Zarządzenie Nr 47 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Energii Odnawialnej.

 

Zarządzenie Nr 47

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

w sprawie utworzenia Centrum Badań Energii Odnawialnej.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 137 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2006 roku stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.  Tworzy się Centrum Badań Energii Odnawialnej jako jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.  Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje właściwy Prorektor.

 

§ 2

Zasady funkcjonowania Centrum Badań Energii Odnawialnej określa Regulamin Centrum Badań Energii Odnawialnej stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 5 grudnia 2006 r.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 47

Rektora UWM z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

Regulamin

Centrum Badań Energii Odnawialnej

 

Założenia ogólne

§ 1

1.  Centrum Badań Energii Odnawialnej (w skrócie CBEO), zwane dalej Centrum powołuje się w celu integracji działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii z zakresu energii odnawialnej.

2.  Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą.

3.  Organami Centrum, powoływanymi przez Rektora, jest Kierownik oraz Rada Naukowa.

 

Zadania i formy działania

§ 2

1.   Przedmiotem działalności Centrum jest prowadzenie badań, edukacja oraz tworzenie modelowych instalacji energetycznych wykorzystujących źródła odnawialne, stanowiących jednocześnie warsztat badawczy, bazę edukacyjną i funkcjonalne wzorce podaży energii.

2.   Działalność badawcza Centrum obejmuje dziedziny nauki, w zakresie których prowadzone są badania i dotyczy:

1)  badań podstawowych i stosowanych nad źródłami energii odnawialnej, sposobami ich wykorzystania i komercjalizacji,

2)  optymalizacji produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz analizy ekonomicznej i społecznej bliskiego i dalszego otoczenia ośrodków dystrybucji energii odnawialnej,

3)  praktycznej weryfikacji i porównania różnych instalacji energetycznego wykorzystania źródeł odnawialnych,

4)  tworzenie innowacyjnych technologii oraz ich wdrażanie.

3.      Działalność edukacyjną Centrum może pro-wadzić w formie:

1)  kursów i szkoleń, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane,

2)  zajęć dydaktycznych dla studentów,

3)  studiów podyplomowych.

4.      Działalność wdrożeniowa i promocyjna Centrum dotyczy:

1)  praktycznego zastosowania innowacyjnych technologii,

2)  działań służących nawiązywaniu kontaktów między uczelniami i ośrodkami badawczymi z kraju i zagranicy, biura-mi inżynierskimi i projektowymi, podmiotami produkcji surowców energetycznych oraz dystrybutorami różnych form energii,

3)  działalności promocyjnej i wydawniczej,

4)  usług eksperckich oraz doradztwa.

 

Zarządzanie

§ 3

1.  Na czele Centrum stoi Kierownik, do które-go zadań należy:

1)   koordynowanie zadań podejmowanych w ramach Centrum,

2)   zarządzanie majątkiem Centrum,

3)   reprezentowanie Centrum,

4)   organizacja pracy Rady Naukowej.

2.  Radę Naukową stanowią pracownicy nauki, administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorcy, w tym:

1)   dziewięciu przedstawicieli środowiska naukowego,

2)   jeden przedstawiciel administracji rządowej,

3)   dwóch przedstawicieli samorządu terytorialnego,

4)   sześciu przedstawicieli środowisk gospodarczych.

3.  Do zadań Rady Naukowej należy:

1)  planowanie rocznej i długookresowej działalności Centrum,

2)  ustalanie harmonogramu zadań służących realizacji programów strategicznych dla funkcjonowania Centrum,

3)  kreowanie i opiniowanie projektów do realizacji przez Centrum,

4)  opiniowanie wniosków o współpracy z innymi podmiotami,

5)  planowanie działalności wydawniczej i upowszechnieniowej,

6)  opracowanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum i przedkładanie ich właściwemu Prorektorowi ds. nauki.

 

§ 4

1.  Posiedzenie Rady Naukowej zwołuje jej Przewodniczący co najmniej 2 razy w roku.

2.  Rada Naukowa podejmuje uchwały dążąc do konsensusu.

3.  Uchwały Rady Naukowej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.

4.  Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Naukowej.

 

§ 5

1.  Kadencja Rady Naukowej jest zgodna z kadencją organów Uniwersytetu.

2.  Praca w Radzie Naukowej jest nieodpłatna.

 

Finansowanie działalności Centrum

§ 6

1.  Środki finansowe na działalność Centrum pochodzą z:

1)   realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych oraz międzynarodowych programów badawczych,

2)   ekspertyz i doradztwa,

3)   funduszy Unii Europejskiej,

4)   udostępniania infrastruktury badawczej,

5)   sprzedaży licencji i usług,

6)   zapisów i darowizn,

7)   działalności szkoleniowej i edukacyjnej.

2.  Obsługę finansową Centrum prowadzi Kwestura UWM zgodnie z obowiązującymi w Uczelni zasadami.

 

Postanowienia końcowe

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.12.2006
Data publikacji:
20.10.2007 07:54
Data aktualizacji:
20.10.2007 07:54
Liczba wyświetleń:
2963
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument