Nr 26/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie utworzenia studiów doktoranckich, w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie naukowej: ekonomia

 
Zarządzenie Nr 26/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 marca 2016 roku
 
w sprawie utworzenia studiów doktoranckich, w dziedzinie nauk ekonomicznych,
w dyscyplinie naukowej: ekonomia
 
Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
§ 2 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1480) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na Wydziale Nauk Ekonomicznych tworzy się studia doktoranckie, w dziedzinie nauk
    ekonomicznych, w dyscyplinie naukowej: ekonomia.
2.  Studia, o których mowa w ust. 1, realizowane są w formie stacjonarnej.
 
§ 2
1.  Studia trwają 4 lata i prowadzone są na podstawie programu i planu studiów uchwalonego przez
    radę wydziału, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Program i plan studiów, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia obowiązujące w uczelni standardy
    kształcenia, określone zarządzeniem Rektora.
 
§ 3
1.  Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada
    kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” oraz spełnia
    warunki rekrutacji, określone przez Senat Uniwersytetu.
2.  Limit naboru kandydatów na I rok studiów doktoranckich określa Senat.
 
§ 4
Zasady organizacji studiów określa Regulamin studiów doktoranckich.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.03.2016
Data publikacji:
30.03.2016 09:43
Data aktualizacji:
30.03.2016 09:43
Liczba wyświetleń:
1167
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz26.docx17.32 KB