Nr 67/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017

 
Zarządzenie Nr 67/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 maja 2016 roku
 
w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017
 
Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 572, z późn. zm.), § 17-18 Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.), Uchwały Nr 736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  22 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.   Cudzoziemcy, z wyłączeniem osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich
      Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
      Gospodarczym i członków ich rodzin, o ile zostali przyjęci na studia na zasadach obowiązujących
      obywateli polskich,  mogą podejmować kształcenie w Uniwersytecie na studiach: pierwszego stopnia,
      drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich na zasadach
      odpłatności.
2.   Opłaty za studia stacjonarne prowadzone  w języku angielskim dla cudzoziemców
     rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017, określa załącznik nr 1 do niniejszego
     Zarządzenia.
3.   Opłaty za studia stacjonarne prowadzone  w języku polskim dla cudzoziemców rozpoczynających
     naukę w roku akademickim 2016/2017, określa załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
4.   Opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim dla cudzoziemców
     rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017, określa załącznik nr 3 do niniejszego
     Zarządzenia.
5.   Osoby podejmujące naukę na warunkach odpłatności wnoszą w postępowaniu rekrutacyjnym
     opłatę rekrutacyjną w kwocie określonej Decyzją Rektora dla roku akademickiego 20016/2017,
     dla każdego podejmowanego kierunku studiów.
6.   Opłaty, o których mowa w ust. 2-4, wnoszone są na rachunek bankowy Uniwersytetu.
7.   Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki. W przypadku zalegania
     z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie z listy
     studentów/doktorantów.
 
§ 2
Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych
zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych.
 
§ 3
Warunki odpłatności za studia, w tym procedurę dokonywania opłat za kształcenie, określa umowa zawarta pomiędzy cudzoziemcem, a Uniwersytetem.
 
§ 4
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, stosuje się odpowiednio przepisy ogólnie obowiązujące oraz przepisy Uchwały Nr 736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard. J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.05.2016
Data publikacji:
04.06.2016 11:19
Data aktualizacji:
09.06.2016 12:20
Liczba wyświetleń:
1858
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz67.docx18.37 KB
Nr 67 odpłatność za kształcenie cudzoziemców.docx17.86 KB
Załącznik Nr 1 -oferta w języku angielskim.docx19.99 KB
Załącznik Nr 2.docx27.96 KB
Załącznik Nr 3 -doktoranci.doc28 KB