Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 
Zarządzenie Nr 91/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 sierpnia 2016 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzonym Zarządzeniem
Nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2014 r.
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (z późn. zm.), zwanego dalej Regulaminem, wprowadza się następujące zmiany:
 
  1)  w Regulaminie i jego załącznikach wszędzie tam, gdzie jest mowa o „Biurze ds. Socjalnych”
      zastępuje się ten tekst sformułowaniem „jednostka właściwa ds. socjalnych”;
 
  2)   § 2 ust. 2 pkt 9 lit. c) otrzymuje brzmienie:
      „c) przebywający na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,”; 
  3)   § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
       „3. Do Regulaminu dołącza się załączniki stanowiące jego integralną część.”;
  4)   w § 2 ust. 2 po pkt. 14 dodaje się pkt 15 o brzmieniu:
        „15) zdarzenie losowe – nadzwyczajna i nieprzewidywalna sytuacja, która nie byłaby możliwa
      do uniknięcia nawet przy dołożeniu należytej staranności, będąca jednocześnie sytuacją
      niezależną od woli wnioskodawcy.”;

  5)   § 3 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
      „1) cele socjalne – finansowane z Funduszu Socjalnego:
         a) dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie,
         b) dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży,
         c) dofinansowanie leczenia sanatoryjnego lub uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
         d) pomoc finansową i rzeczową;”;
  6)   § 3 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
        „3) cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne – finansowane z Funduszu Kulturalno-Rekreacyjnego:
 
          a) udział w imprezach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym,
         b) wycieczki krajowe i zagraniczne,
         c) zajęcia sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjne,
         d) świadczenia rzeczowe dla dzieci,
         e) pozostałą działalność kulturalną;”;
  7)   § 3 ust. 9 zdanie 1 otrzymuje brzmienie:
      „9. Preliminarz i Prowizorium przedstawia i zatwierdza Rektor w uzgodnieniu z działającymi
      w Uczelni związkami zawodowymi.”;
  8)   § 3 ust. 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
      „4) wysokość pozostającego do spłaty zadłużenia wobec Funduszu wynikającego z wcześniej
      zawartych ugód i prawomocnych orzeczeń sądowych, według stanu na dzień 31 grudnia
      poprzedniego roku,”;
  9)   § 4 ust. 6 skreśla się, a dotychczasowe ust. 7-9 przenumerowuje się na ust. 6-8;
10)    § 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
      „1) pracownicy Uczelni, z wyjątkiem osób przebywających w ciągu całego danego roku
      kalendarzowego na urlopie bezpłatnym niezwiązanym z rodzicielstwem,”;
11)   § 5 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
      „1) do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 18 lat, z zastrzeżeniem pkt. 2-3,”;
12)   § 5 ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:
      „9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 pkt. 3 składa w jednostce właściwej ds. socjalnych osoba,
      o której mowa:
       1) w § 2 ust. 2 pkt. 7 lit. a – samodzielnie wraz z oświadczeniem o braku uprawnień
           do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w innym zakładzie pracy, kopią
           świadectwa pracy potwierdzającego odejście z pracy w Fundacji im. Michała Oczapowskiego
           z powodu nabycia uprawnień emerytalnych, dokumentów dotyczących bezpośredniego
           przejścia na pobieranie świadczeń emerytalnych i pobierania ich bez przerwy do dnia złożenia
           wniosku wraz z oświadczeniem, że nie podjął pracy w tym czasie na podstawie stosunku
           pracy,
       2) w § 2 ust. 2 pkt. 7 lit. b – samodzielnie wraz z oświadczeniem o utrzymywaniu się wyłącznie
           z renty rodzinnej po pracowniku lub byłym pracowniku Uczelni oraz kopią decyzji o przyznaniu
           renty rodzinnej lub o braku uprawnień do renty rodzinnej i oświadczeniem o nie posiadaniu
           innych dochodów. Składając wniosek należy dołączyć oświadczenie o dochodach,
           zaświadczenie z ZUS o wysokości pobieranych świadczeń oraz zaświadczenie
           z Urzędu Skarbowego o uzyskanych przychodach w poprzednim roku podatkowym
           (dopuszcza się złożoną deklarację PIT za wymieniony okres),
       3) w ust. 1 pkt. 4 – samodzielnie lub przez opiekuna prawnego. Składając wniosek należy
           dołączyć oświadczenie o dochodach, zaświadczenie z ZUS o wysokości pobieranych
           świadczeń oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych przychodach
           w poprzednim roku podatkowym (dopuszcza się złożoną deklarację PIT za wymieniony okres).
      10. Tracą uprawnienia do korzystania ze świadczeń i usług finansowanych z Funduszu osoby
           wymienione w ust. 1 pkt. 4 oraz w § 2 ust. 2 pkt. 7 lit. b – w przypadku zawarcia związku
           małżeńskiego lub uzyskiwania oprócz renty rodzinnej i ewentualnych świadczeń z Funduszu
           innych własnych przychodów powyżej kwoty wolnej od podatku dochodowego.”;
13)  § 5 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
     „12. Jednostka właściwa ds. socjalnych w porozumieniu z jednostką właściwą ds. kadr prowadzi
     i aktualizuje imienne listy osób, o których mowa w ust. 1 i 2.”;

14) § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
     „6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych właściwa komisja wymieniona w:
          1) § 4 ust. 3 może przyznać niektóre świadczenia dzieciom osoby, o której mowa w ust. 5,
          2) § 4 ust. 3 pkt. 1 może przyznać świadczenie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt. 2 osobie,
              o której mowa w ust. 5.”;
15)  w § 6 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:
     „8. W przypadku konieczności dołączenia do wniosku o udzielenie świadczenia z Funduszu
          dodatkowych dokumentów poświadczających zajście zdarzenia, potwierdzających
          dochodowość lub poniesienie kosztów, dokumenty te wystawione na wnioskodawcę lub osobę
          pozostającą z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym składa się w formie
          oryginałów lub poświadczonych urzędowo kopii, z zastrzeżeniem ust. 9.
      9. W przypadku dofinasowania, o którym mowa w § 19 ust. 4 pkt. 6 dokumentami 
          poświadczającymi uczestnictwo w imprezie są bilety wstępu z dołączonymi fakturami
          lub paragonami potwierdzającymi ich zakup.”;
16)  § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
     „1. Postępowanie w sprawach przyznawania świadczeń z Funduszu rozpoczyna się z chwilą
     złożenia pisemnego wniosku przez osobę uprawnioną. Nie dotyczy to świadczeń z Funduszu
     Kulturalno-Rekreacyjnego przyznawanych na wniosek pisemny lub na wniosek ustny,
     umożliwiający utworzenie listy chętnych, na której wnioskodawca składa swój podpis.”;
17)  § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
     „3. W oświadczeniu o przychodach należy uwzględnić wszystkie przychody, bez względu na tytuł
     i źródło ich uzyskania, włącznie z: przychodami pochodzącymi z Unii Europejskiej, umów zlecenia
     lub o dzieło, otrzymywanych alimentów, stypendiów doktoranckich, emerytur i rent, dodatków
     mieszkaniowych, dochodów z gospodarstwa rolnego, dochodów z prowadzonej działalności
     gospodarczej, przychodów z tytułu najmu lub dzierżawy, zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków
     rodzinnych i świadczeń udzielonych z Funduszu - z odliczeniem wypłaconych alimentów.”;
18) § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
     „7. Komisja odmawia udzielenia świadczenia z Funduszu osobie uprawnionej, która w składanym
     wniosku złożyła nieprawdziwe oświadczenie, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6.”;
19) § 7 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
     „9. Od decyzji komisji wnioskodawcom przysługuje odwołanie, które rozpatruje Rektor
     w porozumieniu z prezydiami lub zarządami właściwych związków zawodowych.”;
20)  w § 8 ust. 2 pkt 2 lit. c słowo „pogrzebu” zastępuje się słowem „pochówku”;
21)  w § 8 ust. 5 słowo „dochód” zastępuje się słowem „przychód”;
22)  § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
     „4. Udzielenie zapomogi z powodu zgonu członka najbliższej rodziny oraz zgonu pracownika lub
     byłego pracownika wymaga okazania odpisu aktu zgonu oraz spełnienia przez osobę ubiegającą
     się o zapomogę przynajmniej jednego z następujących warunków:
       1) pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zmarłą,
       2) pokrycia kosztów pochówku, co potwierdzą oryginały faktur lub ich urzędowo potwierdzone
           kopie wystawione na daną osobę.
     Wnioski o udzielenie tej zapomogi mogą być składane w przeciągu sześciu miesięcy od daty
     zdarzenia.”;
23)  § 10 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
     „2) zapomoga z tytułu zgonu pracownika lub byłego pracownika przysługuje uprawnionemu do
     świadczeń z Funduszu współmałżonkowi lub dzieciom osoby zmarłej – po okazaniu oryginałów
     faktur lub ich urzędowo potwierdzonych kopii wykazujących poniesione przez osobę ubiegającą
     się o zapomogę koszty związane z pochówkiem,”;
24)  § 11 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
     „2. Komisją właściwą do kontroli procedury przyznawania dofinansowania do wypoczynku
      i rozpatrywania odwołań jest Komisja Wypoczynkowo-Rekreacyjna. Szczegółowy zakres działań
      Komisji określa jej regulamin.
  3. Dofinansowanie do wypoczynku udzielane jest osobom uprawnionym, które w danym roku,
      po terminowym złożeniu wniosku, będą korzystały:
       1) z wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, lub
       2) ze zorganizowanego wypoczynku letniego lub zimowego dzieci.”;
25)  § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
     „2. „Wnioski o dofinansowanie wypoczynku, których wzory stanowią załączniki do Regulaminu
     (Załącznik Nr 14 „Wniosek o przyznanie dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dzieci
     i młodzieży
”, Załącznik Nr 15 „Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku
     organizowanego we własnym zakresie – P
”, Załącznik Nr 16 „Wniosek o przyznanie
     dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie – ER
”), finansowane
     ze środków Funduszu danego roku kalendarzowego należy złożyć w jednostce właściwej
     ds. socjalnych najpóźniej do dnia 30 listopada. Pracownik tej jednostki, przyjmując wnioski,
     przyjmuje również oświadczenia o przychodach za rok poprzedni, wnioskodawcy i osób
     pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, pozwalające określić średni
     miesięczny przychód w gospodarstwie domowym przypadający na jedną osobę. W przypadku
     osób prowadzących działalność gospodarczą oraz rolniczą, należy na wniosku wykazać całoroczny
     dochód wynikający z prowadzenia tej działalności.”;
26)  przestawia się kolejność i zmienia numerację §§ 12 i 13;
27)  w § 12 Wypoczynek organizowany we własnym zakresie
      a)    ust. 1 otrzymuje brzmienie:
           „1. Osoby wymienione w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 mogą otrzymać dofinansowanie do wypoczynku
           organizowanego we własnym zakresie po rozpatrzeniu terminowo złożonego wniosku,
           a w przypadku osób wymienionych w § 5 ust. 1 pkt. 1, jeżeli w danym roku kalendarzowym
           przysługująca im długość urlopu na to pozwala, dodatkowo po zaplanowaniu urlopu
           wypoczynkowego obejmującego przynajmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych w danym roku
           (łącznie z dniami wolnymi od pracy). Wysokość dofinansowania określa załącznik
           do Regulaminu (Załącznik Nr 6 „Dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym
           zakresie
”).”,
      b)    w ust. 2 po początkowych słowach „Uprawnione dzieci mogą” wstawia się przecinek;
28)  w § 13 Zorganizowany wypoczynek dzieci
      a)    ust. 3 otrzymuje brzmienie:
           „3. Wypłata przyznanych świadczeń następuje w ciągu 30. dni od dnia spełnienia warunku, 
          
o którym mowa w ust. 1 pkt. 3. W przypadku faktur wystawionych poza terenem kraju,
           do celów rozliczeniowych, obowiązuje przelicznik walutowy z dnia wystawienia faktury,
           podany w tabeli A kursów średnich walut obcych (tabelę ogłasza NBP). Należy dołączyć
           tłumaczenie faktur na język polski.”,
      b)    w ust. 4 zwrot „dwa razy” zastępuje się słowem „dwukrotnie”;
29)  w § 15 ust. 3 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
      „Uruchomienie zabezpieczenia następuje, gdy zwłoka w płatności rat pożyczki przekracza okres
      dwóch miesięcy.”;
30)  § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
     „5. Osoba ubiegająca się o pożyczkę składa w jednostce właściwej ds. socjalnych wniosek
     o udzielenie pożyczki, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu (Załącznik Nr 17 „Wniosek
     o udzielenie pożyczki
”) wraz z wymaganymi dokumentami. Pracownik przyjmujący wniosek kopiuje
     oryginały przedstawionych dokumentów i potwierdza kopie za zgodność z oryginałem. Na wniosku
     o pożyczkę potwierdza kompletność załączników, a na kopii wniosku zwracanej wnioskodawcy
     potwierdza przyjęcie dokumentów. W uzasadnionych przypadkach pracownik jednostki właściwej
     ds. socjalnych może zażądać od wnioskodawcy dokumentów uzupełniających lub złożenia
     wyjaśnień na piśmie.”;
 31)  § 15 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
      „10. W przypadku, gdy ustał stosunek pracy poręczyciela z Uczelnią, pożyczkobiorca w terminie
      dwóch miesięcy zobowiązany jest ustanowić nowego poręczyciela, spełniającego warunki,
      o których mowa w ust. 7-8.”;
32)  § 15 ust. 15 otrzymuje brzmienie:
      „15. Komisja odmawia przyjęcia poręczenia udzielonego przez osobę, której stan majątkowy
      i dotychczasowe zobowiązania uniemożliwiają faktyczne zabezpieczenie spłaty udzielonej
      pożyczki.”;
33)  § 15 ust. 17 otrzymuje brzmienie:
     „17. Podpisanie umowy pożyczki przez pożyczkobiorcę, Rektora i poręczycieli następuje
     po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pożyczkę. Egzemplarze umowy otrzymują: Pożyczkobiorca
     oraz – na wniosek – poręczyciele.”;
34)  § 15 ust. 24 otrzymuje brzmienie:
     „24. Nieruchomość budynkowa, na której ustanowiono hipotekę, musi być na czas trwania umowy
     pożyczki ubezpieczona, a pożyczkobiorca-ubezpieczający winien dokonać na rzecz Uczelni cesji
     praw do wypłaty odszkodowania z zawartej umowy ubezpieczenia od ryzyka pożaru i innych
     zdarzeń losowych. Pożyczkobiorca do czasu ostatecznej spłaty pożyczki jest zobowiązany
     na bieżąco dostarczać do jednostki właściwej ds. socjalnych oryginały kolejnych polis
     ubezpieczanej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. Brak ubezpieczenia
     nieruchomości na kolejne okresy będzie skutkowało natychmiastową wymagalnością spłaty
     pożyczki.”;
35)  § 15 ust. 27 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
     „5) nie zachowania warunków określonych w ust. 24 lub w § 18 ust. 1 pkt. 3,”;
36)  § 15 ust. 33 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
     „1) brak możliwości wyegzekwowania zadłużenia od poręczycieli pożyczki i spadkobierców
     zmarłego pożyczkobiorcy”;
37)  § 18 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
     „2) uzupełnienie wkładu własnego na budowę lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną
     nieruchomość. Do wniosku należy dołączyć umowę o budowę lokalu mieszkalnego lub inny
     dokument, z którego wynika, że wnioskodawca będzie miał prawo własności lub współwłasności
     do lokalu, a także potwierdzenie dokonanej wpłaty udziału własnego, w wysokości co najmniej
     15% wartości lokalu,”;
38)  w § 18 ust. 1 pkt 6 końcową kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:
       7) uzupełnienie wkładu własnego przeznaczonego na zakup od spółdzielni lub Towarzystwa
          Budownictwa Społecznego (TBS) prawa własności do lokalu mieszkalnego z minimalnym 30%
          wkładem własnym i wieloletnią spłatą ratalną pozostałej wartości lokalu. Do wniosku należy
          dołączyć umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego (ewentualnie przedwstępną umowę sprzedaży
          lokalu mieszkalnego) na wymienionych warunkach, z której będzie wynikało, że wnioskodawcy
          będzie przysługiwać prawo własności lub współwłasności do lokalu oraz w której będzie
          wskazana wysokość wkładu własnego – wyrażona kwotowo oraz procentowo w odniesieniu
          do wartości całego lokalu – a w przypadku kiedy kwota pożyczki będzie niższa od kwoty
          wymaganego wkładu własnego, także potwierdzenie możliwości samodzielnego uzupełnienia
          brakującego wkładu własnego przez wnioskodawcę. W przypadku przedwstępnej umowy
          sprzedaży lokalu, środki z przyznanej pożyczki zostaną uruchomione po dostarczeniu
          do jednostki właściwej ds. socjalnych umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego zawartej
          na warunkach wskazanych w umowie przedwstępnej.”
39)  przestawia się kolejność i zmienia numerację §§ 19 i 20;
40)  w § 19 Dofinansowanie działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnej
       a)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:
          „2. Jednostka właściwa ds. socjalnych koordynuje działalność kulturalną i sportowo-
          rekreacyjno-rehabilitacyjną z firmami zewnętrznymi oferującymi takie formy działalności.”,
 
     b)   ust. 5-8 otrzymują brzmienie:
          „5. Informacje o organizowanych imprezach ogłaszane są w sposób zwyczajowo przyjęty,
          a w przypadku imprez o ograniczonej liczbie miejsc w ogłoszeniu należy podać miejsce, datę
          i godzinę, od której będą prowadzone zapisy, a ogłoszenie w takim wypadku powinno być
          zamieszczone na co najmniej pięć dni roboczych przed ustaloną datą zapisu.
          6. Zgłoszenia chętnych do uczestniczenia w imprezach, o których mowa w ust. 4 dokonuje
          się poprzez wpis na listę. Przyjęcie zgłoszenia jest uzależnione od wpłacenia zaliczki lub
          opłacenia uczestnictwa w całości.
          7. Organizacja imprezy, o której mowa w ust. 5, dochodzi do skutku po zebraniu w podanym
          wcześniej terminie przynajmniej wymaganej liczby chętnych.
          8. W przypadku imprez o ograniczonej liczbie miejsc o przyznaniu dofinansowania na dany
          typ świadczenia decyduje kolejność zgłoszenia.”,
     c)    dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
          „10. W przypadku dofinansowania, o którym mowa w ust. 4 pkt. 3-6, zgłoszenia według
          przepisu ust. 6, aby mogły być dofinansowane ze środków danego roku kalendarzowego,
          powinny być złożone do dnia 10 grudnia. Zgłoszenia złożone po tym terminie zostaną
          dofinansowane ze środków roku następnego.”;
41)  w § 20 Świadczenia rzeczowe dla dzieci
     a)    ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
          „3) bilety na seanse filmowe­ lub sztuki teatralne,”,
     b)    w ust. 4 tekst „w Biurze ds. Kadr” zastępuje się tekstem „w jednostce właściwej ds. kadr”;
42)  § 21 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
     „12. Osoby korzystające z zakładowych obiektów socjalnych ponoszą pełną odpowiedzialność
     materialną za szkody i straty powstałe z ich winy w obiekcie i jego wyposażeniu. Kwestie
     odpowiedzialności z tego tytułu określane są w umowach podpisanych w momencie odbioru
     skierowania, których treść stanowi załącznik do Regulaminu (Załącznik Nr 26 „Odpowiedzialność
     korzystającego za czasowe powierzenie mienia
”).”;
 43)  w § 22 ust. 3 zastępuje się słowo „częstości” słowem „historii”;
 44)  § 22 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
      „7. Uiszczone opłaty za turnus, co do zasady nie podlegają zwrotowi, chyba że rezygnacja
      nastąpiła z powodu zdarzenia losowego i została zgłoszona w trybie opisanym w ust. 6.
      O zwrocie uiszczonej opłaty za turnus decyduje jednostka właściwa ds. socjalnych na wniosek
      osoby zainteresowanej. Od decyzji w tej sprawie przysługuje odwołanie do właściwej komisji.”;
45)  § 22 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W przypadku szkód powstałych z winy osób korzystających z łodzi żaglowych, osoby te (wszyscy uczestnicy turnusu, o których mowa w ust. 4) tracą prawo do wypożyczeń na 2 kolejne sezony.”;
46)  w § 23 ust. 3 zastępuje się słowo „częstości” słowem „historii”;
47)  § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
     „4. Po przyznaniu prawa do wypożyczenia łodzi, należy uiścić opłatę – tego samego dnia, gdy
     termin wypożyczenia następuje w ciągu trzech dni od przyznania tego świadczenia lecz nie
     później niż na trzy dni robocze poprzedzające dzień wypożyczenia. Brak opłaty w wymaganym
     terminie będzie potraktowany jako rezygnacja z wypożyczenia i upoważni jednostkę właściwą
     ds. socjalnych do zaproponowania wypożyczenia łodzi osobie z listy rezerwowej.”;
48)  w § 25 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
     „3. Zmiany Regulaminu i jego załączników następują na drodze porozumienia związków
     zawodowych z Rektorem, który wyda stosowne zarządzenie.”;
49)  wprowadza się nowe brzmienie:
     a)    załącznika Nr 1 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
     b)    załącznika Nr 2 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
     c)    załącznika Nr 3 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
     d)    załącznika Nr 5 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
     e)    załącznika Nr 7 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia,
     f)     załącznika Nr 9 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia,
     g)    załącznika Nr 11 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego Zarządzenia,
     h)   załącznika Nr 12 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego Zarządzenia,
      i)   załącznika Nr 13 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego Zarządzenia,
     j)     załącznika Nr 14 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego Zarządzenia,
     k)    załącznika Nr 15 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego Zarządzenia,
     l)     załącznika Nr 16 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego Zarządzenia,
     m)  załącznika Nr 17 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszego Zarządzenia,
     n)   załącznika Nr 18 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszego Zarządzenia,
     o)   załącznika Nr 19 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszego Zarządzenia,
     p)    załącznika Nr 20 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszego Zarządzenia,
     q)    załącznika Nr 21 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszego Zarządzenia,
     r)    załącznika Nr 22 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszego Zarządzenia,
     s)    załącznika Nr 23 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 19 do niniejszego Zarządzenia,
     t)     załącznika Nr 24 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszego Zarządzenia,
     u)   załącznika Nr 25 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszego Zarządzenia;
50)  wprowadza się do Regulaminu załącznik Nr 26Odpowiedzialność korzystającego za czasowe
     powierzenie mienia
” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 22 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Prorektorowi właściwemu ds. kadr.
 
§ 3
1.   Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości poprzez
    zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
2.   Wnioski nierozpoznane do dnia wejście w życie niniejszego Zarządzenia podlegają rozpatrzeniu
    według Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w brzmieniu ustalonym
    niniejszym Zarządzeniem.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.08.2016
Data publikacji:
05.09.2016 14:29
Data aktualizacji:
13.10.2016 11:15
Liczba wyświetleń:
9736
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz91.doc109 KB
Zal1ZFSS.pdf79.61 KB
Zal2ZFSS.pdf74.15 KB
Zal3ZFSS.pdf78.83 KB
Zal5ZFSS.pdf91.09 KB
Zal7ZFSS.pdf89.42 KB
Zal9ZFSS.pdf85.03 KB
Zal11ZFSS.pdf134.28 KB
Zal12ZFSS.pdf144.22 KB
Zal13ZFSS.pdf132.59 KB
Zal14ZFSS.pdf149.46 KB
Zal15ZFSS.pdf147.93 KB
Zal16ZFSS.pdf149.37 KB
Zal17ZFSS.pdf109.24 KB
Zal18ZFSS.pdf142.6 KB
Zal19ZFSS.pdf68.75 KB
Zal20ZFSS.pdf146.3 KB
Zal22ZFSS.pdf90.34 KB
Zal23ZFSS.pdf76.54 KB
Zal24ZFSS.pdf123.9 KB
Zal25ZFSS.pdf115.54 KB
Zal26ZFSS.pdf59.26 KB
Zal21ZFSS.pdf82.48 KB