Nr 4/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych

 
Zarządzenie Nr 4/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 stycznia 2016 roku
 
 
w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych
 
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze zm.) oraz § 17 ust. 3 pkt 7 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z § 4 i § 5 ust. 1 Uchwały Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.     W celu doskonalenia jakości kształcenia, w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
     zwanym dalej UWM w Olsztynie, prowadzi się działania w zakresie monitorowania procesu
     dydaktycznego obejmujące badania ankietowe w zakresie:
        1)  jakości realizacji zajęć dydaktycznych,
        2)  badania losów zawodowych absolwenta UWM w Olsztynie, w tym opinii absolwenta na temat
            zrealizowanych studiów,
        3)  badania opinii pracodawców o absolwentach UWM w Olsztynie.
2.     Badania ankietowe, o których mowa w ust. 1, dotyczą wszystkich form kształcenia (poziomów
     kształcenia): studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego
     stopnia oraz form studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych, a także studiów trzeciego stopnia,
     studiów podyplomowych i kursów dokształcających.
3.     Badaniami objęci są wszyscy interesariusze procesu kształcenia: nauczyciele akademiccy,
     studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicy kursów dokształcających,
     absolwenci oraz pracodawcy.
 
§ 2
1.     Badania ankietowe realizowane są przy wykorzystaniu elektronicznych systemów ankietyzujących,
     zintegrowanych z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów.
2.     Działania związane z funkcjonowaniem systemów ankietyzujących koordynuje Biuro ds. Kształcenia
     we współpracy z Biurem Informatycznej Obsługi Studiów.
 
 § 3
1.     Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych (ogólny raport zawierający podstawowe wyniki
     badań) przesyłane są do podstawowych jednostek organizacyjnych oraz odpowiednio
     do jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych, a także do Uczelnianego Zespołu
     ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
2.     Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia współpracuje z zespołami ds. zapewniania
     jakości kształcenia funkcjonującymi na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych
     i międzywydziałowych w zakresie sporządzania szczegółowych sprawozdań, opartych na analizie
     wyników badań zawartych w bazie danych, a także ich upowszechniania.
 
 § 4
1.    Określa się wzory kwestionariuszy ankiet, które stanowią załączniki:
       1)   jakość realizacji zajęć dydaktycznych – załącznik 1,
       2)   losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie, w tym opinia absolwenta na temat
           zrealizowanych studiów – załączniki 2.1. i załącznik 2.2.,
       3)   opinie pracodawców o absolwentach UWM w Olsztynie – załącznik 3.
2.  Kwestionariusze, o których mowa w ust. 1 posiadają status ogólnouczelnianych.
 
§ 5
Określa się procedury przeprowadzania badań ankietowych, które stanowią załączniki:
       1)     jakość realizacji zajęć dydaktycznych – załącznik 1a,
       2)     losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie – załącznik 2a,
       3)     opinie pracodawców o absolwentach UWM w Olsztynie – załącznik 3a.
 
§ 6
Traci moc Zarządzenie Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych.
 
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.01.2016
Data publikacji:
05.02.2016 11:28
Data aktualizacji:
05.02.2016 11:38
Liczba wyświetleń:
1993
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr4.doc43.5 KB
ZalNr1.docx22.86 KB
ZalNr2.1.doc168.5 KB
ZalNr2.2.doc171 KB
Zalnr3.doc189 KB
Zalnr1a.doc140 KB
ZalNr2a.doc140.5 KB
ZalNr3a.doc109.5 KB