Konkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM (pełny etat)

Strona została usunięta dnia: 21 lipiec, 2016 - 07:56

 
 
REKTOR
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na doradcę ds. przedsiębiorczości – pełny etat
 
Główne zadania:
1)  świadczenie usług poradnictwa w zakresie zakładania działalności gospodarczej obejmujących
     m.in. kwestie prawne, pozyskiwanie finansowania, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji
     wyników badań naukowych,
2)  prowadzenie warsztatów kształtujących postawy przedsiębiorcze,
3)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanego procesu doradczego dla każdej osoby
     (co najmniej w zakresie: imię i nazwisko uczestnika projektu, poziom wykształcenia oraz zawód
     wyuczony, staż pracy, wykonywane zawody lub specjalności, ostatnio zajmowane stanowisko pracy, 
     status na rynku pracy, zainteresowania, predyspozycje i kompetencje, zagadnienia omawiane podczas
     spotkań, przedstawiane propozycje rozwiązań oraz podejmowane działania i ich rezultaty, wynik
     procesu doradczego, dotyczący sposobu rozwiązania problemu zawodowego, zalecenia dotyczące
     dalszego postępowania, czas realizacji usługi, podpis uczestnika projektu pod dokumentacją
     poświadczający uczestnictwo w spotkaniu, podpis doradcy),
4)  prowadzenie warsztatów grupowych z zakresu przedsiębiorczości obejmujących tematykę: ogólnych
     zasad zakładania działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu, zakładania firm typu spin off
     oraz start up, innowacyjnych elementów prowadzenia działalności gospodarczej,
5)  prowadzenie indywidualnego doradztwa biznesowego, w tym: aspekty zakładania firmy – analizy rynku
     i kreowania pomysłów, aspekty prawne i podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej oraz
     prezentacja możliwości finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 
Ustala się następujące wymagania dla kandydatów:
 
1)  wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym; preferowane
     wykształcenie wyższe magisterskie (drugiego stopnia lub jednolite magisterskie) w zakresie:
     zarządzania, prawa, doradztwa zawodowego,
2)  co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa z przedsiębiorczości
     (w okresie ostatnich 5 lat), poświadczone odpowiednimi dokumentami,
3)  legitymowanie się aktualną wiedzą z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności
     gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej,
4)  umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej,
5)  umiejętność obsługi komputerów, w tym pakietu Office,
6)  umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz umiejętność negocjowania,
7)  umiejętność wystąpień publicznych,
8)  umiejętność pracy w zespole i organizowania pracy własnej,
9)  umiejętność działania pod wpływem stresu i presją czasu,
10) znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.
 
Mile widziane:
 
1)  umiejętności analityczne,
2)  wiedza z zakresu zarządzania projektami,
3)  doświadczenie w administracji publicznej.
 
Oferta dotyczy zatrudnienia na pełny etat w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie” – okres realizacji 2016-2019”)
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1)  CV i list motywacyjny,
2)  dokumenty potwierdzające wykształcenie i umiejętności (kserokopie),
3)  świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy (kserokopie),
4)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
     publicznych,
5)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.
  
Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie
„Konkurs na doradcę ds. przedsiębiorczości – pełny etat”, w Biurze ds. Projektów Europejskich,
ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 roku.
O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Biura.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 19 sierpnia 2016 r.
Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne:
23 sierpnia 2016 r. 
O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia
o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie zwraca nadesłanych dokumentów.
  
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, prof. zw.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.07.2016
Data publikacji:
11.07.2016 09:20
Data aktualizacji:
21.07.2016 07:56
Liczba wyświetleń:
2606
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument