Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Strona została usunięta dnia: 29 lipiec, 2016 - 09:44

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,
Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0
dotyczący rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby
i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.
 
1.  OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0 dotyczący rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.
Wydział realizujący projekt: Wydział Biologii i Biotechnologii.
 
Konkurs naboru partnera prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217).
 
2.  CEL PARTNERSTWA:
Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu,
w ramach którego przewiduje się realizację następujących działań:
  • angażowanie członków lokalnej społeczności (w szczególności młodzieży szkolnej) w spójne tematycznie działania naukowe lub
  • aktywne włączanie młodzieży do działań promujących zadania realizowane w ramach projektu, poprzez m.in. wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia, opracowania z zakresu . 
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie będzie pełnił rolę Lidera partnerstwa.
 
Zakres merytoryczny: Edukacja i myślenie naukowe: cykl zajęć objaśniających czym jest nauka i metoda naukowa, samodzielne eksperymenty, udział w pełnym procesie badawczym uczniów od pomysłu, metod, wyników, dyskusji aż do publikacji (referaty i publikacje). Przygotowana zostanie oferta (pilotażowa) zajęć pozaformalnych, wspierających edukacją szkolną, mieszcząca się w misji uniwersytetu upowszechniania wiedzy we współpracy ze społecznościami lokalnymi (organizacje pozarządowe i samorządy - rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej), w nawiązaniu do dobrych rozwiązań edukacyjnych, realizowanych przez centra nauki w różnych regionach Polski.
W Projekcie zostaną wykorzystane laboratoria z aparaturą badawczą, sale dydaktyczne oraz kadra Wydziału Biologii i Biotechnologii (a także Wydziału Humanistycznego i innych, w mniejszym zakresie
- do realizacji wybranych zajęć dydaktycznych) wykorzystujące zasoby uczeln.
 
Cel projektu: nabycie kompetencji w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego.
 
Grupa docelowa: młodzież szkolna, gimnazjalna i ponadgimnazjalna.
 
Rezultat: efektem będzie wypracowanie modelu współpracy oraz stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.
 
3.  WYMAGANIA i OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA
Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i celami projektu.
Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań / działań w projekcie.
Partner powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner, lub we współpracy ze szkołami wyższymi, w zakresie zbieżnym z celami projektu;
 
4.  KRYTERIA WYBORU PARTNERA
A.  Kryteria dostępu:
Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:
1. Prowadzona działalności potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.
2. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.: 1)
   art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2)
   art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
   cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
   o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
   (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
3. Podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym Konkurs w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia
    Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
    z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1) 
    oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038
    z późn. zm.).
4. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
    Ubezpieczenia Społecznego oraz nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.
5. Podmiot posiada przynajmniej 3 (trzy)-letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu
    i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
    Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie
    jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner, lub we współpracy ze szkołami wyższymi, w zakresie
    zbieżnym z celami projektu,  w szczególności:
        - co najmniej jeden należycie zrealizowany: projekt (oferent jako beneficjent/wnioskodawca
           lub partner) lub usługa edukacyjna (oferent jako wykonawca), którego uczestnikami byli uczniowie
           szkół gimnazjalnych i/lub ponadgimnazjalnych.
6. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę,
    tzw. „konsorcjów”.
 
B.  Kryteria oceny ofert:
1.  Okres prowadzenia działalności w okresie przed terminem składania ofert:
       a)  do 3 lat – 0 pkt
       b)  od 3 do 5 lat – 5 pkt
       c)  od 5 do 8 lat – 10 pkt
       d)  powyżej 8 lat – 15 pkt
2.  Doświadczenie w realizacji projektów jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner lub usług
     edukacyjnych jako wykonawca usługi edukacyjnej, realizowanych we współpracy ze szkołami wyższymi
     lub na ich rzecz, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu:
       a)  od 1 do 2 projektów lub usług – 5 pkt,
       b)  od 3 do 5 projektów lub usług – 10 pkt,
       c)  od 6 do 10 projektów lub usług – 20 pkt,
       d) 11 i więcej projektów lub usług – 30 pkt.  
3.  Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu partnera w postaci know-how, potencjału ludzkiego,
     organizacyjnego i technicznego oraz finansowego niezbędnego do realizacji proponowanych
     w projekcie działań – od 0 do 20 pkt.
4.  Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań w projekcie – od 0 do 20 pkt.
5.  Dokumenty potwierdzające uprawnienia w zakresie oprowadzenia działalności edukacyjnej.
 
5.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):
  1.  Wypełniony „Formularza oferty” – zgodny co do treści - z wzorem dołączonym do ogłoszenia.
  2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub wyciąg z właściwej ewidencji (np. CEIDG)
       potwierdzający formę organizacyjno–prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania
       i zasady reprezentacji podmiotu.
  3.  Oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się
       o dofinansowanie m.in. na podstawie: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach
       publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
       o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
       na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia
       28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
       kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
  4.  Oświadczenie, że Podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym Konkurs w rozumieniu załącznika nr I
       do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
       pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
       z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000
       Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.).
  5.  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega
       z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
  6.  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że oferent nie zalega
       z opłacaniem podatków i opłat.
  7.  Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących
       podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy
       z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
  8.  Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie
       z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
  9.  Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.
 
6.  TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY:
1.  Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru
     załączonego
do niniejszego ogłoszenia.
2.  Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera
     i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
3.  Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez
     osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji
     podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (wówczas oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć
     do oferty).
4.  Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis
     (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis tzw. „nieczytelny” opatrzony
     pieczęcią imienną).
5.  Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie
     z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach
     Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Działanie 3.1 Kompetencje
     w szkolnictwie wyższym, Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0.
6.  Miejsce składania ofert: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Biuro ds. Projektów
     Europejskich, ul. Prawocheńskiego 9, pok. 117, I piętro, Olsztyn.
7.  Termin składania ofert wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Ofertę należy
     złożyć w terminie - nie później niż do dnia 22.08.2016 r. w godzinach pracy Ogłaszającego Konkurs:
     pon.-pt. w godz. 08.00 – 15.00. Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs.
     Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
8.  Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi
     czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.
9.  Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne
     i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez
     członków Komisji Konkursowej.
10. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród
      oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert.
11. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej,
      która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób
      przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych
      z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.
12. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego
      w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie
      prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym
      konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.
13. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu
      za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana
      na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.
 
Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:
Stanisław Czachorowski, tel. 502 528 122
 
 
7.  PROCEDURA ODWOŁAWCZA:
1.  Od decyzji o wyborze partnera, podmioty, które złożyły ofertę, mają możliwość wniesienia odwołania
     w terminie 3 dni od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej ogłaszającego i/lub
     przesłania informacji o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje data
     wpływu odwołania do ogłaszającego konkurs.
2.  Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.
3.  Odwołanie należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie i w godzinach pracy
     ogłaszającego konkurs: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Biuro ds. Projektów
     Europejskich, ul. Prawocheńskiego 9, pok. 117 I piętro, Olsztyn, godz.: 8.00 – 15.00
4.  Odwołanie rozpatrzy Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.
     O rozstrzygnięciu odwołania wnoszący odwołanie zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty
     elektronicznej.
5.  W przypadku uwzględnienia odwołania, jeżeli ten fakt będzie miał wpływ na kształt listy rankingowej
     wybranych partnerów zostanie ona zmieniona, a informacja ta zostanie niezwłocznie przekazana
     oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie internetowej i/lub
     stronie BIP ogłaszającego konkurs.
 
8.  DODATKOWE INFORMACJE:
1.  Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu,
     rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów/partnerów oraz unieważnienia
     konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Projektów Europejskich
Wytworzył:
Eliza Popławska-Jodko
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.07.2016
Data publikacji:
29.07.2016 09:36
Data aktualizacji:
29.07.2016 09:44
Liczba wyświetleń:
2369
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zalacznik_do_ogloszenia.docx26.01 KB