Konkurs na stanowisko administracyjne w projekcie „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Strona została usunięta dnia: 24 marzec, 2016 - 11:45

Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko asystenta kierownika projektu
„Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

 

Stanowisko: asystent kierownika projektu
Miejsce pracy: Olsztyn
 
Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
1.   wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, prawnicze, administracyjne
2.   co najmniej 2-letni staż pracy
3.   znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
4.   doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE
5.   znajomość procedur i przepisów dotyczących pozyskiwania funduszy z UE
6.   znajomość zasad kwalifikowalności kosztów w ramach projektów współfinansowanych z funduszy
     UE
7.  bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Word i Excel
8.   znajomość języka angielskiego minimum w stopniu komunikatywnym
 
Wymagania dodatkowe: 
 
1.    doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, skrupulatność, dokładność.
2.    umiejętność wykonywania kilku zadań jednocześnie, umiejętność pracy pod presją czasu
3.    zdolność do przetwarzania dużej ilości informacji
4.    łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, komunikatywność, dyspozycyjność
 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
1.  Przygotowanie wzorów dokumentów stosowanych w projekcie (formularze, oświadczenia,
     harmonogramy, dzienniki zajęć, protokoły itp.).
2.  Wsparcie procesu rekrutacji uczestników, nadzór nad dokumentacją rekrutacyjną
3.  Prowadzenie rejestru zawartych umów w projekcie.
4.  Przeprowadzanie zamówień publicznych w projekcie w trybach pozaustawowych zgodnie z Wytycznymi
     w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
5.  Przygotowywanie projektów pism.
6.  Bieżąca obsługa biura projektu.
7.  Utrzymywanie przepływu informacji pomiędzy pracownikami projektu, uczestnikami, członkami
     zespołów.
8.  Organizacja i koordynacja poszczególnych zadań merytorycznych w terminach i zakresach
     zaplanowanych w projekcie.
9.  Wprowadzanie danych do systemu IRBIS zgodnie z zakresem obowiązków.
10.Opracowywanie harmonogramów planowanego wsparcia dla uczestników projektu.
11.Wprowadzanie danych do systemu SL2014 w zakresie otrzymanego dostępu.
12.Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z właściwymi wytycznymi.
13.Udział w pracach zespołu realizującego projekt.
14.Obsługa organizacyjno-administracyjna spotkań zespołów w ramach projektu.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
·        Życiorys i list motywacyjny.
·        Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969
·        Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
·        Kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
·        Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.
·        ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców
·        kserokopia dowodu osobistego,
·        oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
         publicznych,
·        oświadczenie kandydata o niekaralności,
·        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
         w ofercie dla potrzeb rekrutacji.
 
Prosimy o złożenie oświadczenia następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
Miejsce i termin składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać w terminie do 31.03.2016 roku
w sekretariacie Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie lub przesłać
w zaklejonej kopercie z dopiskiem rekrutacja - asystent kierownika projektu na adres:
 
Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych 
al. Warszawska 30
10-082, Olsztyn
lub droga mailową na adres: wnm@uwm.edu.pl
 
Inne informacje:
·      Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą
        rozpatrywane.
·       Złożone dokumenty nie będą zwracane.
·       Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e- mailem o terminie i miejscu
        rozmowy kwalifikacyjnej
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Europejskich
Wytworzył:
Eliza Popławska-Jodko
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.03.2016
Data publikacji:
15.03.2016 10:02
Data aktualizacji:
24.03.2016 11:45
Liczba wyświetleń:
2940
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument