Nr 169 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2008 r.

 

UCHWAŁA Nr 169

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2008 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

 

W oparciu o art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co następuje:

§1

1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Senat Uczelni.

2. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia drugiego stopnia - magisterskie w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Senat Uczelni.

3. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia – licencjackie na kierunek pielęgniarstwo. Studia przeznaczone są dla pielęgniarek, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i wykonują zawód „pielęgniarki/pielęgniarza”.

4. Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” – należy przez to rozumieć konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej.

§2

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1An – 1En do niniejszej uchwały.

2. W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości przedmiotów, określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1An-1En, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% punktów, kandydatowi na studia przyznaje się dodatkowe % punkty, zgodnie z zasadą:

1/ za trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym - dodatkowe 500 % punktów,

2/ za dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym - dodatkowe 400 % punktów,

3/ za jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym - dodatkowe 300 % punktów.

3. Kandydatowi na studia – do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu – jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załączniku przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.

4. Kandydatowi na studia, legitymującemu się świadectwem dojrzałości zawierającym wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w załącznikach 1An-1En złożonych na poziomach: podstawowym i rozszerzonym, do obliczenia % sumy punktów uwzględnia się:

a/ wynik poziomu rozszerzonego, z uwzględnieniem zapisów ust. 2, jeżeli egzamin maturalny z przedmiotu złożony został na poziomie 30 i powyżej 30% punktów,

b/ wynik poziomu podstawowego, jeżeli egzamin maturalny z przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów.

§3

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”

1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1An – 1En do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem określonym w § 1 ust. 4 uchwały.

2. W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 3-5 niniejszego paragrafu pomnożona przez współczynnik 100,00.

3. W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości).

4. Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

5. W przypadku nie występowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.

§ 4

Kandydaci na studia, legitymujący się dyplomem IB Matury Międzynarodowej, rekrutowani są na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 15.0 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

§ 5

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 276 Senatu Uniwersytetu z 20 maja 2005 r. (zm. Uchwałą Nr 17 Senatu Uniwersytetu z dnia 25 listopada 2005 r.).

§6

1. Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa. Kandydaci legitymujący się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą zobowiązani są dołączyć do kompletu dokumentów, o których mowa w §10 zaświadczenie Kuratora Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równoważności świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą ze świadectwem dojrzałości szkół średnich w Polsce.

2. Punktacji przedmiotowej (ze świadectw wymienionych w ust.1) w skali innej niż 1-6 lub 2-5, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz w ramach rekrutacji (rankingu świadectw dojrzałości) musi przystąpić do egzaminu wstępnego – ustnego z dwóch przedmiotów:

– na kierunkach: ochrona środowiska (na Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), pielęgniarstwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika– przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;

– na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia;

– na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, mechanika i budowa maszyn – przedmioty: matematyka i fizyka;

– na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, historia, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, teologia, zarządzanie – przedmioty: historia lub wiedza o społeczeństwie i geografia;

– na kierunkach: informatyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – przedmioty: matematyka i fizyka

3. Egzaminy oceniane są w skali 1-6. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

4. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny, co najmniej dopuszczające.

5. Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się w dniu 29 lipca 2008 r.

§7

1. W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się przedmiotów fakultatywnych i nadobowiązkowych, certyfikatów językowych oraz przedmiotów etyka/religia.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana na dany kierunek studiów/specjalność, przekroczy określony limit naboru, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości – wyniki końcowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrzałości) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” lub średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadających dyplom IB Matury Międzynarodowej), z uwzględnieniem przepisów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz § 2 i 3 uchwały. Przepisy określone w §1 ust. 4 uchwały stosuje się odpowiednio.

§8

Tryb postępowania kwalifikacyjnego.

1. Rekrutację jednoczęściową (konkurs – ranking) na studia wyznacza postępowanie rekrutacyjne obejmujące zasady określone w § 2 i 3 uchwały.

2. Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się sumę % punktów lub średnią ocen z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym z uwzględnieniem załączników 1An-1En do niniejszej uchwały oraz przepisów określonych w § 1 ust. 4 oraz § 2-7 uchwały, kwalifikując kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

3. Po zakończeniu konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości, komisje wydziałowe (kierunkowe) sporządzają rankingową listę kandydatów oraz listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc.

4. Do limitu wliczani są również kandydaci przyjęci bez postępowania kwalifikacyjnego (laureaci i finaliści olimpiad).

5. Ogłoszenie pełnych list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach rekrutacji nastąpi – 1 sierpnia 2008 r.

§9

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powoływane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez radę wydziału.

2. Senat powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

3. Do zadań komisji wydziałowych (kierunkowych) należy w szczególności:

a/ przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b/ dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

c/ przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości,

d/ organizacja i przeprowadzanie egzaminu wstępnego,

e/ przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonego limitu naboru,

f/ zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu lub nie przyjęciu na studia,

g/ przyjmowanie odwołań kandydatów nie przyjętych na studia i przekazanie ich przewodniczącemu uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

4. Do zadań uczelnianej komisji uczelnianej należy:

a/ koordynacja i nadzór nad pracą komisji wydziałowych (kierunkowych),

b/ organizacja opracowania testów na egzamin pisemny,

c/ rozpatrywanie i przedkładanie rektorowi wniosków w sprawie odwołań kandydatów od decyzji komisji wydziałowych (kierunkowych).

§10

1. Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:

a/ podanie i życiorys (na formularzu),

b/ świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub kopia świadectwa dojrzałości poświadczona notarialnie lub przez wydziałową (kierunkową) komisję rekrutacyjną,

c/ świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie lub przez wydziałową (kierunkową) komisję rekrutacyjną,

d/ orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

e/ fotografię w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

f/ trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

g/ dowód opłaty rekrutacyjnej,

h/ kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2); dla kandydatów legitymujących się dowodem osobistym wydanym przed 1.01.2001 r. – kserokopia strony 2, 3 i 6.

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia – licencjackie kierunku pielęgniarstwo do pliku dokumentów zobowiązani są dołączyć:

1/ dyplom zawodowy uprawniający do wykonywania zawodu pielęgniarki,

2/ aktualne zaświadczenie zakładu pracy potwierdzające, co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki,

3/ dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki poświadczony przez Izbę Pielęgniarską.

 

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie do pliku dokumentów zobowiązani są dołączyć:

1/ dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych), lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,

2/ odpis dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich).

4. W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, wydziałowa (kierunkowa) komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.

5. Dokumenty należy złożyć w terminie od 21 do 25 lipca 2008 r.

[1] Dokumenty, o których mowa w § 10 ust.1 pkt. a, b, c, g, h oraz dokumenty określone w § 10 ust. 2 pkt. 1-3 dla kandydatów na kierunek pielęgniarstwo, a także dokumenty określone w § 10 ust. 3 pkt. 1 i 2 warunkują wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego. Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w terminie określonym przez Komisję Rekrutacyjną

§11

Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia, nie zostali przyjęci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc – mogą ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów, jeżeli spełnione są warunki określone w pkt. 1 i 2.

1. Na tym kierunku są wolne miejsca.

2. W kryteriach kwalifikacji określono tę samą grupę przedmiotów kwalifikacyjnych.

3. Decyzję podejmuje rektor na wniosek przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§12

1. Od decyzji wydziałowej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej kandydatom, nie przyjętym na studia, w tym na studia drugiego stopnia – magisterskie, w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem wydziałowej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do 25 sierpnia 2008 r.

2. Decyzję w sprawie odwołań podejmuje rektor, na wniosek przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§13

Zasady naboru na studia drugiego stopnia – magisterskie

A. Postępowanie kwalifikacyjne – egzaminacyjne.

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterski– kierunku filologia, o specjalności: filologia angielska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalności kształcenia. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego-testowego. Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego uznaje się ocenę – dostateczny, tj. uzyskanie, co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników postępowania egzaminacyjnego określa tabela 2.

2. Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

3. Każdą pracę egzaminacyjną oceniają, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści z danej dziedziny; błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych, które przekazują przewodniczącemu wydziałowej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną liczbę punktów ustala przewodniczący komisji.

4. Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

5. Na kierunku filologia o specjalności: filologia angielska, przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniającej wszystkich kandydatów do przyjęcia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pełnej oceny. W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się certyfikatów językowych.

6. Termin egzaminu wstępnego oraz termin ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa tabela 1.

B. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie– danego kierunku (poza wymienionym w §13 A ust. 1 oraz §13 B ust. 2) - jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie– kierunku filologia o specjalności: filologia germańska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i tej samej specjalności kształcenia.

Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

 

C. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów magisterskich

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na pomagisterskie studia licencjackie-kościelne - jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich kierunku teologia. Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów magisterskich (bez wyrównania do pełnej oceny), w ramach określonego limitu miejsc.

2. Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udzielają dziekanaty wydziałów.

§14

1. Studia niestacjonarne (jednolite magisterskie, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia) są odpłatne.

2. Kandydaci przyjęci na I rok studiów zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru podjęcia nauki w Uniwersytecie:

1/ przyjęci w trybie podstawowym – w terminie do 5 września 2008 r.;

2/ przyjęci w trybie odwoławczym – w terminie do 12 września 2008 r.

Potwierdzenie stanowi:

- dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów złożyli kopię świadectwa dojrzałości – przesłane w ww. terminach do dziekanatu wydziału: podpisaną umowę za usługi edukacyjne, dowód wpłaty (opłaty za studia), świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz pozostałe dokumenty określone w decyzji o przyjęciu na studia;

- dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów złożyli oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną – przesłane w ww. terminach do dziekanatu wydziału: podpisana umowa za usługi edukacyjne, dowód wpłaty (opłaty za studia) oraz pozostałe dokumenty określone w decyzji o przyjęciu na studia.

Brak potwierdzenia, tj. nieprzesłanie w wyznaczonych terminach wymaganych dokumentów oznaczać będzie rezygnację kandydata z podjęcia nauki w Uniwersytecie i spowoduje skreślenie z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

§15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje rektor.

§16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

REKTOR

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Załączniki i Tabele

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2007
Data publikacji:
17.09.2007 09:35
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:00
Liczba wyświetleń:
4715
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załączniki i tabele uchwała 169106 KB