Nr 30/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 30/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
 

Działając na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz.U.
z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), stanowi się, co następuje:

 

§ 1
W Regulaminie pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który stanowi załącznik
do zarządzenia Nr 3/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)     § 2 ust. 2  otrzymuje brzmienie:
     „2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie pracy stosuje się przepisy ustawy z dnia
     26 czerwca  1974  r. – Kodeks  pracy (t.j. Dz. U. z  2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) oraz inne
     właściwe przepisy określające prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawcy.”
 
2)     § 9 otrzymuje brzmienie:
     „ § 9
1.   Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie bądź zmiana warunków pracy i płacy, bez względu
    na podstawę prawną, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika.
2.   Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego
    rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
    przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
3.   Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej
    zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności:
      1)     rodzaj pracy;
      2)     miejsce wykonywania pracy;
      3)     wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników
           wynagrodzenia;
      4)     wymiar czasu pracy;
      5)     termin rozpoczęcia pracy.
4.   Pracodawca zobowiązany jest poinformować pracownika na piśmie, nie później
    niż w
ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:
      1)     częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę;
      2)     obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
      3)     wymiarze i prawie do urlopu wypoczynkowego, do którego uprawniony jest pracownik;
      4)     długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
      5)     układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.
5.   Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.
6.   Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia
    kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju
    pracy.
7.   Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:
      1)     jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
      2)     po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę,
           jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy;
           w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.
8.   Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres
    zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi
    stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może
    przekraczać trzech.
9.   Umowę o pracę zawiera się i rozwiązuje na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
10. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę
     bez  wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.
11. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub
     o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna
     uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy oraz powinno być zawarte pouczenie
     o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy.
12.  Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno wskazywać
     przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. ”
 
3)     § 48 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
     „4. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje
     w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni,
     z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.”
 
4)     § 62 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
     „2. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden
     miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu
     do dnia porodu.”
 

§ 2

Wprowadza się tekst jednolity załącznika do Zarządzenia Nr 3/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Realizację zarządzenia powierza się prorektorowi właściwemu ds. kadr.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.03.2016
Data publikacji:
30.03.2016 10:40
Data aktualizacji:
30.03.2016 10:40
Liczba wyświetleń:
3250
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz30.docx38.24 KB
Regulaminpracy.docx95.02 KB