Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego

Strona została usunięta dnia: 6 kwiecień, 2016 - 13:48

REKTOR

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs na stanowisko: audytora wewnętrznego

 

 

I.     Ustala się następujące wymogi dla kandydatów na stanowisko:
1)    Wymogi obowiązkowe wynikające z art. 286 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
     publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240), tj.:
      a)  kandydat posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego
          państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
          wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej
          Polskiej;
      b)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
      c)    nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
      d)    posiada wyższe wykształcenie;
      e)    posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
          (1)  jeden z certyfikatów:
               Certified Internal Auditor (CIA),
               Certified Government Auditing Professional (CGAP),
               Certified Information Systems Auditor (CISA),
               Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
               Certified Fraud Examiner (CFE),
               Certification in Control Self Assessment (CCSA),
               Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub
               Chartered Financial Analyst (CFA), lub
          (2) złożył, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego
               przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
          (3)  uprawnienia biegłego rewidenta, lub
          (4)  dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia
               studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę
               organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi
               ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
2)    Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1) pkt e) cyf. 4, uważa się
     udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy
     nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
       a)    przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
       b)    realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania
           deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
           o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r.
           Nr 41, poz. 214, z późn. zm.);
       c)   nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia
           23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544).
3)    Wymogi dodatkowe:
       a)    dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku: prawo, administracja, finanse
            i rachunkowość lub ekonomia,
       b)    doświadczenie w realizacji zadań audytowych, w szczególności w jednostkach sektora
            finansów publicznych,
       c)    umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia,
       d)    umiejętność podejmowania decyzji,
       e)    umiejętność skutecznej komunikacji,
       f)    odporność na stres,
       g)    inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
       h)    znajomość języka obcego, w szczególności języka angielskiego.
II.   Zgłoszenie kandydata musi zawierać:
1)    podanie i CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
     w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą
     z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
     poz. 926 ze zm.)”,
2)    podpisane przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
     oraz kopie innych dokumentów, w szczególności podkreślających dorobek i kwalifikacje
     zawodowe,
3)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności
     do czynności prawnych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
III.  Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem
     zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs
      na stanowisko audytora wewnętrznego”
w Biurze Prorektora ds. kadr, ul. Oczapowskiego  2
     pok. 112, 10-719 Olsztyn, w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 roku. O terminie zgłoszenia
     decyduje data doręczenia oferty do Biura.
IV.  Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 27 kwietnia 2016 r.
V.      Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne:
     28 kwietnia 2016 r. 
VI. O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomien
     telefonicznie.
VII.Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
     do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego
     kandydata.
 
 
 
PROREKTOR ds. KADR
 
prof. dr hab. Grzegorz Białuński

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
prof. dr hab. Grzegorz Białuński
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.04.2016
Data publikacji:
06.04.2016 13:48
Data aktualizacji:
06.04.2016 13:48
Liczba wyświetleń:
3360
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument