Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 21 lipiec, 2016 - 08:29
 
REKTOR
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na doradcę zawodowego
 
Główne zadania:
1.  Prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego, w tym:
      1)  udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
      2)  udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o ofercie
           uczelni, zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
      3)  inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych aktywizujących
           w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
     4)   pozyskiwanie informacji o sytuacji zawodowej uczestnika projektu, diagnozę jego potencjału
           i preferencji zawodowych, analizę informacji z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego,
           kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych, sytuacji materialnej
           i sytuacji rodzinnej,
     5)   udzielanie porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości szkolenia,
           podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania.
2.  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonego procesu doradczego dla każdej osoby
     (co najmniej w zakresie: imię i nazwisko uczestnika projektu, poziom wykształcenia oraz zawód
     wyuczony, staż pracy, wykonywane zawody lub specjalności, ostatnio zajmowane stanowisko pracy,
     status na rynku pracy, zainteresowania, predyspozycje i kompetencje, zagadnienia omawiane podczas
     spotkań, przedstawiane propozycje rozwiązań oraz podejmowane działania i ich rezultaty, wynik
     procesu doradczego, dotyczący sposobu rozwiązania problemu zawodowego,  zalecenia dotyczące
     dalszego postępowania,  czas trwania usługi, podpis uczestnika projektu pod dokumentacją
     poświadczający uczestnictwo w spotkaniu, podpis doradcy zawodowego).
3.  Wspieranie uczestników projektu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych na konkretne oferty
     pracy, w przygotowaniu do rozmowy o pracę, w kontaktach z pracodawcami.
4.  Świadczenie poradnictwa zawodowego w warunkach zapewniających poufność rozmów.
5.  Świadczenie poradnictwa indywidualnego realizowanego w formie indywidualnych spotkań – porad
     zawodowych - polegających na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z uczestnikiem projektu
     w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia prowadzącego do rozwiązania problemu zawodowego.
6.  Prowadzenie warsztatów grupowych organizowanych w celu nabywania przez uczestników
     kompetencji i wiedzy nt. rynku pracy  z zakresów: analizy rynku pracy połączonej z diagnostyką
     kompetencji; analizy błędów popełnianych podczas rekrutacji, określenia profilu zawodowego,
     umiejętności wyszukiwania ofert pracy, tworzenia CV i listu motywacyjnego, budowania własnej ścieżki
     kariery w firmie, poznania kluczowych kompetencji oczekiwanych przez pracodawców, autoanalizy
     słabych i mocnych stron pod kątem przyszłej pracy.
7.  Prowadzenie coachingu kariery jako uzupełnienie usługi doradczej związanej z rozwijaniem
     konkretnych kompetencji przydatnych do swobodnego poruszania się po rynku pracy. W ramach sesji
     coachingu mogą być prowadzone np. symulacje rozmowy o pracę, symulacja rozmów kwalifikacyjnych  
     (wieloetapowych) oraz symulacja rozmów kwalifikacyjnych w języku obcym.
8.  Budowanie współpracy z pracodawcami, w tym:
       1)  indywidualne spotkania z pracodawcami (prezentacja portfolio studentów, pozyskiwanie ofert
            pracy),
       2)  organizacja spotkań u pracodawców (1-dniowe spotkania w komórkach merytorycznych dotyczące
            wymagań zatrudnieniowych i prezentacji stanowisk, wizyta w dziale HR),
       3)  organizacja targów pracodawców realizowanych w UWM w Olsztynie.
 
Ustala się następujące wymagania dla kandydatów:
 
1)  wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów  ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym; preferowane
     wykształcenie magisterskie ( drugiego stopnia lub jednolite magisterskie) w zakresie: psychologii,
     socjologii,  pedagogiki, ekonomii, zarządzania, prawa, doradztwa zawodowego lub studia
     podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo), doradztwa zawodowego,
2)  pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami
     (zaświadczeniami),
3)  co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako doradca zawodowy (w okresie ostatnich 5 lat),
     poświadczone odpowiednimi dokumentami,
4)  legitymowanie się wiedzą z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego
     oraz podstaw prawa pracy,
5)  posiadanie umiejętności trenerskich zdobytych w trakcie działalności zawodowej,
6)  umiejętność obsługi komputerów, w tym pakietu Office oraz dedykowanych narzędzi diagnostycznych
     do badania predyspozycji zawodowych,
7)  umiejętności interpersonalne i komunikacyjne  oraz umiejętność negocjowania,
8)  umiejętność wystąpień publicznych,
9)  umiejętność pracy w zespole i organizowania pracy własnej,
10) umiejętność działania pod wpływem stresu i presją czasu,
11) znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.
 
Mile widziane:

1)  umiejętności analityczne,
2)  wiedza z zakresu zarządzania projektami,
3)  doświadczenie w administracji publicznej.
 
Oferta dotyczy zatrudnienia na pełny etat w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie” – okres realizacji 2016-2019”
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1)  CV i list motywacyjny,
2)  dokumenty potwierdzające wykształcenie i umiejętności (kserokopie),
3)   świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy (kserokopie),
4)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
      publicznych,
5)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.
  
Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na doradcę zawodowego”,
w Biurze ds. Projektów Europejskich, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn,w terminie
do dnia 16 sierpnia 2016 roku.
O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Biura.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 19 sierpnia 2016 r.
Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne:
23 sierpnia 2016 r. 
O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia
o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie zwraca nadesłanych dokumentów.
  
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, prof. zw.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.07.2016
Data publikacji:
11.07.2016 08:57
Data aktualizacji:
21.07.2016 08:29
Liczba wyświetleń:
3786
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument