Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Strona została usunięta dnia: 16 sierpień, 2016 - 11:47

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,
Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0
dotyczący rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby 
i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.
 
1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższymKonkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0 dotyczący rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.
 
Wydział realizujący projekt: Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.
 
Konkurs naboru partnera prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217).
 
2. CEL PARTNERSTWA:
Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, 
w ramach którego przewiduje się realizację następujących działań:
  • angażowanie członków lokalnej społeczności (w szczególności młodzieży szkolnej) w spójne tematycznie działania naukowe lub
  • aktywne włączanie młodzieży do działań promujących zadania realizowane w ramach projektu, poprzez m.in. wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia. 
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie będzie pełnił rolę Lidera partnerstwa.
Projekt pt. „Ziemia, woda, powietrze” realizowany będzie podczas blokowych zajęć z wykorzystaniem laboratoriów, sal dydaktycznych, aparatury badawczej, sprzętu pomiarowego oraz kadry Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.
 
Zakres merytoryczny
Cykl zajęć opartych na wykonywaniu eksperymentów i pomiarów terenowych otaczającej nas przestrzeni. Podczas zajęć uczestnicy zajęć, przede wszystkim w sposób doświadczalny, będą rozwijali swoją wiedzę (podczas zajęć będą wyjaśniane zachodzące procesy i zasady działania).
Do realizacji zajęć zostaną wykorzystane nowe technologie pomiarowe (dane satelitarne, echosonda, georadar, drony i inne geodezyjne przyrządy). Uczestnicy zajęć będą realizować pełen proces badawczy (od pomysłu po wykonanie) z uwzględnieniem 3 etapów: pozyskiwania, opracowania
i prezentacji danych. Przygotowana zostanie oferta zajęć pozaformalnych, wspierających edukację szkolną, służącą podniesieniu kompetencji
uczestników objętych działaniami dydaktycznymi w ramach realizacji III misji uczelni (upowszechniania wiedzy we współpracy ze społecznościami lokalnymi).
 
Cel projektu:
działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego.
 
Grupa docelowa:
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
 
Rezultat: 
efektem będzie wypracowanie modelu współpracy oraz stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.
 
3. WYMAGANIA i OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA
Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i celami projektu.
Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań / działań w projekcie.
Partner powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner, w zakresie zbieżnym z celami projektu;
 
4. KRYTERIA WYBORU PARTNERA
A.  Kryteria dostępu:
Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:
1. Prowadzona działalności potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.
2. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.:
   1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885);
   2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
       pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
       Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października
       2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
       (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
3. Podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym Konkurs w rozumieniu załącznika nr I
    do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
    rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
    (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
    handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.).
4. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
    Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec
    Urzędu Skarbowego.
5. Podmiot posiada przynajmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej
    realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
    Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako
    beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner, lub we współpracy ze szkołami wyższymi, w zakresie
    zbieżnym z celami projektu, w szczególności:
       - co najmniej jeden należycie zrealizowany: projekt (oferent jako beneficjent/wnioskodawca
          lub partner) lub usługa edukacyjna (oferent jako wykonawca), którego uczestnikami
          byli uczniowie szkół podstawowych i/lub gimnazjalnych i/lub ponadgimnazjalnych.
6. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę,
    tzw. „konsorcjów”.
 
B. Kryteria oceny ofert:
1. Okres prowadzenia działalności w okresie przed terminem składania ofert:
     a) do 2 lat – 0 pkt
     b) od 2 do 5 lat – 5 pkt
     c) powyżej 5 lat – 10 pkt
2. Doświadczenie w realizacji projektów lub usług edukacyjnych jako beneficjent
    (wnioskodawca/wykonawca) lub partner, skierowanych do społeczności lokalnej, w tym dzieci
    i młodzieży:
     a) do 3 projektów lub usług – 5 pkt,
     b) od 4 do 8 projektów lub usług – 10 pkt,
     c) 9 i więcej projektów lub usług – 15 pkt.  
3. Doświadczenie w realizacji projektów lub usług edukacyjnych jako beneficjent (wnioskodawca)
    lub partner, skierowanych do społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży (okres trwania
    projektu):
     a) do 6 miesięcy – 5 pkt,
     b) od 6 do 12 miesięcy – 10 pkt,
     c) powyżej 12 miesięcy – 15 pkt.
4. Doświadczenie w realizacji projektów lub usług edukacyjnych jako beneficjent (wnioskodawca)
    lub partner, skierowanych do społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży (liczba osób objęta
    projektem/usługą):
     a) do 29 osób – 5 pkt,
     b) od 30 do 59 osób– 10 pkt,
     c) powyżej 59 – 15 pkt,
5. Doświadczenie w realizacji projektów lub usług edukacyjnych jako beneficjent (wnioskodawca)
    lub partner na rzecz dzieci i młodzieży (liczba godzin edukacyjnych w projekcie):
     a) do 50 godzin – 5 pkt,
     b) od 51 do 100 godzin– 10 pkt,
     c) od 101 do 150 godzin – 15 pkt,
     d) powyżej 150 godzin – 20 pkt.
6. Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu partnera w postaci know-how, potencjału
    ludzkiego, organizacyjnego i technicznego oraz finansowego niezbędnego do realizacji
    proponowanych w projekcie działań – od 0 do 20 pkt.
7. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań w projekcie – od 0 do 20 pkt.
 
5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):
  1. Wypełniony „Formularza oferty” – zgodny co do treści - z wzorem dołączonym do ogłoszenia.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub wyciąg z właściwej ewidencji (np. CEIDG)
     potwierdzający formę organizacyjno–prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania
     i zasady reprezentacji podmiotu.
  3. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania
     się o dofinansowanie m.in. na podstawie: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r.
     o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
     15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
     wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9
     ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
     za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych
     powodów.
  4. Oświadczenie, że Podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym Konkurs w rozumieniu załącznika
     nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
     rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
     (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
     handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.).
  5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że oferent nie
     zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
  6.  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US o niezaleganiu z podatkami.
  7.  Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób
     reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229
     lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553
     z późn. zm.).
  8. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie
     z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
  9. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.
 
6. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY:
  1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej
      wg. 
wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
  2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec
      partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
  3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane
      przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami
      reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (wówczas oryginał pełnomocnictwa
      należy dołączyć do oferty).
  4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis
      (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis tzw. „nieczytelny”
      opatrzony pieczęcią imienną).
  5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej
      kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera
      do projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Działanie 
      3.1 - Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki
      Kopernika 2.0. (WGIPB)
  6. Miejsce składania ofert: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Biuro ds. Projektów
      Europejskich, ul. Prawocheńskiego 9, pok. 117, I piętro, Olsztyn.
  7. Termin składania ofert wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Ofertę
      należy złożyć w terminie - nie później niż do dnia 6.09.2016 r. w godzinach pracy
      Ogłaszającego Konkurs: pon.-pt. w godz. 08.00 – 15.00. Decyduje data wpływu oferty
      do ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  8. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie
      przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty
      najkorzystniejszej/ych.
  9. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne
      i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez
      członków Komisji Konkursowej.
10. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera
     spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert.
11. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy
      partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania
      projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych
      kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji
      konkursowej.
12. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez
      ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs
      zastrzega sobie  prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty
      w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.
13. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach
      konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie
      także opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.
 
Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:
Rafał Kaźmierczak, tel. 889 713 118
 
7. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:
1. Od decyzji o wyborze partnera, podmioty, które złożyły ofertę, mają możliwość wniesienia
    odwołania w terminie 3 dni od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej ogłaszającego
    i/lub przesłania informacji o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje
    data wpływu odwołania do ogłaszającego konkurs.
2. Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.
3. Odwołanie należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie i w godzinach pracy
    ogłaszającego konkurs: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Biuro ds. Projektów
    Europejskich, ul. Prawocheńskiego 9, pok. 117 I piętro, Olsztyn, godz.: 8.00 – 15.00
4. Odwołanie rozpatrzy Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.
     O rozstrzygnięciu odwołania wnoszący odwołanie zostanie poinformowany za pośrednictwem
    poczty elektronicznej.
5. W przypadku uwzględnienia odwołania, jeżeli ten fakt będzie miał wpływ na kształt listy
    rankingowej wybranych partnerów zostanie ona zmieniona, a informacja ta zostanie niezwłocznie
    przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie
    internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.
 
8. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu,
    rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów/partnerów
    oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Projektów Europejskich
Wytworzył:
Marta Wangin
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.08.2016
Data publikacji:
16.08.2016 11:39
Data aktualizacji:
16.08.2016 11:47
Liczba wyświetleń:
1909
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zalacznik_do_ogloszenia WGIPB.docx35.67 KB