Nr 35/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Analiza trendów”

 
 
Zarządzenie Nr 35/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2016 roku
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Analiza trendów”
 
Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 17 ust. 3 pkt 3
i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 marca 2015 roku), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.    Na Wydziale Humanistycznym tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Analiza trendów”.
2.    Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
3.    O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
    dokumentów.
4.    Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
5.    Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery
    tysiące złotych 00/100).
6.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem.
§ 2
Studia podyplomowe „Analiza trendów” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.03.2016
Data publikacji:
07.04.2016 09:30
Data aktualizacji:
07.04.2016 09:30
Liczba wyświetleń:
1245
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz35.doc29 KB