Nr 15/2016 z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Diagnostyka agrofagów roślin okopowych”

 
Zarządzenie Nr 15/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 marca 2016 roku
 
w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Diagnostyka agrofagów roślin okopowych”
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.    Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa tworzy się kurs dokształcający
     pn. „Diagnostyka agrofagów roślin okopowych”.
2.    Kurs obejmuje 18 godzin zajęć dydaktycznych.
 
§ 2
1.    Absolwenci kursu dokształcającego otrzymują świadectwo ukończenia kursu.
2.    Dokumentację związaną z przebiegiem kursu prowadzi Wydział Kształtowania Środowiska
    i Rolnictwa.
 
§ 3
1.   Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 350,00 zł (słownie: trzysta
    pięćdziesiąt złotych 00/100).
2.   Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Uczestnikiem kursu
    dokształcającego.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.03.2016
Data publikacji:
23.03.2016 11:51
Data aktualizacji:
23.03.2016 11:51
Liczba wyświetleń:
1054
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr15.doc31.5 KB