Nr 36/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 36/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2016 roku
 
w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.   Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwana dalej Biblioteką
    Uniwersytecką, zobowiązana jest do rejestrowania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego Uniwersytetem w formie bazy Bibliografia Publikacji
    Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
dostępnej w Internecie.
2.   Warunkiem zaliczenia publikacji do dorobku Uniwersytetu jest posiadanie afiliacji Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a w przypadku jej braku oświadczenie autora, że praca
    należy do dorobku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, sporządzone według wzoru
    stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia.
3.   W przypadku publikacji współautorskich konieczne jest wskazanie procentowego udziału
    współautorów w tworzeniu publikacji w oświadczeniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2
    do Zarządzenia. Oświadczenie wypełnia:
      1)     pierwszy autor publikacji,
      2)     w przypadku, kiedy pierwszym autorem jest osoba spoza Uniwersytetu, wymieniony najwyżej
           wśród autorów pracownik Uniwersytetu.
    Pozostali autorzy potwierdzają treść oświadczenia podpisem. W przypadku jeśli uzyskanie podpisu
    jest niemożliwe, potwierdzenie może być przesłane w formie elektronicznej i załączone
    do Załącznika nr 2.
4.   Zestawienia dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu będą tworzone na podstawie danych
    zgromadzonych w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu.
 
§ 2
1.   W celu zapewnienia kompletności Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie
zobowiązuje się pracowników i doktorantów Uniwersytetu do:
       1)  bieżącego i systematycznego przekazywania informacji o publikacji w przypadku 
           gdy publikacja znajduje się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej lub w Internecie (wolny
           dostęp lub zasoby elektroniczne UWM). Zgłoszenie powinno zawierać opis bibliograficzny
           danej publikacji.
       2)  składania swoich publikacji do Biblioteki Uniwersyteckiej celem ich zarejestrowania
           w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
          
niezwłocznie po ich ukazaniu się, nie później niż 30 dni od daty ich opublikowania.
       3)  sprawdzenia w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
           w Olsztynie
kompletności swoich publikacji z lat 2013-2015 i zgłoszenia brakujących pozycji
           do Biblioteki Uniwersyteckiej w terminie do 30 września 2016 r.
2.   Rejestracja zgłoszonych publikacji w bazie przez Bibliotekę Uniwersytecką będzie dokonywana
    w kolejności wynikającej z terminu dostarczenia kompletnych danych do Biblioteki Uniwersyteckiej.
3.   W pierwszej kolejności Biblioteka Uniwersytecka wprowadza do bazy publikacje z 2016 roku.
 
§ 3
1.   Obowiązek dokumentowania obejmuje następujące rodzaje publikacji drukowanych i elektronicznych:
         1)   artykuły w czasopismach naukowych i innych wydawnictwach ciągłych,
         2)   monografie, podręczniki, skrypty oraz inne wydawnictwa zwarte,
         3)   rozdziały w monografii, podręczniku lub w innym wydawnictwie zwartym,
         4)   referaty i komunikaty opublikowane w materiałach konferencyjnych,
         5)   recenzje opublikowane w czasopismach,
         6)   patenty i wzory użytkowe (data i miejsce wdrożenia),
         7)   prace popularnonaukowe,
         8)   inne publikacje nie mające charakteru naukowego.
2.  Opisy bibliograficzne publikacji sporządzane są w Oddziale Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism
    Biblioteki Uniwersyteckiej na podstawie:
       1)   oryginału lub kopii publikacji,
       2)   adresu internetowego lub identyfikatora cyfrowego DOI publikacji, które ukazały się
           wyłącznie w wersji elektronicznej.
3.  Materiały do Bazy należy przekazać osobiście, pocztą wewnętrzną lub pocztą elektroniczną.
4.  Dostarczany oryginał lub kopia publikacji, powinny zawierać:
         1)  w przypadku artykułów – cały artykuł wraz z informacją o czasopiśmie (rok wydania, numer,
           ISSN, numer stron),
         2) w przypadku streszczeń zjazdowych – streszczenie wraz ze stroną tytułową oraz stroną
           redakcyjną (nazwa, tytuł, miejsce, czas zjazdu),
         3) w przypadku fragmentów książek: fragment z widocznymi numerami stron; okładkę, stronę
           tytułową oraz stronę redakcyjną (redaktorzy, rok, miejsce i numer wydania).

         4) w przypadku innych form publikacji dane pozwalające na identyfikację dokumentu,
         5) w przypadku książek lub rozdziałów w książkach podanie informacji o objętości wydawniczej.
 
§ 4
1.  Informacje zarejestrowane w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie
będą automatycznie transferowane do modułu sprawozdawczego Polskiej
    Bibliografii Naukowej (PBN), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
    z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce. (Dz. U.2015 poz. 944)
2.   Uzupełnienia danych oraz ostatecznego zatwierdzenia sprawozdania w module sprawozdawczym
    PBN dokonują Dziekani Wydziałów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
    Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce. (Dz. U.2015
    poz. 944)
3.   Koordynacją transferu, o którym mowa w pkt. 1, oraz pośredniczeniem w sprawach
    funkcjonowania modułu sprawozdawczego PBN, zajmuje się Oddział Informacji Naukowej i Czytelni
    Czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej przy współpracy z Dziekanami Wydziałów.
 
§ 5
1.   Szczegółowe informacje dotyczące Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie
publikowane są na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej:
2.   Informacje na temat Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie
udziela Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej,
    tel. 89 523 49 76, 89 523 49 57, e-mail: bib.oin@uwm.edu.pl
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.03.2016
Data publikacji:
07.04.2016 09:45
Data aktualizacji:
14.04.2016 12:25
Liczba wyświetleń:
3693
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz36.doc58.5 KB
zal1zarz36.doc29 KB
zal2zarz36.doc36.5 KB