Nr 29/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

ZARZĄDZENIE  Nr 29/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku
 
w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie, w związku z § 24 - 26 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1842), zarządza się, co następuje:
 
§1
1.  Wprowadza się następujące wzory dyplomów wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
     w Olsztynie:
       1)  wzór dyplomu doktora, wraz z opisem technicznym, stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia,
       2)  wzór dyplomu doktora w zakresie sztuki, wraz z opisem technicznym, stanowiący załącznik nr 2
            do niniejszego zarządzenia,
       3)  wzór dyplomu doktora habilitowanego, wraz z opisem technicznym, stanowiący załącznik nr 3
            do niniejszego zarządzenia. 
2.  W odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonym do akt jednostki organizacyjnej, której rada podjęła
     uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora albo doktora habilitowanego, pod nazwą dyplomu, a przed
     imieniem albo imionami i nazwiskiem oraz datą  i miejscem urodzenia posiadacza dyplomu umieszcza
     się odpowiednio wyraz „ODPIS” albo wyrazy „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”.
 
§2
Osoby, którym nadano stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim w Olsztynie na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455, z późn. zm.), otrzymują dyplomy sporządzone według wzorów określonych
w §1 ust 1.
  
§3
Osoby, których przewody doktorskie i habilitacyjne prowadzone są na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 2011 roku, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego, otrzymują dyplomy według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128, z późn. zm.).
 
§4
Do przewodów doktorskich oraz postępowań habilitacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem
25 listopada 2015 roku w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2, stosuje się przepisy dotychczasowe.
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.03.2016
Data publikacji:
23.03.2016 09:22
Data aktualizacji:
23.03.2016 09:23
Liczba wyświetleń:
2165
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarzNr29.docx16.37 KB