytetu w spotkaniach naukowych,
  10)   podejmuje decyzje w zakresie publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu
        w Wydawnictwie Uniwersyteckim i wydawnictwach zewnętrznych,
  11)  współpracuje z Radą Biblioteczną i Radą Wydawniczą,
  12)  angażuje się w sprawy projakościowe Uczelni zwłaszcza w dziedzinie badań.
3.  Prorektor ds. Nauki pełni nadzór nad funkcjonowaniem:
    1)  Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką,
    2)  Biura ds. Współpracy Międzynarodowej,
    3)  Biblioteki Uniwersyteckiej,
    4)  Wydawnictwa Uniwersytetu,
    5)  Centrum Badań Energii Odnawialnej,
    6)  Centrum Badań Europy Wschodniej,
    7)  Centrum Badań Rozwoju Mleczarstwa,
    8)  Centrum Badań Społecznych,
    9)  Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej,
    10)  Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
    11)  Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich,
    12)  Stacji Dydaktyczno-Badawczej z siedzibą w Bałdach,
    13)  Stacji Dydaktyczno-Badawczej z siedzibą w Łężanach,
    14)  Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach,
    15)  Senackiej Komisji ds. Nauki, Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej.
4. Prorektor ds. Nauki podejmuje działania w zakresie promocji nauki, zwłaszcza w zakresie badań.
5. Prorektor ds. Nauki, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi odpowiedzialność z tytułu
   naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów w zakresie dyscypliny finansów
   publicznych.
§ 7
Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju
1. Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju nadzoruje realizację programu rozwoju Uczelni i tworzenie
    polityki finansowej Uczelni oraz reprezentuje Uniwersytet w sprawach wynikających
    z powierzonych zadań.
2. W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju:
     1)  koordynuje prace nad procesem tworzenia planu rzeczowo-finansowego,
     2)  ustala zasady podziału środków w ramach planu rzeczowo-finansowego,
     3)  zatwierdza część rzeczową projektu planu rzeczowo-finansowego w zakresie zadań
         realizowanych przez podległe jednostki, z uwzględnieniem strategii i możliwości finansowych
        Uniwersytetu,
     4)  nadzoruje:
         a)  gospodarkę finansową Uczelni oraz opracowywanie analiz i prognoz ekonomicznych,
             stanowiących podstawę działalności Uniwersytetu,
         b)  doskonalenie procesu zarządzania Uczelnią,
         c)  uczelnianą i środowiskową sieć informatyczną,
         d)  funkcjonowanie Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów,
     5)  akceptuje do realizacji projekty i programy inwestycyjne oraz inne finansowane ze środków
         zagranicznych,
     6)  we współpracy z Kwestorem przedstawia Rektorowi informacje o sytuacji finansowej
         Uniwersytetu.
3. Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju podlegają:
     1)  Biuro ds. Projektów Europejskich,
     2)  Regionalne Centrum Informatyczne,
     3)  Dział Planowania i Analiz,
     4)  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
     5)  Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego,
     6)  Akademicki Związek Sportowy.
     7)  Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN.
4.  Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju podlegają, wynikające z nadzoru właścicielskiego,
    sprawy związane z:
     1)  Fundacją na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
     2)  Zakładem Produkcyjno-Doświadczalnym „Bałcyny” Sp. z o.o.,
     3)  Zakładem Produkcyjno-Doświadczalnym „Pozorty” Sp. z o.o.
5.  Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi
    odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów
    w zakresie dyscypliny finansów publicznych.
 § 8
Prorektor ds. Zadań Uczelni Medycznej
1. Prorektor ds. Zadań Uczelni Medycznej pełni nadzór nad realizacją w Uniwersytecie zadań
   wynikających z przepisów regulujących funkcjonowanie uczelni medycznych oraz działalności
   leczniczej.
2. Prorektor ds. Zadań Uczelni Medycznej w szczególności:
     1)  reprezentuje Rektora wobec Ministra Zdrowia, Kolegium Rektorów Uczelni Medycznych i innych
         organów państwowych i samorządowych w sprawach dotyczących prowadzenia działalności
         dydaktycznej i badawczej w dziedzinie nauk medycznych oraz związanego z tym udzielania
         świadczeń zdrowotnych,
     2)  nadzoruje tworzenie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w zakresie podlegającym
         Ministrowi Zdrowia oraz jego realizację,
     3)  reprezentuje Rektora przy zawieraniu umów z podmiotami leczniczymi w zakresie udostępniania
         jednostek organizacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań polegających na kształceniu
         w zawodach medycznych, w tym podyplomowym, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń
         zdrowotnych i promocją zdrowia oraz nadzoruje realizację tych umów,
     4)  odpowiada za stabilną sytuację finansową Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
3.  Prorektor ds. Zadań Uczelni Medycznej nadzoruje:
     1)  funkcjonowanie podmiotów, dla których Uniwersytet jest podmiotem tworzącym, w tym:
         a)  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,
         b)  Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych,
     2)  wykonanie zaleceń pokontrolnych w jednostkach organizacyjnych objętych jego zakresem
         działania w sposób i w terminach określonych przez kontrolujących,
     3)  funkcjonowanie podległych jednostek,
     4)  tworzenie systemu wewnętrznych przepisów oraz zasad dotyczących realizacji zadań
         w podległych jednostkach i ich realizację,
     5)  sprawuje kontrolę funkcjonalną i kontrolę przestrzegania przez podległe jednostki organizacyjne
         obowiązujących przepisów wewnętrznych i zewnętrznych.
4. Prorektor ds. Zadań Uczelni Medycznej, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi
    odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów
    w zakresie dyscypliny finansów publicznych.
 § 9
Kanclerz
1.  Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie nie zastrzeżonym dla Rektora
    i Prorektorów oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uniwersytetu z wyłączeniem spraw
    przekraczających zwykły zarząd.
2.  W zakres zwykłego zarządu wchodzą czynności dotyczące mienia, niezbędne do prawidłowego
    funkcjonowania Uniwersytetu. Zakres ten obejmuje w szczególności czynności związane z bieżącą
    eksploatacją składników mienia Uniwersytetu i utrzymaniem ich w stanie niepogorszonym oraz
    z pobieraniem korzyści z tych składników, jak również prowadzenie spraw, które są niezbędne
    do dokonywania tych czynności. Zakres spraw przekraczających zwykły zarząd określa
    pełnomocnictwo.
3.  W sprawach objętych zakresem swojego działania Kanclerz współpracuje z Rektorem i Prorektorami
    oraz reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz.
4.  Kanclerzowi podlegają jednostki organizacyjne administracji Uniwersytetu wchodzące w skład pionu
   Kanclerza na podstawie odrębnych przepisów.
5.  W zakresie swojego działania Kanclerz:
      1)  reprezentuje Uniwersytet, na podstawie pełnomocnictwa Rektora, w stosunkach prawnych
          z innymi podmiotami, w tym przy podpisywaniu umów w zakresie podejmowanych czynności
          zwykłego zarządu do wysokości łącznej środków przeznaczonych na dany cel w planie
          rzeczowo – finansowym Uniwersytetu na dany rok,
      2)  reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz przed organami i urzędami w związku z realizacją zadań
          wynikających ze zwykłego zarządu,
      3)  koordynuje działalność administracyjną, techniczną i gospodarczą Uniwersytetu,
      4)  określa zasady dotyczące zarządzania majątkiem Uniwersytetu i nadzoruje ich przestrzeganie,
      5)  zapewnia wykonanie uchwał Senatu w zakresie wymagającym działań administracyjnych,
      6)  nadzoruje:
          a)  wykonanie zaleceń pokontrolnych w jednostkach organizacyjnych objętych jego zakresem
              działania, w sposób i w terminach określonych przez kontrolujących,
          b)  proces właściwego wykorzystania obiektów i urządzeń Uniwersytetu,
          c)  funkcjonowanie podległych jednostek,
          d)  proces opracowania planów rzeczowo-finansowych w zakresie inwestycji, remontów
              i modernizacji,
          e)  realizację inwestycji, remontów i modernizacji,
          f)   tworzenie systemu wewnętrznych przepisów oraz zasad dotyczących realizacji zadań
              w podległych jednostkach i ich realizację,
          g)  realizację projektów inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków zagranicznych,
      7)  sprawuje kontrolę funkcjonalną i kontrolę przestrzegania przez podległe jednostki
          organizacyjne obowiązujących przepisów wewnętrznych i zewnętrznych,
      8)  w odniesieniu do jednostek organizacyjnych tworzących pion Kanclerza:
           a)  dokonuje analizy potrzeb kadrowych,
           b)  bierze udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydatów do zatrudnienia,
           c)  składa do właściwego Prorektora wnioski o nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku
               pracy stosując przy tym, określone Zarządzeniem Rektora, zasady zatrudniania
               pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
           d)  w przypadkach uzasadnionych potrzebami Uniwersytetu składa do właściwego Prorektora
               wnioski o przedłużeniu nie więcej niż o 6 miesięcy, zatrudnienia pracownikom, którzy
               uzyskali prawo do emerytury.
6.  Kanclerz wydaje decyzje w sprawach należących do jego właściwości rzeczowej.
7.  W sprawach inwestycyjnych i finansowych Kanclerz współpracuje z Prorektorem
    ds. Ekonomicznych i Rozwoju.
8.  Kanclerz realizuje swoje zadania przy pomocy zastępców zatrudnianych w trybie określonym przez
    odrębne przepisy.
9.  Podział kompetencji pomiędzy Kanclerza i jego zastępców następuje w drodze decyzji Kanclerza
    z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w szczególności dotyczących Kwestora.
10. Kanclerz, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia
     obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów w zakresie dyscypliny finansów
     publicznych.
§ 10
Prorektorzy, Kanclerz, Kwestor i Dyrektor Gabinetu Rektora, poza obowiązkami powierzonymi niniejszą decyzją, pełnią obowiązki powierzone odrębnymi przepisami prawnymi.
 § 11
Tracą moc:
1)  Decyzja Nr 37/2012 z dnia 10 września 2012 roku Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie w sprawie ustanowienia pełnomocnika do realizacji zadań uczelni medycznej
    i upoważnienia do podejmowania określonych czynności prawnych,
2)  Decyzja nr 30/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 lipca
    2014 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza,
3)  Decyzja Nr 49/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    3 października 2014 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów
    oraz Kanclerza.
§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.09.2016
Data publikacji:
09.09.2016 14:41
Data aktualizacji:
09.09.2016 14:41
Liczba wyświetleń:
2613
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec30.doc130.5 KB