Nr 88/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

 
ZARZĄDZENIE Nr 88/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
 
w sprawie wykonywania zadań obronnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz Zarządzenia Nr 63 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
18 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dziennik Urzędowy MNiSW Nr 3, poz. 126 z późn. zm.), zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
Zarządzenie określa skład i zadania Zespołu Kryzysowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olszynie, zwanego dalej Zespołem Kryzysowym, powołanego w ramach wykonywania zadań obronnych
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
 
§ 2
Skład Zespołu Kryzysowego
1.  Powołuję Zespół Kryzysowy w składzie:
      1)     Rektor – kierownik Zespołu Kryzysowego,
      2)     Kanclerz – zastępca kierownika Zespołu Kryzysowego,
     członkowie Zespołu Kryzysowego:
      3)     Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych,
      4)     Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia,
      5)     Dyrektor Regionalnego Centrum Informatycznego,
      6)     Kierownik Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Siecią Komputerową,
      7)     specjalista ds. Obronnych i informacji niejawnych,
      8)     specjalista ds. p. poż.
2.  Skład Zespołu Kryzysowego może być zmieniany w zależności od rodzaju zagrożenia.
3.  W ramach Zespołu Kryzysowego funkcjonuje punkt alarmowania, w skład którego wchodzą dyżurni
    Stałego Dyżuru UWM.
 
§ 3
Zadania Zespołu Kryzysowego
1.  Zadaniem Zespołu Kryzysowego jest przygotowanie i organizowanie efektywnej ochrony
    pracowników, studentów oraz mienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego
    dalej Uczelnią, przed skutkami zagrożeń czasu pokoju i wojny oraz kierowanie akcjami ratunkowymi
    – w tym planowanie, szkolenie oraz sprawne przeprowadzanie ewakuacji wszystkich pracowników
    i studentów w okresie wystąpienia sytuacji kryzysowych.
2.   Szczegółowy zakres działania członków Zespołu Kryzysowego określa „Plan Operacyjny
    Funkcjonowania Uczelni w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie
    pokoju i wojny”.
3. Zadaniem Punktu Alarmowania, działającego w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa jest
    przyjmowanie i przekazywanie Zespołowi Kryzysowemu, pracownikom i studentom sygnałów
    alarmowych oraz komunikatów ostrzegawczych, a także współdziałanie z dyżurnymi stałego
    Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Miasta Olsztyna. W sytuacji wprowadzenia
    jednego z wyższych stanów gotowości obronnej obowiązki Punktu Alarmowania przejmuje Stały
    Dyżur Uczelni. Szczegółowe zadania dla powołanych elementów określa Instrukcja Stałego Dyżuru
    UWM.
 
§ 4
Kontrola i nadzór nad realizacją zadań obronnych
1.  Ogólny nadzór nad realizacją zadań obronnych sprawuje Rektor, Prorektorzy oraz Kanclerz i jego
    zastępcy w zakresie powierzonych zadań.
2.   Bezpośrednie kierowanie, wykonywanie i kontrolowanie zadań obronnych w Uczelni należy
    do Prorektora ds. Nauki.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.08.2016
Data publikacji:
26.08.2016 13:53
Data aktualizacji:
26.08.2016 13:53
Liczba wyświetleń:
1247
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz88.doc48.5 KB