Nr 87/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie Logistyką”

 

 
Zarządzenie Nr 87/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 lipca 2016 roku
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie Logistyką”
 
Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 marca 2015 roku), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na Wydziale Nauk Ekonomicznych tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie
    Logistyką
.
2.   Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
3.   O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
    dokumentów.
4.   Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
5.   Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 2290,00 zł (słownie: dwa tysiące
    dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
6.   Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem.
 
§ 2
Studia podyplomowe „Zarządzanie Logistyką” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.07.2016
Data publikacji:
26.08.2016 13:44
Data aktualizacji:
26.08.2016 13:44
Liczba wyświetleń:
1073
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz87.doc30 KB