Nr 23/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 23/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 czerwca 2016 roku
 
w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne
i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rok akademicki 2016/2017
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 98 ust. 2a ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 roku, poz. 572, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2016/2017
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 682), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się opłatę wnoszoną przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok stacjonarnych
i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich
na rok akademicki 2016/2017, w kwocie:
   1)     150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki
        studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych,
        tj. na kierunki: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
        edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
   2)     85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe
        kierunki studiów.
 
§ 2
Opłaty, o których mowa w § 1, należy wnosić na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie wygenerowane indywidualnie dla każdego kandydata i wskazane podczas rejestracji
na studia przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów lub w wyznaczonej kasie Uniwersytetu.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.06.2016
Data publikacji:
27.06.2016 11:55
Data aktualizacji:
27.06.2016 11:55
Liczba wyświetleń:
4665
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec23.docx16.69 KB