Nr 10/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych...

Decyzja Nr 10/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 kwietnia 2016 roku
 

w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz
za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 201
5/2016

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, § 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1571 ze zm.), w związku z § 2 pkt 2 Uchwały Nr 169 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni (ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr 875 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2015/2016, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Nauczycielowi akademickiemu przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe obliczone jako iloczyn liczby godzin ponadwymiarowych i stawki za godzinę ponadwymiarową, o których mowa
w §
2 ust. 1-3.


§ 2

1. Nauczycielowi akademickiemu za zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach godzin
   ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych, w roku akademickim 2015/2016 przysługuje
   wynagrodzenie według stawki za jedną godzinę ponadwymiarową w wysokości 37,00 zł (słownie:
    trzydzieści siedem złotych).
2. Nauczycielowi akademickiemu za zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach godzin
   ponadwymiarowych na studiach niestacjonarnych na wydziałach nieobjętych premią, w roku
   akademickim 2015/2016 przysługuje wynagrodzenie według stawki za jedną godzinę
   ponadwymiarową w wysokości 42,00 zł (słownie: czterdzieści dwa złote).
3. Nauczycielowi akademickiemu za zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach godzin
   ponadwymiarowych na studiach niestacjonarnych na wydziałach objętych premią, w roku
   akademickim 2015/2016 przysługuje wynagrodzenie według stawki za jedną godzinę
   ponadwymiarową w wysokości 42,00 zł (słownie: czterdzieści dwa złote), powiększonej
    o wysokość premii
określonej w ust. 4.
4. Ustala się wysokość premii do stawki za jedną godzinę ponadwymiarową dla nauczycieli
   akademickich realizujących zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych, na wydziałach
   spełniających wymagania określone w § 1 ust. 2 Uchwały
875 Senatu UWM w Olsztynie z dnia
   22 marca 2016 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu
   dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2015/2016:
      1)  Wydział Nauk Ekonomicznych - 9,00   (słownie: dziewięć złotych),
      2)  Wydział Nauk Społecznych - 10,00     (słownie: dziesięć złotych),
      3)  Wydział Prawa i Administracji - 15,00   (słownie: piętnaście złotych)
 
§ 3
Nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim 2015/2016 wykonał zajęcia dydaktyczne w obowiązującym wymiarze, za opiekę nad pracą dyplomową: magisterską, licencjacką, inżynierską, po jej pozytywnej ocenie, przysługuje wynagrodzenie wg stawek określonych w § 2 ust. 1-3:

   1)  za opiekę nad pracą magisterską przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn liczby pięciu
       godzin i stawki za godzinę ponadwymiarową,
   2)  za opiekę nad pracą inżynierską  przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn liczby
       trzech godzin i stawki za godzinę ponadwymiarową,
   3)  za opiekę nad pracą licencjacką przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn liczby
       dwóch godzin i stawki za godzinę ponadwymiarową.
 
§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.05.2016
Data publikacji:
18.04.2016 12:39
Data aktualizacji:
18.04.2016 12:40
Liczba wyświetleń:
2353
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec10.docx20.18 KB