Konkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 26 sierpień, 2016 - 10:56

Konkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier
UWM w Olsztynie
 
REKTOR
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na doradcę ds. przedsiębiorczości – pełny etat

 

Główne zadania:

1)  świadczenie usług poradnictwa w zakresie zakładania działalności gospodarczej obejmujących m.in. kwestie prawne, pozyskiwanie finansowania, ochrony własności intelektualnej
i komercjalizacji wyników badań naukowych,

2)   prowadzenie warsztatów kształtujących postawy przedsiębiorcze,

3)   prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanego procesu doradczego dla każdej osoby
(co najmniej w zakresie: imię i nazwisko uczestnika projektu, poziom wykształcenia oraz zawód wyuczony, staż pracy, wykonywane zawody lub specjalności, ostatnio zajmowane stanowisko pracy, status na rynku pracy, zainteresowania, predyspozycje i kompetencje, zagadnienia omawiane podczas spotkań, przedstawiane propozycje rozwiązań oraz podejmowane działania
i ich rezultaty, wynik procesu doradczego, dotyczący sposobu rozwiązania problemu zawodowego, zalecenia dotyczące dalszego postępowania, czas realizacji usługi, podpis uczestnika projektu pod dokumentacją poświadczający uczestnictwo w spotkaniu, podpis doradcy),

4) prowadzenie warsztatów grupowych z zakresu przedsiębiorczości obejmujących tematykę: ogólnych zasad zakładania działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu, zakładania firm typu spin off oraz start up, innowacyjnych elementów prowadzenia działalności gospodarczej,

5)   prowadzenie indywidualnego doradztwa biznesowego, w tym: aspekty zakładania firmy – analizy rynku i kreowania pomysłów, aspekty prawne i podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej oraz prezentacja możliwości finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 Ustala się następujące wymagania dla kandydatów: 

1) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym; preferowane wykształcenie wyższe magisterskie (drugiego stopnia lub jednolite magisterskie)
w zakresie: zarządzania, prawa, ekonomii, doradztwa zawodowego,

2)    co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa z przedsiębiorczości
(w okresie ostatnich 5 lat), poświadczone odpowiednimi dokumentami,

3)  legitymowanie się aktualną wiedzą z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej,

4)   umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej,

5)   umiejętność obsługi komputerów, w tym pakietu Office,

6)   umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz umiejętność negocjowania,

7)   umiejętność wystąpień publicznych,

8)   umiejętność pracy w zespole i organizowania pracy własnej,

9)   umiejętność działania pod wpływem stresu i presją czasu,

10) znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.

 Mile widziane:

  1)     umiejętności analityczne,

2)     wiedza z zakresu zarządzania projektami,

3)     doświadczenie w administracji publicznej.

 

Oferta dotyczy zatrudnienia na pełny etat w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie” – okres realizacji 2016-2019”)

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)     CV i list motywacyjny,

2)     dokumenty potwierdzające wykształcenie i umiejętności (kserokopie),

3)     świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy (kserokopie),

4)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

  

Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na doradcę ds. przedsiębiorczości – pełny etat – II edycja”, w Biurze ds. Projektów Europejskich,
ul.
R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku.
O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Biura.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 02 września 2016 r.

Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne:
05 września 2016 r. 

O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie zwraca nadesłanych dokumentów.

   

REKTOR
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, prof. zw.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Projektów Europejskich
Wytworzył:
Eliza Popławska-Jodko
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.08.2016
Data publikacji:
26.08.2016 10:56
Data aktualizacji:
26.08.2016 10:56
Liczba wyświetleń:
1790
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument