Konkurs na kwestora UWM w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 26 sierpień, 2016 - 07:34
 
REKTOR
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na
Kwestora
 
Główne zadania:
•  pełnienie funkcji głównego księgowego Uczelni;
•  udział w opracowywaniu i aktualizowaniu wieloletniego planu finansowego Uczelni;
•  udział w opracowywaniu prowizorium budżetowego i rocznego planu rzeczowo-finansowego dla Uczelni;
•  zapewnienie stabilności finansowej Uczelni oraz efektywnego gospodarowania środkami finansowymi
    uczelni;
•  inicjowanie i nadzorowanie projektów związanych z optymalizacją kosztów funkcjonowania Uczelni;
•  aktualizowanie zasad polityki rachunkowości, gospodarki finansowej oraz planowania i budżetowania;
•  prowadzenie rachunkowości Uczelni, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą
    o rachunkowości i innymi obowiązującymi przepisami i zasadami;
•  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania
    budżetu Uczelni;
•  prowadzenie rozliczeń podatkowych Uczelni, nadzór nad opracowaniem, realizacją i korektą  planu
    rzeczowo-finansowego;
•  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
•  dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
    gospodarczych i finansowych;
•  przygotowywanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej, deklaracji podatkowych
    oraz pozostałych zestawień wymaganych przepisami prawa;
•  bieżący nadzór oraz stała analiza sytuacji finansowej Uczelni;
•  organizowanie i prowadzenie kontroli finansowej w zakresie kosztów i przychodów;
•  informowanie Rektora o nieprawidłowościach oraz potencjalnych zagrożeniach;
•  przygotowywanie prognoz i analiz finansowych oraz opinii oraz informacji zarządczych;
•  organizacja, nadzór, kontrola i doskonalenie obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
•  współpraca z władzami Uczelni i raportowanie swoich działań;
•  nadzorowanie i koordynacja pracy Kwestury;
•  dbałość o poprawną współpracę Kwestury z pozostałymi jednostkami Uczelni;
•  odpowiedzialność za rozliczanie finansowe projektów unijnych prowadzonych przez Uczelnie, grantów,
    dotacji;
•  rozliczanie inwestycji.
 
Ustala się następujące wymogi dla kandydatów:
•  spełnianie przez kandydata wymagań określonych w art. 54 ust. 2 pkt 1-4 ustawy o finansach
    publicznych;
•  wykształcenie wyższe ekonomiczne;
•  staż pracy minimum 7 lat, w tym 3 lata na stanowisku głównego księgowego;
•  znajomość przepisów o finansach publicznych, zamówieniach publicznych, prawa podatkowego,  
    przepisów prawa dotyczących organizacji i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego;
•  znajomość zasad rozliczania projektów;
•  wysokie zdolności analityczne, umiejętność planowania przedsięwzięć z wykorzystaniem środków
    budżetowych oraz unijnych, umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz
    w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
•  wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętność zarządzania zespołem.
 
Mile widziane:
•  znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym;
•  znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości;
•  doświadczenie w pracy w uczelni publicznej.
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•  CV i list motywacyjny;
•  dyplom ukończenia studiów (odpis lub poświadczona kopia);
•  świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy (kopie) lub zaświadczenie o zatrudnieniu;
•  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
    publicznych;
•  oświadczenie o niekaralności za naruszenie przepisów ustawy o dyscyplinie finansów publicznych;
•  zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
•  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
    niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
    Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”;
•  kopia dowodu osobistego;
•  inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności, doświadczenie i wiedzę.
 
 
Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na Kwestora” w Biurze Prorektora ds. kadr, ul. Oczapowskiego 2 pok. 112, 10-719 Olsztyn, w terminie
do dnia 16 września 2016 roku (godz. 1500). O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty
do Biura.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 
Kandydat wyłoniony w postępowaniu konkursowym jest zobowiązany do złożenia Oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenia o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego na podstawie art. 4
i 7 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2013. 1388).
 
W związku z dostępem do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową, zatrudniona osoba może zostać poddana procedurze zwykłego postępowania sprawdzającego.
 
 
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.06.2016
Data publikacji:
30.06.2016 11:01
Data aktualizacji:
26.08.2016 07:34
Liczba wyświetleń:
3843
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument