Nr 62/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2016/2017

 
Zarządzenie Nr 62/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 maja 2016 roku
 
w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich
w roku akademickim 2016/2017
 
Na podstawie art. 66 ust. 2, pkt. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.), § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 8 pkt 2 i § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę  i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej  (Dz. U. z 2013 roku,  poz.1571 ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Nauczycielowi akademickiemu pełniącemu funkcję kierownika lub opiekuna studenckich praktyk zawodowych  przysługuje jednorazowo w danym roku akademickim,  dodatkowe wynagrodzenie
w wysokości ustalonej przez Rektora.
 
§ 2
1.   Wydziałowy kierownik studenckich praktyk, z wyłączeniem  praktyk związanych z pracą
    dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską), z tytułu wykonywania prac
    administracyjnych i organizacyjnych, otrzymuje dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie
    w wysokości: 850,00 zł (brutto) za grupę składającą się ze 100. i więcej studentów
    praktykujących przez okres co najmniej miesiąca, a w przypadku mniejszej liczby studentów
    proporcjonalnie do liczby studentów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.   W przypadku praktyki trwającej krócej niż 1 miesiąc, stawkę jednorazowego wynagrodzenia,
    o której mowa w ust. 1, dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki.
3.   Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł (brutto).
 
§ 3
1.   Za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami, opiekun praktyki otrzymuje dodatkowe
    jednorazowe wynagrodzenie w wysokości: 850,00 zł (brutto) za grupę składającą się z 24. i więcej
    studentów
praktykujących przez okres co najmniej miesiąca, a w przypadku mniejszej liczby
    studentów proporcjonalnie do liczby studentów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.   W przypadku praktyki trwającej krócej niż 1 miesiąc,  stawkę jednorazowego wynagrodzenia,
    o której mowa w ust. 1, dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki.
3.   Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł (brutto).
 
 § 4
Dziekan pełniący nadzór nad organizacją i przebiegiem  praktyk  zapewnia kadrę, o której mowa w § 2
i § 3 niniejszego zarządzenia.
 
§ 5
1.   Opiekun zakładowy praktyki pedagogicznej - nauczyciel szkoły lub innej jednostki dydaktyczno-
    wychowawczej otrzymuje wynagrodzenie za:
      1)  wykonanie obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad studentami podczas
          odbywania praktyk  pedagogicznych ciągłych, w wysokości – 40 zł za każdy tydzień praktyki
          1 studenta,
      2)  wykonanie obowiązków związanych z przeprowadzeniem 1 godziny zajęć z udziałem 1 grupy
          studenckiej podczas odbywania praktyk śródrocznych, w wysokości – 30 zł za efektywne
          zajęcia pokazowe dla studentów.
2.  Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 przysługują za okres trwania praktyki i  wypłacane są
    na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.05.2016
Data publikacji:
04.06.2016 08:43
Data aktualizacji:
04.06.2016 08:43
Liczba wyświetleń:
1458
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz62.doc47 KB