Zarządzenie Nr 42 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych.

 

 

Zarządzenie Nr 42

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

 

w sprawie: studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz.U. Nr 116 poz. 104 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 207 poz. 2110), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych
w uczelni publicznej (Dz.U. nr 251, poz. 1852), po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego stanowi się co następuje :

 

§ 1

 

Ustalam zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych oraz praktyk pedagogicznych w roku akademickim 2006/2007, określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Załącznik do Zarządzenia Rektora UWM w Olsztynie Nr 42

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

 

ZASADY ODBYWANIA STUDENCKICH PRAKTYK

ZAWODOWYCH I PEDAGOGICZNYCH

 

A. STUDIA STACJONARNE

 

 

1. Praktyki są integralną częścią studiów realizowaną zgodnie z planem nauczania na danym kierunku kształcenia.

 

2. Formę, miejsce oraz czas trwania poszczególnych praktyk zawodowych
i zawodowych – nauczycielskich (zwanych dalej pedagogicznymi), dostosowanych do specyfiki programu kształcenia i możliwości finansowych wydziału, określa dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.

 

3. Dziekan wydziela ze środków przyznanych wydziałowi na całość procesu dydaktycznego niezbędną kwotę do realizacji planowanych praktyk i odpowiada za jej właściwe wykorzystanie i rozliczenie. Ostatecznym terminem realizacji zobowiązań finansowych uczelni z tytułu praktyk odbywanych w czasie letniej przerwy wakacyjnej
jest - 30 listopada 2007 r.

 

4. Dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału, może przesunąć w planie studiów realizację części lub całości praktyk.

 

5. Dla zapewnienia miejsc praktyk dziekan - z upoważnienia rektora - zawiera umowę lub porozumienie (wzory druków w załączeniu) z podmiotami prawnymi, rolnikami indywidualnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi zwanymi zakładami pracy. Umowę zawiera się w przypadku skierowania z Uczelni na praktykę, zaś porozumienie gdy akceptuje się propozycję studentów dotyczącą miejsca odbywania praktyki.

Umowa lub porozumienie powinno określać w szczególności :

- rodzaj praktyki i czas jej trwania,

- program praktyki.

 

6. Studentów obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy na praktykach zawodowych
i 30 godzinny tydzień pracy podczas odbywania praktyk pedagogicznych (ciągłych).

 

7. Praktyki zawodowe przewidziane w programie studiów jako wyłącznie manualne, powinny być organizowane na podstawie umowy o pracę.

 

8. Dziekan może zaliczyć część lub całość odpowiedniej praktyki, jeżeli student jest absolwentem kierunkowego technikum lub szkoły pomaturalnej, nauczycielem, właścicielem gospodarstwa rolnego bądź zamieszkuje i utrzymuje się wspólnie z rodzicami posiadającymi gospodarstwo rolne, jest właścicielem (współwłaścicielem lub udziałowcem) innego podmiotu gospodarczego o charakterze zgodnym z programem praktyki.

 

9. Dziekan może zaliczyć praktykę programową zawodową lub pedagogiczną na podstawie wcześniej odbytych ponadprogramowych praktyk krajowych i zagranicznych.

 

10. Zaliczenie praktyki na podstawie zasad przewidzianych w punktach 7 i 8 powinno być potwierdzone wpisem w indeksie.

 

11. Dziekan na pisemny wniosek studenta, może wyrazić zgodę na odbycie części lub całości praktyki zawodowej w wybranym i wskazanym przez studenta zakładzie pracy, jeżeli charakter wykonywanej przez studenta pracy będzie zgodny z programem praktyki, a koszty praktyki pokrywane przez uczelnię będą mniejsze niż w innym, wskazanym przez dziekana zakładzie. W przypadku, gdy student jest właścicielem, współwłaścicielem lub udziałowcem podmiotu gospodarczego, w którym odbywa praktykę, studentowi nie przysługuje żadne świadczenie od uczelni.

 

12. Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki zawodowej za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania przyjętego programu. W takich przypadkach studentowi nie przysługuje od uczelni żadne świadczenie z tytułu praktyki.

 

13. Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie części lub całości praktyki zawodowej lub pedagogicznej podczas roku akademickiego pod następującymi warunkami :

a) w czasie wolnym od obowiązujących zajęć,

b) w jednostkach uczelnianych, jeżeli praktyki realizują programowo specjaliści z uczelni,

c) w uczelnianych klinikach zwierząt i laboratoriach oraz w lecznicach weterynaryjnych na terenie miasta Olsztyna,

d) w podmiotach gospodarczych i w innych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta Olsztyna,

e) w szkołach, placówkach opiekuńczych oraz innych, prowadzących działalność pedagogiczną i socjalną.

 

Za praktyki realizowane w przypadkach o których mowa w punktach a, b, c, d, e, odbywanych w trakcie trwania roku akademickiego, studentowi nie przysługują żadne świadczenia.

 

14. Uczelnia pokrywa następujące koszty praktyk realizowanych poza miejscem stałego zamieszkania :

a) zakwaterowania (w tym również w domach studenckich, jeżeli zakład pracy nie zapewnia bezpłatnego lokum) wg kosztów rzeczywistych, nie większych jednak
od kwoty 5,00 zł za jeden dzień efektywny praktyki,

b) jednokrotnego przejazdu z miejsca stałego zamieszkania lub siedziby Uczelni
do miejsca praktyki i z powrotem najtańszym środkiem lokomocji publicznej z uwzględnieniem ulg – trasą najkrótszą,

c ekwiwalent ze środków dydaktycznych w kwocie nie większej niż 5,00 zł za każdy dzień trwania praktyki, jako dofinansowanie kosztów wyżywienia.

 

Za praktyki realizowane na podstawie umowy o pracę, nie przysługują świadczenia wymienione w punktach: b, c.

15. Student zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki.

16. Za praktyki realizowane w zakładach pracy, znajdujących się w miejscu stałego zamieszkania lub w miejscu umożliwiającym codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania, uczelnia nie pokrywa kosztów zakwaterowania i dojazdu oraz
tzw. ekwiwalentu będącego dofinansowaniem kosztów wyżywienia.

 

17. Na podstawie imiennej listy wypłat zatwierdzonej przez dziekana pokrywane są koszty:

a) zakwaterowania wg faktur VAT,

b) ekwiwalentu za wyżywienie,

c) przejazdu na podstawie biletów za przejazd z uwzględnieniem przysługujących ulg.

 

18. Miesięczna dopłata do praktyk na 1 studenta nie może przekroczyć łącznie 250,00 zł
(zakwaterowanie, ekwiwalent za wyżywienie, ubezpieczenie i koszty przejazdu).

 

19. Zasady odbywania praktyk wymiennych przez studentów cudzoziemców, przyjeżdżających do UWM z innych uczelni są analogiczne chyba, że dziekan zobligowany umowami międzyuczelnianymi postanowi inaczej. Praktyki wymienne finansowane są ze środków dydaktycznych wydziału.

 

20. Nadzór merytoryczny nad organizacją i przebiegiem praktyk sprawuje dziekan.

 

21. Powtarzanie praktyk odbywa się na pełny koszt studenta.

 

22. W celu sprawowania nadzoru nad organizacją i przebiegiem praktyk, rada wydziału może powołać wydziałowego kierownika studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych spośród nauczycieli akademickich, określając na piśmie jego obowiązki.

 

23. Dziekan może wyznaczyć opiekuna (opiekunów) studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych spośród nauczycieli akademickich oraz określić na piśmie jego obowiązki w zakresie nadzoru dydaktyczno - wychowawczego.

 

24. Kierownik wydziałowy studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych (wyłączając praktyki związane z pracą dyplomową inżynierską, licencjacką lub magisterską), z tytułu wykonywania prac administracyjnych i organizacyjnych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:

za 100 i więcej studentów praktykujących przez okres co najmniej
miesiąca = 783,00 zł; w przypadku mniejszej liczby studentów
– proporcjonalnie, wg tego przelicznika; podobnie jeżeli praktyka trwa krócej
niż 1 miesiąc to miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki; maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 783,00 zł.

 

25. Za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi i pedagogicznymi, opiekun studenckiej praktyki zawodowej i pedagogicznej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości :

za grupę 24 i więcej studentów praktykujących przez okres co najmniej
miesiąca = 783,00 zł; w przypadku mniejszej liczby studentów – proporcjonalnie wg tego przelicznika; podobnie jeżeli praktyka trwa krócej niż 1 miesiąc to miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki; maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa
niż 783,00 zł.

 

26. Praktyką studencką związaną z wykonaniem pracy dyplomowej inżynierskiej, licencjackiej lub magisterskiej, kieruje opiekun (promotor) pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.

 

 

27. Opiekun zakładowy praktyki pedagogicznej (nauczyciel szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej), otrzymuje :

 

a) nauczyciel szkoły za sprawowanie opieki nad studentami podczas odbywania praktyk pedagogicznych ciągłych, wynagrodzenie w wysokości:

 

- za 6 tygodniową praktykę 1 studenta - 260 zł

- za 5 tygodniową praktykę 1 studenta - 220 zł

- za 4 tygodniową praktykę 1 studenta - 180 zł

- za 3 tygodniową praktykę 1 studenta - 140 zł

- za 2 tygodniową praktykę 1 studenta - 110 zł

 

b) nauczyciel szkoły za przeprowadzenie 1 godziny zajęć z udziałem praktykanta podczas odbywania praktyk śródrocznych, wynagrodzenie w wysokości:

 

- za efektywne zajęcia pokazowe dla studentów - 34 zł

- za każde efektywne zajęcia próbne - 30 zł

- za każde efektywne zajęcia asystenckie - 25 zł

 

Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 27a, 27b przysługuje za okres trwania praktyki i będzie wypłacane na podstawie zawartej umowy - zlecenia.

B. STUDIA NIESTACJONARNE

1. Wszystkie praktyki realizowane na studiach niestacjonarnych odbywają się na koszt własny studenta. Sposób ich zaliczania określa rada wydziału i podaje do wiadomości studentów.

2. Studenci na kierunkach nauczycielskich:

-­ edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,

- edukacja techniczno-informatyczna,

- matematyka,

- pedagogika,

- teologia

oraz studenci realizujący kształcenie w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego zobowiązani do odbycia praktyki pedagogicznej, wnoszą do uczelni opłatę za praktykę w wysokości 70,00 zł za tydzień zajęć.

 

C. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Poza praktykami programowymi, dopuszcza się możliwość organizowania dodatkowych praktyk dla studentów.

 

2. Praktyki o których mowa w punkcie 1, są realizowane na koszt własny studenta (bez dopłat z uczelni) lub poprzez udział studenta w programie finansowanym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych krajowych i zagranicznych środków finansowych.

 

3. Praktyka dodatkowa jest organizowana na pisemny wniosek studenta skierowany do dziekana. Przed złożeniem wniosku, student w porozumieniu z wydziałowym kierownikiem praktyk (innym nauczycielem akademickim) uzgadnia ramowy program realizacji praktyki.

 

4. Po zaakceptowaniu wniosku studenta, dziekan podpisuje porozumienie z zakładem pracy i kieruje studenta na praktykę, określając program oraz czas trwania praktyki.

 

5. W sprawach szczególnych nie uwzględnionych w niniejszych zasadach, decyzję podejmuje rektor na wniosek dziekana.

 

WZORY UMÓW:

 

1. Umowa o organizację praktyki zawodowej studentów wynagradzanej przez szkołę wyższą

2. Umowa o organizację praktyki pedagogicznej studentów wynagradzanej przez szkołę wyższą

3. Porozumienie w sprawie organizacji praktyki pedagogicznej studentów odbywanej na podstawie skierowania

4. Porozumienie w sprawie organizacji praktyki zawodowej studentów odbywanej na podstawie skierowania

5. Porozumienie w sprawie organizacji praktyki zawodowej studentów odbywanej na podstawie umowy o pracę na czas określony

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.12.2006
Data publikacji:
20.10.2007 07:22
Data aktualizacji:
20.10.2007 07:26
Liczba wyświetleń:
6247
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Umowao organizację praktyki zawodowej studentów wynagradzanej przez szkołę wyższą 78.73 KB
Umowa o organizację praktyki pedagogicznej studentów wynagradzanej przez szkołę wyższą76.42 KB
Porozumienie w sprawie organizacji praktyki pedagogicznej studentów odbywanej na podstawie skierowania76.36 KB
Porozumienie w sprawie organizacji praktyki zawodowej studentów odbywanej na podstawie skierowania77.77 KB
Porozumienie w sprawie organizacji praktyki zawodowej studentów odbywanej na podstawie umowy o pracę na czas określony76.86 KB