Nr 68/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017

 
Zarządzenie Nr 68/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 maja 2016 roku
 
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017
 
Na podstawie art. 99 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 572, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 736 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu
i warunków zwalniania z tych opłat, zarządza się co następuje:
 
§ 1
1.  Opłaty za studia niestacjonarne (jednolite magisterskie, pierwszego stopnia, drugiego stopnia),
    dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 określa załącznik nr 1
    do niniejszego zarządzenia.
2.  Opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie dla doktorantów rozpoczynających naukę w roku
    akademickim 2016/2017 określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.  Opłaty za studia stacjonarne w języku angielskim dla obywateli polskich rozpoczynających naukę
    w roku akademickim 2016/2017 określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4.  Opłatę za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za jedną godzinę zajęć
    nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne
    do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych dla
    studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017, z uwzględnieniem wskaźnika
    kosztochłonności, określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5.  Opłatę za jedną godzinę dydaktyczną na studiach doktoranckich według dziedzin nauki i dyscyplin
    naukowych dla uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę w roku akademickim
    2016/2017, z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności, określa załącznik nr 5 do niniejszego
    zarządzenia.
 
§ 2
1. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej z przedmiotów przewidzianych ofertą
   ogólnouczelnianą oraz przedmiotów modułu z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych
   ustala się na kwotę 11,50 zł.
2. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej z  języka obcego (lektoratu) ustala się
   na kwotę 17,00 zł.
3. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej z wychowania fizycznego ustala się na kwotę
   13,00 zł.
4. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej z zakresu technologii informacyjnych ustala się
   na kwotę 20,50 zł.
5. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej z przedmiotów: ergonomia, szkolenie w zakresie
   bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona własności intelektualnej, etykieta, informacja patentowa
   ustala się na kwotę 11,50 zł.
 
§ 3
1.  Opłatę na studiach doktoranckich za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej przedmiotu
    z zakresu: kształcenia ogólnego, rozwijania umiejętności dydaktycznych przygotowujących
    doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, rozwijania umiejętności
    zawodowych przygotowujących doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-
    rozwojowym  ustala się na kwotę 11,50 zł.
2.  Opłatę na studiach doktoranckich za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej języka obcego
    (specjalistyczne warsztaty z wybranego języka obcego) ustala się na kwotę 17,00 zł.
 
§ 4
1.  Za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się ustala się opłatę w wysokości
    stanowiącej sumę kwot za każdy potwierdzony przedmiot, powiększoną o 20%.
2.  Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się z jednego przedmiotu wynosi 150,00 złotych.
 
§ 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, stosuje się odpowiednio przepisy ogólnie obowiązujące oraz przepisy Uchwały Nr 736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.05.2016
Data publikacji:
04.06.2016 11:35
Data aktualizacji:
09.06.2016 12:18
Liczba wyświetleń:
4603
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz68.docx18.15 KB
Nr 68 wysokość opłat za usługi edukacyjne.docx17.74 KB
Załącznik nr 1 odpłatność niestacjonarne.docx28.51 KB
Załącznik nr 2 - niestacjonarne doktoranci.docx14.66 KB
Załącznik nr 3 -stacjonarne w języku angielskim.docx17.88 KB
Załącznik nr 4 - opłata za 1 godz. dydaktyczną -studenci.docx22.08 KB
Załącznik nr 5 - opłata za 1 godz. dydaktyczną -doktoranci.docx17.36 KB