Nr 75/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków i urządzeń do udzielania pierwszej pomocy

 

 
Zarządzenie Nr 75/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 czerwca 2016 roku
 
w sprawie systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków i urządzeń
do udzielania pierwszej pomocy
  
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 oraz art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.), mając na względzie obowiązki wynikające m.in. z:

1)  
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.),
2)  
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie
    bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U. Nr 128, poz. 897),
3)   rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
    przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Ustanawia się System pierwszej pomocy w razie wypadku, oraz środki do jej udzielania.
2.  W skład systemu wchodzą:
       1)  punkty  pierwszej  pomocy  z odpowiednio  wyposażonymi  apteczkami,  ewentualnie  także
            z innymi środkami i urządzeniami pierwszej pomocy,
       2)  osoby obsługujące punkty pierwszej pomocy, przeszkolone w zakresie jej udzielania.
 
§ 2
1.  Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do wyznaczenia punktów pierwszej pomocy
     na terenie podległych im jednostek.
2.  Liczba,  lokalizacja  i  wyposażenie  punktów  pierwszej  pomocy  powinny  być  ustalone
     w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami
     i studentami Uniwersytetu. Uwzględnia się przy tym rodzaj i nasilenie występujących  zagrożeń,
     a  także  liczbę  pracowników  oraz  studentów  przebywających w jednostce.
3.  Kierownik jednostki organizacyjnej powierza obsługę punktów pierwszej pomocy wyznaczonym
     pracownikom, przeszkolonym w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
4.  Liczba osób obsługujących punkty pierwszej pomocy powinna być dostosowana do rodzaju i poziomu
     występujących zagrożeń w jednostce organizacyjnej oraz do jej czasu pracy.
5.  Osoby obsługujące punkty pierwszej pomocy prowadzą Rejestr rozchodów wyposażenia apteczki
     pierwszej pomocy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
6.  Inni  pracownicy  mogą  korzystać  z  punktu  pierwszej  pomocy i jego wyposażenia tylko
     w przypadku nieobecności osoby obsługującej punkt, przy czym są zobowiązani do niezwłocznego
     poinformowania jej o fakcie korzystania z wyposażenia punktu.
7.  Osobom przebywającym na terenie Uniwersytetu w razie potrzeby musi zostać udzielona pierwsza
     pomoc w punkcie pierwszej pomocy przez osobę obsługującą punkt lub innego pracownika.
8.  Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe poinformowanie podległych im pracowników, przez
     wywieszenie informacji o lokalizacji punktu lub punktów pierwszej  pomocy w miejscach do tego
     zwyczajowo przewidzianych, są kierownicy jednostek organizacyjnych.
9.  Kierownik jednostki organizacyjnej  zobowiązany jest przekazywać podwładnym informacje
     o pracownikach wyznaczonych do obsługi punktu udzielania pierwszej pomocy. Informacja ta powinna
     obejmować: imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu służbowego lub innego
     środka komunikacji elektronicznej.
10. Pracownik pełniący obowiązki administratora obiektu wyposaża portiernie w apteczki pierwszej
     pomocy również w przypadku, gdy portiernia obsługiwana jest przez podmiot zewnętrzny.
 
§ 3
1.  Apteczki pierwszej pomocy powinny być odpowiednio umieszczone w widocznym i łatwo dostępnym
     miejscu.
2.  Apteczki oraz drzwi do pomieszczeń, w których one się znajdują, powinny być oznakowane zgodnie
     z Polską Normą (biały krzyż na zielonym tle).
3.  Przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje udzielania pierwszej
     pomocy w razie wypadku, wykazy numerów telefonów alarmowych oraz informacje, o których mowa
     w § 2 ust. 9.
4.  Dopuszcza się stosowanie apteczek przenośnych.
5.  Pracownicy prowadzący zajęcia terenowe, w tym zgrupowania oraz obozy sportowe i integracyjne,
     powinni być wyposażeni w apteczki.
6.  Wprowadza się Standardowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy według Załącznika nr 2
     do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4
1.  Niektóre punkty pierwszej pomocy mogą być wyposażone w inne środki i urządzenia pierwszej pomocy,
     np. defibrylatory.
2.  Lokalizację punktów pierwszej pomocy wyposażonych w inne środki i urządzenia pierwszej pomocy
     określa Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 5
1.  Za stan i wyposażenie punktów pierwszej pomocy odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych,
     na terenie których punkty te się znajdują, z wyjątkiem apteczek pierwszej pomocy zlokalizowanych
     na portierniach, za których stan i wyposażenie odpowiadają administratorzy obiektów.
2.  Zakupu wyposażenia apteczek dokonuje się w miarę potrzeby na zasadach ogólnych lub zamawia
     w Dziale Zabezpieczenia Logistycznego.
3.  Koszty zakupu wyposażenia apteczek pokrywane są z środków ogólnouczelnianych pod nadzorem
     Kanclerza UWM.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.06.2016
Data publikacji:
27.06.2016 13:43
Data aktualizacji:
27.06.2016 13:52
Liczba wyświetleń:
1658
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz75.doc58.5 KB
Zal1Zarz75.doc34.5 KB
Zal2Zarz75.doc42 KB
Zal3Zarz75.doc31 KB