Nr 63/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 63/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 maja 2016 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz 62 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 51/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2014 roku:
  1)    w § 8 ust. 2 w punkcie 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się:
      a)    pkt 12 w brzmieniu:
           „12) Administrator Bezpieczeństwa Informacji,”
      b)    pkt 13 w brzmieniu:
          „13) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Analiz Strategicznych”
  2)    w § 17 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
          „1) prowadzi sprawy z zakresu obronności,”
  3)     po § 19 dodaje się § 19a i § 19b w brzmieniu:
„§19a
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
1.  Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) podlega Rektorowi i działa na podstawie odrębnych
    przepisów.
2.   Administrator Bezpieczeństwa Informacji odpowiada za całokształt przetwarzania danych i pełni
    nadzór nad procesem ich przetwarzania.
3.   Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:
      1)     zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
           
a)     sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych
                 osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych
                 (Rektora),
            b)     nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36
                 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz przestrzegania zasad określonych
                 w ustawie,
            c)     zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
                 z przepisami o ochronie danych osobowych,
      2)     prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych zgodnie
           z przepisami o ochronie danych osobowych.
 § 19b
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Analiz Strategicznych 
1.  Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Analiz Strategicznych podlega Rektorowi.
2.  Do zadań Stanowiska, o którym mowa w ust. 1 należy, w szczególności opracowywanie:
      1)     analiz i informacji na temat procesów i zjawisk mających wpływ na działalność Uniwersytetu,
           w zakresie określonym przez Rektora,
      2)     projektów rozwiązań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa Uniwersytetu w różnych
           zakresach jego działalności oraz nadzór nad ich wdrażaniem,
      3)     projektów aktów prawnych w zakresie działania Stanowiska.
3.  W celu prawidłowego wykonania zadań, o których mowa w ust. 1 Stanowisko ds. Bezpieczeństwa
    i Analiz Strategicznych współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu i występuje
    do tych jednostek  o udostępnienie niezbędnych danych.”
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.05.2016
Data publikacji:
04.06.2016 08:58
Data aktualizacji:
22.11.2016 10:29
Liczba wyświetleń:
2050
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz63.doc54.5 KB